VISC: Valsts pārbaudes darbi tiešsaistē būtiski samazinātu pārbaudījuma satura izzināšanu pirms to norises

01.03.2018

Valsts izglītības satura centrs (VISC) jau trešo gadu sadarbojas ar izglītības portālu Uzdevumi.lv, organizējot diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē. Cik veiksmīga bijusi līdzšinējā sadarbība, kā skolēnu rezultātus ietekmē diagnosticējošā darba formāta maiņa un vai nākotnē arī eksāmeni tiks aizvadīti digitālā vidē, lasiet intervijā ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Ingrīdu Kamarūti.

Arī šogad 6.martā skolām ir dota iespēja diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6.klasei aizvadīt tiešsaistē Uzdevumi.lv platformā. Darbam tiešsaistē pieteiktas 248 skolas no visas Latvijas.

Ar kādu mērķi uzsākāt skolām piedāvāt iespēju atsevišķus diagnosticējošos darbus vadīt tiešsaistē?

Diagnosticējošos darbus tiešsaistē sākām organizēt, lai testētu inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidotu skolēnu digitālo kompetenci.

Kāpēc izvēlējāties tieši Uzdevumi.lv kā tiešsaistes diagnosticējošo darbu platformu? Kā nonācāt pie idejas par šādu sadarbību?

Faktiski Uzdevumi.lv, kuram jau bija iestrādes skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, izmantojot tiešsaistes formu, uzrunāja VISC. VISC saņēma piedāvājumu sadarbībai attiecībā uz eksāmena norisi tiešsaistē. Tā kā šī jaunā norises forma ietekmētu eksāmena struktūru, uzdevumu veidus un skolēnu novērtējamās prasmes, tad Uzdevumi.lv sadarbības piedāvājums vispirms tika izmēģināts ar diagnosticējošajiem darbiem.

Kā vērtējat sadarbību ar Uzdevumi.lv tiešsaistes darbu nodrošināšanā?

Sadarbība ir bijusi pozitīva. Mūsu noteiktajos termiņos tika sagatavots tiešsaistes diagnosticējošais darbs, veiksmīgi novadīta skolu pieteikšanās darbam, kā arī ļoti laba Uzdevumi.lv komunikācija ar skolām darba izpildes laikā.

Kādas Jūsu skatījumā ir tiešsaistē pildīta darba priekšrocības?

Datu apstrāde un darbu novērtēšana notiek ātrāk, līdz ar to skolēns arī ātrāk uzzina sava darba rezultātus. Mazāks datu apjoms, kas skolotājam pēc darba izpildes ir jāievada Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS). Tāpat tiek optimizēts arī vērtēšanas darbs.

Vai darbu vadīšana tiešsaistē atvieglo arī VISC darbu? Kā?

VISC datu bāzē samazinājās skolu pieļauto kļūdu skaits, kas var rasties rezultātu ievadīšanas laikā, un būtiski samazinājās rezultātu saņemšanas termiņi no skolām. Tāpat, domājot par nākotni, ja darbs būtu tikai tiešsaistē, tad samazinātos arī darba satura priekšlaicīgas izzināšanas risks. Vēl noteikti būtu jāpārdomā uzdevumu veidi, kā arī jāizstrādā vairāki darba varianti, jo diagnosticējošo darbu tiešsaistē daudzās skolās visi skolēni nevarēja veikt vienlaicīgi.

Kā vērtējat skolu interesei vadīt darbu tiešsaistē? Kādas ir skolu atsauksmes?

VISC īpašu aptauju netika veicis. Gan Uzdevumi.lv veiktās aptaujas rezultāti*, gan VISC  saņemtās atsevišķu skolu atsauksmes ir pozitīvas.

Kas, Jūsuprāt, traucē skolām vadīt darbu tiešsaistē?

Inerce skolotāju domāšanā un materiāli tehniskais nodrošinājums (skolas datorparks, interneta pieslēgums u.c.).

Vai veidam, kā darbs tiek aizvadīts, ir ietekme uz skolēna uzrādītajiem rezultātiem? Vai un kāda ir skolēnu vidējo rādītāju atšķirība atkarībā no tā, vai darbs ir pildīts drukātā veidā vai tiešsaistē?

Rezultāti diagnosticējošajos darbos būtiski neatšķiras. Tiešsaistē aizvadīto darbu pētījumā atklājās, ja vienā uzdevumā rezultāti tiešsaistē ir par 2% augstāki nekā drukātā darbā, tad atkal citā uzdevumā tie ir zemāki. Vidējais rezultāts abiem darba veidiem bija praktiski identisks. Tas, vai bērns pilda darbu uz papīra vai tiešsaistē, neietekmē viņa uzrādīto rezultātu.

