Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" janvāra numurā lasiet:

 

NORMATĪVO AKTU IZMAIŅAS

1.            Sociālā atbalsta piešķiršana pedagogiem, kuri izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudēs darbu 

             Grozījumi Izglītības likumā

2.            Nosaka 2018./2019.gada mācību gada un semestru sākuma un beigu laiku

             Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

3.            Mērķdotāciju piešķiršana internātskolām

             Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem

4.            Grozījumi sakarā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma spēkā stāšanos

             Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

             Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

             Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"

             Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju"

5.            Par atlīdzības publicēšanu internetā

             Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

             Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

 

  Aktuāli abonentu jautājumi/ skaidrojumi

             Izmaiņu noformēšana darba līgumos

             Klases audzinātāja pienākumi ir papildus pienākumi nevis amats

             Pielikums iekšējās kārtības noteikumiem

             Likmes celšana darba algai, kas nav minimālā

             Civilās aizsardzības plāns

             Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

             Mācību prakses īstenošanas kārtība

             Pienākumu izpildītāja noteikšana

             Iekšējo noteikumu saskaņošana

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.