• Apjomīga metodisko materiālu datu bāze vispārizglītojošajām skolām (1.-12.klase), kurā skolotāji var atrast darbam nepieciešamos materiālus dažādās klašu grupās un mācību jomās.

  • Datu bāzē apkopoti skolotāju veidoti un praksē izmantojami mācību materiāli.
  • Datu bāzē apkopoti mācību stundu plāni, uzdevumi, darba lapas, interaktīvie materiāli, prezentācijas, pārbaudes darbi, atgādnes.
  • Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
  • Šobrīd metodisko materiālu datu bāzē ir vairāk nekā 600 dažādi metodiskie materiāli. Datu bāze regulāri tiek papildināta.
  • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot savām darba vajadzībām.
  • Gada abonements Eur 49.00
 • Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

1.1. tēmas pārbaudes darbs rakstītprasmē, 1.klase

1.1. tēmas "Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus" noslēguma pārbaudes darbs rakstītprasmē.

pdf

1.2 tēmas pārbaudes darbs, 1.klase

1.2 tēmas "Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus" noslēguma pārbaudes darbs rakstītprasmē.

pdf

18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

2. temata pārbaudes darbs 5.klasei

pdf

2. temata pārbaudes darbs 8.klasei

pdf

20 aktivitātes pirmajai skolas dienai, 5. klase

pdf

21 ideja skolēnu motivācijas uzlabošanai.

Arī tad, ja skolēniem piešķirtu labākās izglītības programmas, labākās mācību grāmatas un materiālus pasaulē, viņi no tā labāk nemācīsies un cītīgāk nestrādās, ja viņiem pašos pamatos trūks motivācijas.

pdf

21. gadsimta slimība – garastāvokļa traucējumi.

pdf

5. klašu starpjomu projekts „Iekārto mājokli draugam!” (latviešu valoda, matemātika)

Materiāls ietver sevī kompleksu uzdevumu 5. klases skolēniem – tajā aprakstīti uzdevuma mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, kompleksie sasniedzamie rezultāti, balstoties uz kompetencēs balstīto izglītības saturu, kā arī skolēniem paredzētā sadaļa “Kas darāms? Soli pa solim”, kas kalpo kā atbalsts skolēnam izvirzīto uzdevumu sasniegšanai un ceļvedis praktiskajā darbībā.

doc docx ×4

A. Čaks dzīvē, dzejā un virtuvē. Literatūras stundas, 9. klase

pdf

Abiotiskie faktori. Bioloģijas stunda 10. klase

pdf

Aizdares izveide austam izstrādājumam. Izstrādājuma testēšana un vērtēšana. 7.klase

pdf

Aktivitāte “Dzimšanas datuma spirāle”, apgūstot simetriju. Kā matemātikas mācību stundas padarīt interesantas?, 5.-9. klase

Šajā stundā skolēniem piedāvāju iespēju ne tikai uzzināt jauno, nostiprināt zināšanas par simetrija vei- diem, bet, pastrādājot grupās, papētīt.

pdf

Aktivitātes saskarsmes prasmju uzlabošanai.

Aktivitāte "Komunikācijas šķēršļi". Komunikācijas uzdevums, kas paredzēts komunikācijas šķēršļu atpazīšanai, izpratnei un pieredzei. Uzdevums var raisīt diskusiju par to, kas saskarsmē palīdz, kas traucē, ko uzlabot vai izskaust.

pdf

Alberts Bels „Būris”: saruna par izlasīto, izmantojot 6 domāšanas cepures

Šo darba lapu var izmantot sarunai pēc Alberta Bela romāna “Būris” izlasīšanas. Nepieciešamas aptuveni 80 minūtes.

docx

Algebra. Pakāpes. 7.klase

Stundas mērķis: izpētīt īpašības pakāpēm ar nenegatīviem veseliem kāpinātājiem.

pdf

Amerikas dabas ģeogrāfija, 7.klase

pdf

AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI

Mihails Gorskis

pdf

Ampēra spēks, 11.klase

Prezentāciju “Ampēra spēks” pielieto 11. klasē, apgūstot gan spēka jēdzienu, gan nosakot spēka virzienu.

ppt

Analītiskā ķīmija

Katjonu pieradīšanas reakcijas;
Anjonu pieradīšanas reakcijas;
Organisko savienojumu pieradīšanas reakcijas;
Titrēšana.

pdf ×4

Angļu valoda. Lomu spēle. (Vidusskola)

pdf

Angļu valoda. Stundas plāns, 8. klase

Stundas mērķi: praktiski lietot vienkāršo pagātni, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt rakstīšanas prasmes, attīstīt prasmi sadarboties, izteikt savu viedokli, novērtēt savu darbību.

pdf

Antigarlaicības burkas.