Vai nākotnē arī eksāmeni tiks aizvadīti tiešsaistē? Kad provizoriski visas iesaistītās puses būs tam gatavas?

Nākotnē ir paredzēts valsts pārbaudes darbu norisi organizēt tiešsaistē, un šobrīd par to tiek domāts. Lai eksāmeni notiktu tiešsaistē, tam ir jābūt sagatavotām abām procesā iesaistītajām pusēm – gan VISC, gan skolām. Izstrādājot jauno kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, tiks izveidota atbilstoša valsts pārbaudījumu, to skaitā eksāmenu, sistēma pamatizglītībā un pēctecīgi vispārējā vidējā izglītībā. Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros tiek domāts par to, lai diagnosticējošo darbu norise pilnā mērā būtu iespējama tiešsaistē. Pakāpeniski tiks ieviesta IT izmantošana eksāmenos un centralizētajos eksāmenos. Taču jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu norisi tiešsaistē var uzsākt, veicot valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas attīstīšanu, kas nodrošinās efektīvu un uz modernām tehnoloģijām balstītu IT risinājuma atbalstu valsts pārbaudījumu organizēšanā, un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Tas, kad pirmie eksāmeni tiks aizvadīti tiešsaistē, ir atkarīgs no platformas, kurā skolām darbs būs jāpilda. Šobrīd valsts pārbaudījumu sistēma šādu platformu nepiedāvā, piemēram, dabaszinātņu pārbaudes darbā nevar veikt virtuālu laboratorijas darbu vai matemātikas darbā rakstīt matemātiskus pārveidojumus. Pie esošām IT iespējām izveidot šādus uzdevumus ir ļoti sarežģīti. Veicot atbilstošus pilnveidojumus, pakāpeniski eksāmenu norise tiešsaistē arī tiks ieviesta. Pirmkārt, to ietekmē pats pārbaudījums pēc savas struktūras. Ir prasmes, ko tiešsaistē šobrīd nevar novērtēt skolēna sniegumā. Ja pie esošām IT iespējām veidosim eksāmena darbu tiešsaistē, tad neiespējami vērtēt skolēnu prasmes visos izziņas darbības līmeņos. Piemēram, matemātika – ja eksāmenā ieliekam tikai atbilžu izvēles uzdevumus vai īso atbilžu uzdevumus, nevaram novērtēt skolēna domāšanas gaitu. Lai to varētu izdarīt, viņam ir jāraksta izvērsts risinājums.

Kādi ir galvenie izaicinājumi eksāmenu vadīšanai tiešsaistē?

Skolu materiāli tehniskais nodrošinājums, skolas pedagogu prasmes IT jomā, IT izmantošana mācību procesā – šie, mūsuprāt, ir lielākie izaicinājumi. Ja šobrīd skolās mācību procesā netiek pietiekami izmantoti IT risinājumi, tad, veicot valsts pārbaudes darbu, skolēna prasmes mācību priekšmetā ietekmē prasme darboties darba izpildē tiešsaistē. Lai veiksmīgi pārietu uz valsts pārbaudījumiem tiešsaistē, ir nepieciešams sagatavošanās process – atbilstoša IT risinājuma projektēšana un izstrādāšana, tiešsaistes darbu izmēģināšana un skolu IT infrastruktūras pilnveidošana.

Papildus informācija par tiešsaistē aizvadītajiem diagnosticējošajiem darbiem

Līdz šim Uzdevumi.lv platformā aizvadīti trīs diagnosticējošie darbi. 2016. gada aprīlī VISC un Uzdevumi.lv pilotprojekta ietvaros, skolām brīvprātīgi piesakoties, diagnosticējošo darbu izpildi digitālā formātā izmēģināja 10.klašu skolēni, risinot uzdevumus fizikā un ķīmijā. Pateicoties skolotāju un skolēnu pozitīvajām atsauksmēm, jau šī paša gada septembrī tika organizēts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 10. klasēm, bet 2017. gada martā - diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasēm.

Svarīgi minēt, ka, izvērtējot mācību iestādes iespējas un resursu pietiekamību, skolām tika dota iespēja izvēlēties, kādā formātā – drukātā vai digitālā – darbu pildīt. Skolu interese par darbu izpildi tiešsaistē ir būtiski augusi – pilotprojektam pieteicās 120 Latvijas skolas, 10. klašu diagnosticējošajam darbam fizikā un ķīmijā – 156 skolas, savukārt diagnosticējošajam darbam dabaszinībās 6. klasei – 206 skolas.

