Apstiprina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību

31.07.2017

Ministru kabinets 22.augustā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas jauno kārtību. Tajā kā svarīgākais pedagoga darba kvalitātes novērtējuma kritērijs izvirzīts pedagoga ikdienas darbs mācību stundā, sadarbības prasmes un skolotāja atbalsts skolēnu spēju attīstībā un virzībā. Jaunā kārtība arī nostiprina skolas atbildību izglītības kvalitātes un skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā, kā arī mazina birokrātisko slogu.

Turpmāk pedagoga novērtēšanas process tiks veikts katrā izglītības iestādē, tādējādi veicinot izglītības iestāžu autonomiju, kā arī izglītības iestādes vadītāja atbildību par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu izglītības iestādē un skolēnu konkurētspējas veicināšanu. Ar jaunās sistēmas ieviešanu tiek radīts efektīvāks mehānisms, lai motivētu pedagogus vairāk iesaistīties gan talantu attīstībā, gan palīdzēt tiem skolēniem, kuru zināšanas ir zem vidējiem rādītājiem.

Jaunā kvalitātes pakāpes piešķiršanas sistēma paredz, ka līdzšinējo piecu pakāpju vietā pedagogs varēs pretendēt un iegūt kādu no trim kvalitātes pakāpēm.  Kvalitātes pakāpe pedagogam var tikt piešķirta uz vienu, diviem vai trim gadiem un ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā veikta pedagoga novērtēšana. Novērtēšana ir brīvprātīga, tāpat pedagogs var izvēlēties pakāpi, uz kuru pretendē, neievērojot pēctecību.

Jaunais regulējums padara arī skaidrāku piemaksu sistēmu par kvalitāti. Piemaksas apmēru izglītības iestādei pieejamā finansējuma ietvaros noteiks skolas direktors, kurš ir atbildīgs par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu skolā un visprecīzāk var izvērtēt katra pedagoga ieguldīto darbu un profesionalitāti.

Kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts un tā ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā pedagogam veikta novērtēšana.

Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturos mērķtiecīgi organizēts mācību process, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi, piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.

Otro kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību papildus raksturos daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus, un visaptveroša pedagoģisko procesu izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstot spējas un kompetences.

Savukārt trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturos arī prasme rast piemērotus risinājumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot profesionālo pieredzi un inovācijas pedagoģijā, kā arī aktīva iesaiste personības attīstībā, savas pieredzes pārneses nodrošināšanā un izglītības iestādes attīstības veicināšanā.

Novērtēšana notiks, gan vērojot mācību stundas, nodarbības, vai citus ar izglītojamā atbalstu saistītus pasākumus, gan vērtējot pedagoga pašvērtējumā atspoguļotos profesionālās darbības rezultātus.

Izglītības iestāde vērojamo stundu skaitu noteiks, ņemot vērā pedagoga slodzi izglītības iestādē, mācāmo mācību priekšmetu skaitu, pedagoga pieredzi un citus aspektus, savukārt Izglītības iestādes dibinātājs varēs noteikt, vai paredzēt vienotu vērojamo mācību stundu vai nodarbību skaitu visām pašvaldībā esošajām mācību iestādēm.

Novērtēšanu veiks izglītības iestādē izveidota komisija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā. Tajā varēs iekļaut izglītības iestādes vadītāja vietniekus, mācību priekšmetu vai izglītības jomas metodiķus, pieredzējušus pedagogus, pedagogu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, ārējos vērtētājus - pašvaldības izglītības pārvaldes pārstāvjus vai pedagogus no citām izglītības iestādēm. Izglītības iestādei jāizstrādā normatīvs, kurā nosaka komisijas darbības kārtību, pienākumus, novērtēšanas norises kārtību, novērtēšanas laika plānojumu, novērtēšanas kritērijus atbilstoši novērtēšanas virzieniem, kā arī rezultātu apkopošanas, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību, saskaņojot to ar izglītības iestādes dibinātāju.

Pedagogiem novērtēs pedagoģiskā procesa plānošanu un organizāciju, norises efektivitāti, mērķtiecīgumu un rezultātu, pedagoga ieguldījumu izglītojamā individuālo spēju attīstībā un vajadzību nodrošināšanā, pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes attīstības veicināšanā, kā arī pedagoga sadarbību ar izglītības procesā iesaistītajām pusēm, tai skaitā, vecākiem, citām valsts un pašvaldību iestādēm un dienestiem, prasmi konfliktu un problēmu risināšanā, kā arī profesionālās pieredzes uzkrāšanu un pārnesi, daloties pieredzē ar kolēģiem.