7 idejas, kuras piedāvāt skolēniem interesantai un
jēgpilnai vasaras brīvlaika pavadīšanai.

pdf

Apjoms

Marta Stradiņa

pdf ×2

Aplikācijas jauniešu mentālās veselības veicināšanai.

Ja vēlamies veidot spēcīgu un iekļaujošu jaunatni, vairojot izpratni un drosmi, mums jāpalīdz jauniešiem ieraudzīt iespējas un veidus, kā palīdzēt pašiem sev, kā arī izglītot un informēt vecākus un pedagogus par pieejām, kas ļauj tuvoties un palīdzēt pusaudžiem, lai novērstu iespējamās sekas jau preventīvi.

pdf

Apraksts, domu karte, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Apzīmējumu skaidrošana, 3.klase

Materiāls veidots kā nodarbību saraksts nedēļai, izmantojot apzīmējumus. Skolēniem ir uzdevums atbildēt uz jautājumiem, izmantojot nodarbību tabulā iekļauto informāciju.

doc

Āra nodarbība „Bērzi, 11.klase

11 класс Тема: «Берёза» (урок/двойной урок на природе после длительного периода удалённого обучения)

11 класс Рабочий лист

docx ×2

Ārpusklases lasīšana "A. Neiburga “Tille un suņu vīrs”, H. K. Andersens “Sniega ķēniņiene”, 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot A.Neiburgas “Tille un suņu vīrs” un H. K. Andresena “Sniega ķēniņienes” sižeta pavērsienus un to cēloņus; prot salīdzināt galvenās varones Gerdu un Tilli.

Signe Lūsiņa

pdf

Ārpusklases lasīšana "Puika, kurš redzēja tumsā", 5.-8.klase

Attālināto mācību laikā bibliotēkas bija ciet, tāpēc saviem skolēniem izveidoju iespēju lasīt grāmatu un strādāt ar tekstu elektroniski.

Sigita Lūsiņa

pdf

Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst izplatītākos ārstniecības, aizsargājamos un indīgos augus, zina, kā pareizi ar tiem rīkoties. Zina, kāpēc augi ir jāaizsargā.

doc ×2 flipchart

Asociatīvā metode - skolēnu radošuma attīstītāja. 5. -12. klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzek- ļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

pdf

ATBALSTA SHĒMA «VIELU KLASIFIKĀCIJA»

Mihails Gorskis

pdf

Atbilstošākā karjera tavai personībai.

Šis personības tests ir izveidots, lai palīdzētu labāk saprast potenciāli atbilstošāko karjeru savai personībai.

pdf

Atgādne - lietvārds.

docx

Atgādne „Глаголы движения”, 8.-12. klase

docx

Atgādne „Основные значение приставок”, 8.-12. klase

doc

Atgādne: gamma, tonika, tonalitāte, noturīgās pakāpes, nenoturīgās pakāpes

Mūzikas špiks ir domāts visu klašu skolēniem kā atgādne mūzikas stundās.

pdf

Atgādnes matemātikā ar uzdevumiem, 1.-2.klase

Kompetenču pieejā. Atgādnes var izmantot, gatavojoties pārbaudes darbiem un uzdevumus iekļaut testos vai semestra noslēguma pārbaudes darbos. (41 lapa)

pdf

Atgādnes.

Gads, mēneši, nedēļas, dienas, kalendārs, laiks.

pdf

Atklātā stunda „Rūķi”, 2.klase

Materiālā iekļauts stundas plāns, prezentācija un 2 darba lapas. SR – prot grāmatās atrast nepieciešamo informāciju.

doc ×3 ppt

Atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Atoma un vielas uzbūve, 10.klase

docx

ATOMA UZBŪVE

Mihails Gorskis

pdf

ATOMA UZBŪVES RAKSTUROJUMA PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

ATOMU UN MOLEKULU TEORIJAS PAMATI

Mihails Gorskis

pdf

Atraktīva veselības mācības alternatīva – datorspēle "Veselībnieks", 2.-5. klase

pdf

Atrodi zilbi! Izveido vārdu!

pdf

Attālinātā vēstures stunda, 11. klase.

pdf

Attēli lēcās, 12.klase

Prezentāciju “Lēcas” pielieto 12.klasē, apgūstot attēla konstruēšanu lēcās un raksturojot attēlu. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus konstruēt attēlu lēcā. Pēc darba izpildīšanas skolotājs demonstrē konstruēšanas gaitu un pareizo atbildi, kā arī attēla raksturojumu.

