Mūzika. Skolēna grāmata 1. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-30-3

Autores:

Antra Balgalve, Santa Kalniņa

171 lpp.

Izmērs: 170x240 mm

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Izdošanas laiks: 2023. gada augusts

Pieejamība: drukātā un digitālā formātā

Skolēna grāmatas "Mūzika 1. klasei" saturs veidots atbilstoši “Mūzika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Skolēna grāmatu “Mūzika 1. klasei” veido pieci lielie temati un apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 70 mācību stundas mācību gada laikā:

 1. 1.1. Skaņu pasaule.
 2. ► Kā es dziedot un spēlējot varu izmantot dažādās skaņu īpašības?
 3.  
 4. 1.2. Mana Latvija.
 5. ► Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?
 6.  
 7. 1.3. Ziemassvētki.
 8. ► Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?
 9.  
 10. 1.4. Dabas ainavas mūzikā.
 11. ► Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas
 12.  
 13. 1.5. Skaņu raksti.
 14. ► Kā muzicēšanā var lietot skaņu rakstu?
 15.  

Mācību līdzeklī ir ietverti 5 temati. Katra temata apguves ilgums atbilst Skola2030 paraugprogrammā ieteicamajam laika posmam. Skolēna grāmatas atvērums paredzēts vienai mācību stundai un tajā atspoguļotā tēma formulēta kā jautājums, uz kuru skolēnam jāspēj rast atbilde stundas noslēgumā.

Katrai mācību stundai izvirzīts sasniedzamais rezultāts un atbilstoši tam skolēnam piedāvāti daudzveidīgi, interesanti un radoši uzdevumi. Dotie attēli rosina skolēnu domāt par stundā apgūstamās dziesmas saturu, kā arī palīdz bērnam atcerēties dziesmas vārdus.

Grāmatā ir ietverti dažādi, 1. klases skolēnam atbilstoši uzdevumi, kuri veicina dziedāšanas, klausīšanās, muzicēšanas, instrumentu spēles, uzstāšanās un caurviju prasmju attīstību, kā arī pilnveido skolēnu radošās un jaunrades spējas.

Skolēna grāmatā ietverta arī sadaļa “Iegaumē!”. Tajā akcentēti un skaidroti dažādi stundā iegaumējamie jēdzieni un elementi.

Skolēna grāmatas saturu papildina QR kodi. Tos noskenējot, skolēni var piekļūt audio un video materiāliem, kuros skaidrota mūzikas teorija vai dzirdams mūzikas instrumenta skanējums.

Katra grāmatas nodaļa tiek noslēgta ar stundām “Ko es protu?” un “Kā es protu?”. Stundā “Ko es protu” apkopoti galvenie elementi no visas nodaļas ”Iegaumē!” sadaļām un piedāvāti uzdevumi nodaļā aptverto kompetenču nostiprināšanai.

Savukārt, stundā “Kā es protu?” bērnam pašam ir iespēja novērtēt sevi, savas zināšanas un prasmes, izmantojot grāmatā jau piedāvāto pašvērtēšanas metodiku vai citu metodi, pēc skolotāja paša ieskatiem. Katras stundas beigās darba burtnīcā ietverta sadaļa “Novērtē sevi”, kurā bērnam, izmantojot dažādas krāsas, tiek dota iespēja pašam novērtēt, cik labi viņš ir apguvis stundā mācīto.Saruna ar mācību komplektizdevuma "Mūzika 1. klasei" autorēm Antru Balgalvi un Santu Kalniņu.


Antrai Balgalvei un Santai Kalniņai kopīgs redzējums uz to, kā vajadzētu bērniem mācīt mūziku, radies vienlaicīgi studējot Liepājas universitātē. Secinājušas, ka mūzikas skolotājiem ir maz pieejami labi veidoti mūzikas mācību materiāli, esošie visbiežāk ir jāpilnveido, tāpēc ļoti daudz laika jāpavada, gatavojoties stundām.

“Pētījumi liecina, ka mūzikas  mācību materiālu veidošana ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Iespējams, tas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šobrīd mūzikas skolotājiem ir maz pieejami, labi veidoti mūzikas mācību materiāli un esošie visbiežāk ir jāpilnveido, tāpēc ļoti daudz laika jāpavada gatavojoties mācību stundām,” norāda Antra.

Santas novērojumi liecina, ka skolēni mācās ar lielāku interesi tad, ja viņiem tiek piedāvāts vizuāli pievilcīgs, interaktīvs, moderns tēmas izklāsts, kas ir ērti lietojams, viegli uztverams un saistīts ar reālo dzīvi. Tāpēc abas skolotājas izveidojušas mācību grāmatu un darba burtnīcu mūzikā 1. klasei.
Abi mācību līdzekļi veidoti saskaņā ar pamatizglītības standartu un ir pirmie, kas veidoti atbilstoši Skola2030 paraugprogrammai.

“Tas būs kā pamatu pamats, kas palīdzēs atvieglot skolotāja ikdienas darbu gatavojoties mūzikas mācību stundām un kuru var pielāgot katras klases spējām un vajadzībām,” norāda Antra.

Mācību līdzekļi veidoti kā atbalsts skolotājiem un skolēniem mūzikas apguves procesā. Mācību līdzekļus ir izstrādājuši praktizējoši skolotāji un tie ir aprobēti mācību stundās.

Pirmklasnieki tiek aicināti klausīties, dziedāt, spēlēt, komponēt, rakstīt, lasīt, zīmēt, stāstīt, savienot, iekrāsot un izkrāsot, spēlēt spēles un iet rotaļās. 

Atgriešanās atpakaļ