Savukārt sociālos pedagogus, skolotājus logopēdus un izglītības psihologus novērtēs darbībā, kas iekļauj izglītojamā attīstības diagnosticēšanu, atbalsta plānošanu un organizēšanu, iesaistīšanos problēmu risināšanā, izvērtēšanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā, sadarbojoties ar izglītojamā ģimeni un pašvaldību.

Visu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas procesā tiks ņemta vērā labvēlīgas mācību vides nodrošināšana mācību stundās un nodarbībās, kas iekļauj visu ar vidi saistītu apstākļu veidošanu, paradumu sekmēšanu tai skaitā veselību veicinošas vides nodrošināšanu.

Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu pieņems izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz komisijas izteikto priekšlikumu. Taču gadījumā, ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā varēs apstrīdēt novērtēšanas rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

Pēc atkārtotas profesionālās darbības novērtēšanas ar pieaicinātajiem papildu vērtētājiem tiks pieņemts galīgais lēmums par darba izpildes novērtējumu. Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam ir tiesības pārsūdzēt, vēršoties tiesā.

Kvalitātes pakāpi piešķirs uz vienu, diviem vai trīs mācību gadiem. Šādas kvalitātes pakāpes piešķiršanas derīguma termiņa variācijas tiek piedāvātas, ņemot vērā izglītības iestāžu atšķirīgo lielumu pēc izglītojamo skaita un attiecīgi arī pedagogu skaita, kā arī izglītības iestāžu specifiku. Ministrijā uzsvēra, ka šāds risinājums ļaus sniegt lielāku metodisko atbalstu jaunajiem pedagogiem, bet pedagogiem ar lielāku darba pieredzi un darba kvalitāti, nosakot garāku kvalitātes pakāpes derīguma termiņu, mazinās birokrātisko slogu un veicinās uzticēšanos izglītības iestādes vadībai un novērtētajam pedagogam. Pedagogam būs tiesības pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu pirms pakāpes derīguma termiņa beigām, ja pedagogs gribēs pretendēt uz augstāku kvalitātes pakāpi.

Pārejas periodā no šī gada septembra līdz 2019.gada septembrim pedagogi, kuriem esošās apliecības termiņš beidzas no 2016.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam, varēs pieteikties uz novērtēšanu uzreiz pēc noteikumu stāšanās spēkā, savukārt esošo kvalitātes pakāpju termiņš šiem pedagogiem tiek pagarinās līdz 2018.gada 31.augustam. Pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi, tās termiņš saglabāsies līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta termiņa beigām. Pārejas posmā pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., un 5. kvalitātes pakāpi saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumiem, tiek saglabāta esošā pakāpe un piemaksa.

Ar valdībā apstiprināto Noteikumu projektu Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426999&mode=mk&date=2017-08-22

 

IZM, LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

14.06.2018 15:43

@SkolasVards: Noteiks minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasē un klašu grupā https://t.co/SuOWYv9tid via @SkolasVards

13.06.2018 14:23

@SkolasVards: Iznācis e-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" jūnija numurs sadarbībā ar @skolutiesibas https://t.co/xT7ih7HAyR

13.06.2018 14:22

@SkolasVards: Izsludina konkursu uz Vecpiebalgas vidusskolas direktora amata vietu https://t.co/TwDlqwaW3a via @SkolasVards

05.06.2018 15:55

@SkolasVards: RT @mariteseile: Nav jau kas, tā pa īstam, aizstāvētu bērnu intereses. Politiķiem-tūliņ vēlēšanas, LIZDAi aktuālākas izdienas pensijas skol…

24.05.2018 15:50

@SkolasVards: Vai ir iespējamas pārmaiņas bez piepūles? https://t.co/SA51YRxp4M via @SkolasVards

18.05.2018 09:21

@SkolasVards: RT @irLV: Izglītības reformai draud iesprūšana Saeimā. Kāpēc, lasiet @irLV - https://t.co/ish603ovKl https://t.co/tZLBt0ojQ7

18.05.2018 09:14

@SkolasVards: RT @calislv: Profesore Gunta Ancāne: tāds fenomens kā bērna 'niķi' nepastāv https://t.co/Do0BVXurQK

18.05.2018 09:06

@SkolasVards: RT @LU_SIIC: Aicinām dabaszinātņu un matemātikas skolotājus dalīties ar veiksmīgām metodiskām idejām konferencē, aizpildot elektronisku pie…

16.05.2018 14:47

@SkolasVards: RT @LA_lv: Kvalitāte mazās skolas no reorganizāciju “cirvja” neglābj: aktīvi samazina sākumskolas | https://t.co/U5BKEs3exq https://t.co/Gw…

09.05.2018 13:58

@SkolasVards: Iezīmējas uzskatu atšķirības par iecerēto mācību satura maiņu sportā https://t.co/Ilr691PiWi via @SkolasVards