ppt

Auduma puķe.

pdf

Audzināšanas stunda "Latviešu tautasdziesmas"

pdf

Audzināšanas stunda "Pozitīvā saskarsme mums apkārt", 5.klase

Mērķis: Pozitīvas gaisotnes veidošana, uzlabot klases savstarpējo saskarsmi un veicināt labvēlīgu sadar- bību klasē.

pdf

Audzināšanas stunda "Sper soli uz priekšu"

pdf

Audzināšanas stunda "Taupīgums", 1. - 4.klase

pdf

Audzināšanas stunda Durvis ir vaļā, 7.-9.klase

Stundas mērķis: veidot priekšstatu par vērtībām un to lomu cilvēka garīgajā pilnveidē un attiecībās ar citiem cilvēkiem, atbildot uz jautājumu „Kādam man jābūt?”.

pdf

Audzināšanas stunda „Draudzības tilts”, 5.-9.klase

pdf

Audzināšanas stundas Manas tiesības un pienākumi apraksts, 5.klase

Stundas mērķis: veidot izpratni par bērna tiesībām un pienākumiem.

pdf

Audzinātāja stunda. "Draugu nekad nevar būt par daudz". 3. klase

pdf

Audzinātāja stunda. Nevēlamie svešinieki, 4.-klase

pdf

Auga daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Zina, no kādām daļām sastāv augs (sakne, stumbrs, lapa, zieds, auglis).

doc ×2 flipchart

Augsne

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: Lieto jēdzienus – augsne, trūdvielas, satrūdēšana. Skaidro augsnes nozīmi.

doc ×2 flipchart

Augu daudzveidība, dabaszinības 1.,2. klase

Materiālā iekļauts stundas plāns un darba lapa. ActivInspire interaktīvā darba lapa.

dat doc ×2

Augu ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Augu mikropavairošana

Marta Stradiņa

pdf

Aukstā josla

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Mērķis: paplašināt skolēnu zināšanas par auksto joslu, tās dabas ainavām.

doc ×2 flipchart

Auseklītis. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās.

pdf

Bāzes

Mihails Gorskis

pdf ×4

Berns negrib lasit! Ko darit skolotajam? 1.klase

pdf

Bērnu talantu attīstīšana, izmantojot improvizācijas spēles, 3.-klase

pdf

Bibliotekārā stunda Grāmatu tārpiņš, 1.klase

pdf

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Bibliotekārā stunda. 7.klase

Kā izvēlēties grāmatu, kuru lasīt.

pdf

Bilingvāla mācību stunda angļu – krievu valodā, 9.klasei

Stundas mērķis: prezentēt valodu zināšanas, sazinoties angļu un krievu valodā.

pdf

Bilingvālas matemātikas mācīšanas iespējas, 7.klase

Stundas mērķis: apgūt tēmu bilingvāli, izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā.

pdf

Bioloģija Vadaudu darbība augos. 7. klase

Skolēnam bija uzticēts laistīt augus, bet viņš to piemirsa, tāpēc augi nokalta. Lai izskaidrotu situāciju, vecāki augus salīdzināja ar cilvēku, kura organismā cirkulē asinis un nodrošina dzīvības procesus. Bet kā pierādīt, ka arī augos notiek līdzīgi cirkulācijas procesi?

pdf

Blokstunda. Apgūstam lietvārdu deklinēšanas sistēmu! 6.klase.

Manuprāt, šī nav no vieglākajām tēmām, kuru skolēni apgūst, tāpēc mans kā skolotājas uzdevums bija – pēc iespējas saprotamākā veidā izstāstīt viņiem to, kas ir lietvārdu deklinēšanas sistēma un kā tie iedalās deklinācijās.

pdf

Brainstorminga idejas jauniešiem.

Lai smadzeņu vētra būtu efektīva, ir nepieciešama skaidra izpratne par problēmu un to, kam tiek meklēts risinājums. Metode var būt lietderīga tikai tad, ja grupā ir konstruktīva gaisotne, kurā dalībnieki gatavi aktīvi domāt līdzi un izteikt savas idejas.

pdf

Ceplis – jaunā latvieša biznesmeņa prototips Latvijā, 11.klase

pdf

Ciemos pie M.Cielēnas. literārās pasakas „Kaķu tramvajs”. 5.-6.klase

Apgūstot un padziļinot zināšanas par literāro pasaku, skolotājam jāizveido pēc iespējas dažādi uzdevumi par tekstu, kuri ietver lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas un klausīšanās kompetences.

pdf

Cienošas komunikācijas – lūgumu rokasgrāmatas veidošana. 5.klase

pdf

Cikloni un anticikloni reālajā dzīvē – kā tos „ienest” ģeogrāfijas stundās?, 5.-12.klase

pdf

Cik liels ir tavs  pacietības logs?