*Pēc diagnosticējošo darbu izpildes skolotāji piedalās tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā. Pēc 2017. gada 6. klašu diagnosticējošā darba dabaszinībās vairāk nekā 98% aptaujāto pedagogu darba izpildi tiešsaistē vērtēja atzinīgi. Skolotāji pozitīvi novērtēja to, ka skolēni uzreiz pēc darba izpildes redzēja rezultātu par testveida uzdevumiem, bet pēc darba labošanas - saņēma visu uzdevumu pareizās atbildes un varēja tās analizēt. Tāpat tika uzslavētas tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC, automātiska testveida uzdevumu vērtēšana, kā arī laika un papīra resursu ietaupījumu, kas ļāva saudzēt vidi.

Aptuveni 97% pedagogu norādīja, ka arī nākotnē atbalsta diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē un ieteiktu šo izpildes formātu arī citās skolās. Tāpat daļa skolu atzina, ka labprāt vēlētos organizēt diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē, taču skolā nav pietiekama tehniskā nodrošinājuma, kas ļautu kārtot darbu digitālā formātā.

Par izglītības portālu Uzdevumi.lv

Portāla Uzdevumi.lv mērķis, pielāgojot diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.

Jau kopš 2009. gada portālā Uzdevumi.lv skolotājiem no visas Latvijas ir iespēja veidot tiešsaistes jeb elektroniskos pārbaudes darbus vai mājasdarbus un nosūtīt tos skolēniem. Šāda sistēma atvieglo un palīdz dažādot mācību procesu gan skolotājiem, gan skolēniem.

Portālā ir pieejami materiāli arī patstāvīgai mācību priekšmetu apguvei - uzdevumi, teorija un testi 1. - 12. klasei. 2017./2018. mācību gadā portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 226 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 5 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir izveidoti vairāki varianti, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumu, tādējādi mācoties paši no savām kļūdām. Turpretī skolotāju sūtītos tiešsaistes pārbaudes darbus vai mājasdarbus sistēma izlabo automātiski, tādējādi ietaupot pedagoga laiku. Savukārt Uzdevumi.lv reģistrētie vecāki saņem detalizētu informāciju par bērna sasniegtajiem rezultātiem portālā.

Reģistrēšanās portālā, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos, kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana skolotājiem, pārbaudes darbu saņemšana un izpilde skolēniem un atskaites vecākiem ir bez maksas.

Kā papildus maksas pakalpojums tiek piedāvāts PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā, kā arī dod pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem, kas palīdz pārbaudīt savas zināšanas un sagatavoties diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

20.02.2019 09:01

@SkolasVards: RT @mariteseile: Skolu tīkls ir izmaksu un pieejamības izglītībai jautājums un nevajadzētu tur pīt klāt skolas kvalitātes jēdzienu. Kvalitā…

19.02.2019 09:18

@SkolasVards: Sacelšanās pret “cīruļu” diktatūru. Ja stundas sāksies plkst.9, būs labākas sekmes? https://t.co/4ogoz3uX8m

19.02.2019 08:55

@SkolasVards: RT @ZaneMatesovica: Skolotāji, lūdzu, rādiet bērniem un pārrunājiet skolās! Pesimisma brīžos šķiet, ka tas ir vienīgais veids, kā kaut ko m…

19.02.2019 08:43

@SkolasVards: Līdz ar jauno vidējās izglītības saturu plānots ieviest dažāda līmeņa centralizētos eksāmenus https://t.co/BMJ9z1rSCV via @SkolasVards

19.02.2019 08:37

@SkolasVards: Reaģējot uz pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nepildīšanu, LIZDA izsver iespēju iziet ielās… https://t.co/okdL5UlgqK

19.02.2019 08:31

@SkolasVards: Šuplinska: Pašvaldībām līdz septembrim jāiesniedz IZM savs redzējums par skolu tīkla attīstību https://t.co/oFa71ujS13 via @SkolasVards

19.02.2019 08:31

@SkolasVards: 12.klašu skolēniem tiks piedāvāts izvēlēties sevi interesējošus mācību priekšmetus padziļinātai apguvei… https://t.co/rf2mCOrV2b

14.02.2019 17:25

@SkolasVards: Rīgā plāno slēgt divas un apvienot astoņas skolas https://t.co/zJdrrQOEiW via @SkolasVards

14.02.2019 17:20

@SkolasVards: Par atkārtotu kritēriju neizpildi četrām valsts ģimnāzijām draud statusa atņemšana https://t.co/6oQwNvkscm via @SkolasVards

14.02.2019 07:44

@SkolasVards: Ekonomģeogrāfs: Skolu tīkla sakārtošanas procesā veiktas butaforiskas reformas https://t.co/jAPHLaIoq8 via @SkolasVards