„Nu man vienreiz pietiek! Tas taču vairs nav izturams!” Tā laiku pa laikam nodomā pedagogi, vecāki un citi, kuri mijiedarbojas ar nepakļāvīgiem bērniem.

pdf

Cilvēka attīstības posmi

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin jēdzienus un raksturo attīstības posmus: zīdainis, bērns, jaunietis, pieaudzis cilvēks, vecs cilvēks.

doc ×2 flipchart

Cilvēka ķermeņa daļas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundas uzdevums: veidot sākotnēju izpratni cilvēka ķermeni, tā daļām: galva, kakls, rumpis, rokas, kājas.

doc ×2 flipchart

Cilvēka ķermeņa sastāvs

Mihails Gorskis

pdf

CILVĒKA ĶERMEŅA SASTĀVS

Mihails Gorskis

pdf

Citādā latviešu valoda. Klases skatuves runas konkurss.

pdf

Citādais man līdzās

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Daba ziemā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Dabas ainavas fragmenta kopija 6. klase.

pdf

Dabas dāvanu izmantošana sporta stundās, 2. klase

pdf

Dabas parādības vasarā

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kādas ir biežāk novērojamāsdabas parādības vasarā. Zina drošības noteikumus vasarā.

doc ×2 flipchart

Dabas parādības ziemā, 1.-2.klase

Pētnieciskajā darbā ir ievaddaļa (mīklu minēšana), trīs praktiskie uzdevumi, kuros tiek pārbaudīta skolēnu prasme strādāt ar dotajiem attēliem un pētnieciskais darbs (dabas vērojumu tabula).

pdf

Dabasvielas, 11.klase

docx

Dabaszinības Termosa modeļa izveidošana. 5. klase

Kāpēc materiāli vai vielas atdziest un kas aizkavē to atdzišanu?

pdf

Dabaszinības. "Spice" ietekme uz cilvēka organismu, 11.klase

pdf

Dabaszinību stunda „Upe”. 1.klase

pdf

Daļas "Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf

Daļas "Darbības ar dažādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Darbības ar vienādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Skaitītājs un saucējs", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Darba lapa "Apgaismes reālisms", 10.klase

Darba lapa literatūrā. G.F.STENDERS “AUGSTAS GUDRĪBAS GRĀMATA”

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Brēmenes muzikanti"

Darba lapā ir iekļauts neliels teksts no brāļu Grimmu stāsta "Brēmenes muzikanti" un krustvārdu mīkla.

doc

Darba lapa "Darbības vārdu izteiksmes", 7.klase

Izteiksmes repa dziesmu tekstos.
Sasniedzamais rezultāts: atpazīst tekstā darbības vārdus, nosaka to izteiksmi. Analizē darbības vārdu izmantojumu neformālā saziņā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Diegabiksis"

Darba lapā ir seši uzdevumi par Ž. Grīvas stāstu "Pasaka par Diegabiksi".

doc

Darba lapa "Digitālā vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta? Digitālā vizītkarte
Sasniedzamais rezultāts:
• Izvērtē populāru cilvēku digitālās vizītkartes – sociālo tīklu profilus.
• Raksta viedokli par sociālo tīklu lietotāju profiliem.

pdf

Darba lapa "Doktors Dūlitls"

Materiālā ir trīs darba lapas. Tajās ir jautājumi pat būtiskāko, kas noticis katrā H.Loftinga grāmatas "Stāsts par doktoru Dūlitlu" nodaļā. Kopumā ir jautājumi par 21.nodaļu.

doc ×3

Darba lapa "Dramaturģija", 9.klase

Darba lapa literatūrā.
ANŠLAVS EGLĪTIS “SPĒLE AR BRĀĻIEM”.
Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Anšlava Eglīša personību, lasa lugu un pievērš uzmanību abām sižeta līnijām. Veido tabulu ar režisora un kritiķa viedokli par labu izrādi, atbild uz jautājumiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Dželsomīno"

Materiālā ir divas darba lapas, katrā par pusi no grāmatas. Jautājumi paredzēti apzinātas lasītprasmes veicināšanai.

doc ×2

Darba lapa "Ej pie rūķa skoloties"

Lasītprasmes darba lapā ir jautājumi par M. Stārastes stāstu "Ej pie rūķa skoloties".

doc

Darba lapa "Eža kažociņš"

Darba lapā ir uzdevums skaidrot vecvārdus un izteicienu, kā arī krustvārdu mīkla par V. Plūdoņa stāstu "Eža kačociņš".

doc

Darba lapa "GARLĪBS MERĶELIS “LATVIEŠI”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Garlība Merķeļa personību un devumu latviešu literatūrā, lasa fragmentus no Merķeļa “Latviešiem” un salīdzina vietējo pamatiedzīvotāju dzīvi tagadējās Latvijas teritorijā un Eiropā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Gribulītis"

Darba lapā ir jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares pasaku dzejā "Gribulītis".

doc

Darba lapa "Jērādiņa"

Darba lapā ir krustvārdu mīkla un uzdevums skaidrot dažādus izteicienus, kas sastopami A.Kronenberga darbā "Jērādiņa".

doc

Darba lapa "Literārā pasaka un Oskara Vailda “Zvaigznes bērns”", 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: definē, kas ir literārā pasaka, nosauc tās pazīmes. Izprot Oskara Vailda pasakas sižetu, tēlu sistēmu, pasakā risinātās problēmas. Prot raksturot Zvaigznes Bērnu un pamatot savu domu ar citātiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Makss un Morics"

Darba lapa ir par V.Buša grāmatu "Makss un Morics", bērniem pēc grāmatas izlasīšanas ir jāamin krustvārdu mīkla no 15 jautājumiem.

doc

Darba lapa "Mazā pelēna piedzīvojumi"

Darba lapā ir pieci jautājumi par Dz.Rinkules-Zemzares stāstu "Mazā pelēna piedzīvojumi".

doc

Darba lapa "Meža gulbji"

Darba lapā ir četri uzdevumi par H.K.Andersena pasaku "Meža gulbji".

doc

Darba lapa "Neglītais pīlēns"

Lasīprasmes darba lapā ir deviņi jautājumi par H.K.Andersena pasaku "Neglītais pīlēns".

doc

Darba lapa "Nīnas pasaciņas"

Darba lapā ir uzdevumi, kas bērniem jāaizpilda pēc E.Birznieka-Upīša grāmatas "Nīnas pasaciņas" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "No kā visi izbijās"

Materiālā ir divas darba lapas par Dz.Rinkules Zemzares stāstu "No kā visi izbijās".

doc

Darba lapa "Pasaka par miedziņu"

Jautājumi par M.Stārastes stāstu "Pasaka par miedziņu".

doc

Darba lapa "Pasakas par ziediem"

Materiālā ir divas darba lapas par A.Sakses grāmatu "Pasakas par ziediem".

doc ×2

Darba lapa "Pavēles izteiksme", 7.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Pīlēns Tims"

Jautājumi lasītprasmes stiprināšanai par E.Blaitona grāmatu "Slavenais pīlēns Tims".

doc

Darba lapa "Ragana Ragnija"

Apjomīga darba lapa ar jautājumiem un uzdevumiem par M.Svīres pasaku "Ragana Ragnija".

doc

Darba lapa "Renesanse", VILJAMS ŠEKSPĪRS “ROMEO UN DŽULJETA”, 10.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot sižeta norisi lugā, saprot lugā ietverto domu un Viljama Šekspīra ieceri, prot raksturot lugas tēlus , spēj diskutēt par problēmām un to cēloņiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Sārtulis"

Darba lapā ir 15 jautājumiem par M.Stārastes stāstu "Sārtuļa brīnišķais ceļojums".

doc

Darba lapa "Sludinājumi"

Raksti sludinājumus! Atceries, ka sludinājumā ir jānorāda izsmeļoša informācija, taču ir jāizvairās no liekvārdības.

docx

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaka visus teikuma locekļus tekstā, papildina teikumus ar norādītajiem teikuma locekļiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

ANNA BRIGADERE “DIEVS.DABA.DARBS”.
Sasniedzamais rezultāts: atrod un pasvītro teikumos gramatiskos centrus, nosaka jautājumus, uz kādiem atbild pārējie vārdi teikumā. Atrod uz pasvītro teikumos apzīmētājus, papildinātājus un apstākļus.

Signe Lūsiņa

pdf

DARBA LAPA "TEIKUMA PALĪGLOCEKĻI", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: atpazīst teikumā visus teikuma locekļus, māk uzdot tiem precīzus jautājumus un zina, kā katrs jāpasvītro.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma palīglocekļi", 5.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Tuntuļu Jurītis"

10 jautājumi par A.Kronenberga piedzīvojumu grāmatu "Tuntuļu Jurītis".

doc

Darba lapa "Vāverēns Toms"

Darba lapa lasīšanas izpratnes veicināšanai pēc M.Kļavas stāsta "Vāverēns Toms un viņa draugi" izlasīšanas.

doc

Darba lapa "Vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta?
Sasniedzamais rezultāts:
• Noskaidro vārda vizītkarte leksisko nozīmi.
• Aplūko un vērtē tradicionālās vizītkartes. Secina, kas veido labu vizītkarti, kādas valodas īpatnības raksturīgas šiem tekstiem.
• Veido reāla vai iedomāta jauniešu centra vizītkarti.

pdf

Darba lapa "Zem zilās debesu bļodas"

Materiālā ir četras darba lapas par V.Belševicas pasaku grāmatas "Zem zilās debesu bļodas" pasakām.

doc ×4

Darba lapa "Zīļuks"

Darba lapa paredzēta lasītprasmes stiprināšanai, lasot M.Stārastes stāstu "Zīļuks".

doc ×2

Darba lapa "Zvaigznes bērns"

Darba lapā ir jautājumi uz uzdevumi par O.Vailda pasaku "Zvaigznes bērns".

doc

Darba lapa lasītprasmei „Dūlitls”

Skolēni lasa Hju Loftinga grāmatu „Stāsts par doktoru Dūlitlu”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Gulivera ceļojumi”

Skolēni lasa Džonatana Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 2 darba lapas.

doc ×2

Darba lapa lasītprasmei „Herbe ar lielo cepuri”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe ar lielo cepuri”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Herbe un viņa draugs Pinkaste”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Herbe un viņa draugs Pinkaste”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 5 darba lapas.

doc ×5

Darba lapa lasītprasmei „Kriksis”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Kriksis”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Lacītis Rūcītis”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes darbu „Lācīša Rūcīša raibā diena”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties tekstā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir teksts un jautājumi par to.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Mazais ūdensvīriņš”

Skolēni lasa Otfrīda Preislera grāmatu „Mazais ūdensvīriņš”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Nenovīdīgie lācēni”

Skolēni izlasa ungāru tautas pasaku „Nenovīdīgie lācēni” un atbild uz darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pelēkais namiņš”

Skolēni izlasa Margaritas Stārastes stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pepija Garzeķe”

Skolēni lasa Astridas Lindgrēnes grāmatu „Grāmata par Pepiju Garzeķi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 6 darba lapas.

doc ×6

Darba lapa lasītprasmei „Pie saulītes ciemos”

Skolēni izlasa slovāku tautas pasaku „Pie saulītes ciemos” un uzzīmē darba lapā jautāto.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Pīkstīte”

Skolēni lasa Jāņa Širmaņa grāmatu „Pīkstīte”un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 3 darba lapas.

doc ×3

Darba lapa lasītprasmei „Sprunguļmuižā gadatirgus”

Skolēni lasa Alberta Kronenberga grāmatu „Sprunguļmuižā gadatirgus”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Tille un Suņu vīrs”

Skolēni lasa Andra Neiburga grāmatu „Stāsts par Tilli un Suņu vīru”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Vinnijs Pūks”

Skolēni lasa Alana Aleksandra Milna grāmatu „Vinnijs Pūks un viņa draugi” un atbild uz darba lapās iekļautajiem jautājumiem. Skolēni iemācās atrast informāciju, orientēties grāmatā, diskutēt, analizēt.
Materiālā ir 4 darba lapas.

doc ×4

Darba lapa lasītprasmei „Zem sēnītes”

Skolēni izlasa Vladimira Kronenberga stāstu „Zem sēnītes”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Ziemas pasaka”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Ziemas pasaka” un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei „Zīļuks”

Skolēni lasa Margaritas Stārastes stāstu „Zīļuks”un atbild uz darba lapā iekļautajiem jautājumiem.

doc

Darba lapa lasītprasmei, 4.-7.klase

Darba lapa literatūrā par Lindas Malelijas Hantas romānu “ZIVS KOKĀ”.
Sasniedzamais rezultāts:
• izprot romāna galveno domu un idejas aktualitāti;
• analizē tēlu savstarpējās attiecības un rīcības iemeslus;
• pārdomā savu attieksmi pret atšķirīgiem cilvēkiem.

Signe Lūsiņa

pdf ×2

Darba lapa literatūrā ANNA BRIGADERE "SPRĪDĪTIS", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Annas Brigaderes personību; definē lugas pazīmes un saskata tās lugā; lasa A. Brigaderes pasaku lugu; veido galvenā tēla raksturojumu un interesanto vārdu vārdnīcu, veido lugas notikumu laika līniju, vienu ligas epizodi pārvērš komiksā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa mūzikas un matemātika kopsakarību izprašanai nošu ilgumu apgūšanā. 5-9.klase.

Uzdevumu lapa mūzikas stundām 5.-9. klases skolēniem palīdzēs labāk izprast mūzikas un matemātika kopsakarību nošu ilgumu apgūšanā.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa nošu ilgumu apgūšanai un nostiprināšanai, 4. klase

Uzdevumu lapa domāta nošu ilgumu apgūšanai un nostiprināšanai 4. klases skolēniem.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa nošu ilgumu nostiprināšanai, 5. klase

Uzdevumu lapa domāta nošu ilgumu nostiprināšanai 5. klases skolēniem.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa par R.Dž.Palasio grāmatu “Brīnums”, 5.klase

Šis ir materiāls ārpusklases lasīšanai 5.klasei.
Skolēni izlasa vienu grāmatu mēnesī - visa klase vienu grāmatu. Pēc tam 2 mācību stundas kopīgi darbojamies ar izlasīto.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, 1.-4.klase

Uzdevumu lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, mazāko klašu skolēniem.

pdf

Darba lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, 1.-4.klase

Uzdevumu lapa par taktsmēru noteikšanu, vadoties pēc dotā ritma, mazāko klašu skolēniem.

pdf

Darba lapa par teātra izrādi, 5.-7.klase

Darba lapa par Valmieras teātra izrādi “80 dienās apkārt zemeslodei”.
Sasniedzamais rezultāts: noskatās Valmieras teātrī iestudēto Žila Verna “80 dienās apkārt zemeslodei”, izprot sižeta pavērsienus, raksturo galvenos tēlus, veido ceļojuma maršrutu kartē, raksturo četrus pieturas punktus šajā maršrutā, raksta recenziju.

pdf

Darba lapa par vispārinātājvārdu, 5.klase

Materiālu izmantoju, mācot par tēmu vispārinātājvārds plus VTL.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa teksta izpratnei, 9.klase

Teksta izpratne, pārveidošana, salīdzināšana. Darba lapu var izmantot 9. klasei, mācot par latviešu mitoloģiju.

docx

Darba lapa “Informal letter” 7. klase

SR: Saskata neformālas vēstules pazīmes, lieto apgūtās gramatiskās formas vēstules veidošanas procesā.
Materiālā pievienots detalizēts stundas plāns.

pdf

Darba lapa „Atņemšanas režģis”

Atņemšana līdz 20. Divi atņemšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto atņešanas darbību pieraksts.

pdf

Darba lapa „Darbības vārds”, 12.klase

docx

Darba lapa „Darbības vārds”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu locīšana”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: Aktualizē zināšanas par darbības vārda pazīmēm. Nostiprina prasmi locīt darbības vārdus. Spēj veikt secinājumus par veiksmēm un grūtībām darbā ar darbības vārdiem. Ja rodas grūtības, strādā ar vietni Tēzaurs vai Letonika.

docx

Darba lapa „Datu nolasīšana”, 1.klase

Datu nolasīšana. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Emocijas”, 1.klase

Emocijas. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Etanola ražošanas process”, 11.klase

docx

Darba lapa „Fermeris uz dienu”

Saskaitīšanas un domāšanas uzdevumi. Palīdzi fermerim tikt galā ar mājlopu skaitīšanu!

pdf

Darba lapa „Gaismas un skaņas īpašības”, 4.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaucu skaņas un gaismas īpašības.
Vingrinājumi.

docx

Darba lapa „Intervija ar prezidentu”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: prot uzrunāt prezidentu, spēj noformulēt intervijas mērķi un rezultātus, virza interviju uz sasniedzamo rezultātu, formulē jautājumus tādā veidā, lai iegūtā informācija spētu ieinteresēt lasītāju.

docx

Darba lapa „Jaunvārdi”, 8. klase

Tēma 8.3. Stiprums un vājums. SR: Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. Pamato vārddarināšanas nozīmi terminoloģijas apguvē, teksta bagātināšanā un noteikta efekta radīšanā. (VL.9.3.1.5.)

docx

Darba lapa „Kā veidot un lietot darāmās kārtas lokāmo tagadnes divdabi”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kā veidot lokāmo divdabi, nostiprina prasmi divdabja veidošanā, spēj izveidot divdabi no citām vārdšķirām.

docx

Darba lapa „Kas ir divdabis?”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kas ir divdabis, ar divdabja palīdzību spēj raksturot saziņas dalībniekus, spēj sadzirdēt un saprast galveno, izsaka savu viedokli.

docx

Darba lapa „Kas pazudis?”

Esi detektīvs un atrodi pazudušo skaitli, saskaitīšanas vai atņemšanas zīmi, nepāra skaitļus.

pdf

Darba lapa „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Matemātikas detektīvs”

Matemātikas detektīvs saskaitīšanā. Atrisini pazudušo skaitļu noslēpumu.

pdf

Darba lapa „Metamkauliņu matemātika”

Metamā kauliņa punktiņu skaitīšana. Divas lapas. Viena lapa ar piemēriem. Otrā lapā skolēns pats uzmet metamo kauliņu, aizpildot saskaitāmo lauciņus un izrēķinot summu.

pdf

Darba lapa „Naudas skaitīšana”

20 saskaitīšanas izteiksmes. Piemēri ar izdomātu naudas vienību saskaitīšanu. Pievienoti arī eiro naudas zīmju paraugi. Naudu izprintējot un ielaminējot var spēlēt spēles, kas saistītas ar naudas skaitīšanu, grupēšanu, mainīšanu, pirkšanu utt.

pdf ×2

Darba lapa „Nāves ēnā”, 7.klase

Darba lapa literatūrā tematam "7.2. Laiks".
R. Blaumaņa novele “Nāves ēnā”.

docx

Darba lapa „Pavēles izteiksme”, 9.klase

Darba lapu izmantojam, mācoties pēc MG "Здравствуй, это я!" tēmā "Время возможностей--> Самый счастливый день".

docx

Darba lapa „Rīcības sekas”, 1.klase

SR: 1.2. Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšana un atņemšana”

Saskaitīšanas un atņemšanas darbību uzdevumi. Teksta uzdevumi. Ieraksti trūkstošo.

pdf

Darba lapa „Saskaitīšanas režģis”

Saskaitīšana līdz 40. Divi saskaitīšanas režģi, vieta aprēķiniem, parasto saskaitīšanas darbību piemēri.

pdf

Darba lapa „Vārdu grupēšana pēc pazīmēm”, 1.klase

Vārdu gupēšana pēc pazīmes. Darba lapa.

pdf

Darba lapa „Vēlmes un vajadzības”, 1.klase

SR: Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām.

pdf

Darba lapa „Viss par mani”

Darba lapa piemērota skolēnu iepazīšanai, piemēram, 1. septembrī, jaunā mācību priekšmetā, nometnē. Darba lapa iederēsies tādos mācību priekšmetos kā sociālās zinībās, klases stunda vai latviešu valoda. Ļoti labi noderēs atgriežoties no vasaras brīvlaika.

pdf

Darba lapa „Быть, стать (каким/какой?)"

Materiālā piedāvāts attīstīt kritisko domāšanu, tas būs piemērots, apgūstot īpašības vārdus, tēmā māja/dzīvoklis.

docx

Darba lapa „Глаголы на -чь и –сть, суффикс –ну-”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Совершенный и несовершенный вид глагола”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa, 2.klase

Darba lapa paredzēta, lai skolēni trenētos veidot jautājuma teikumus.

pdf

Darba lapa, gatavojoties 9. klases eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

SR: 1.Veidojot teikumus un tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas. (VL.9.3.1.8.) 2.Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Ja nepieciešams, izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. (VL.9.3.1.4.)

docx

DARBA LAPA, SUDRABU EDŽUS „DULLAIS DAUKA”, 5.klase

Darbs ar tekstu, 6 uzdevumi.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa. Kas ir interesantas sarunas pamatā? Vai ir jāraksta dienasgrāmata? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Kas izraisa komunikācijā pārpratumus un to sekas? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Do mažors un sešpadsmitdaļnošu ritma grupa. 2.klase

Materiāls noder apgūstot 2.5. temats “Muzicēšana. Kas man jādara, lai,muzicējot kopā, veidotos pozitīva sadarbība?”
SR – prot sacerēt melodiju Do mažorā ar sešpadsmitdaļnošu ritma grupas iekļaušanu.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam,gan klātienē.
Santa Treilība

docx ×2

Darba lapa. Komunikācijas process, 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Leksika Vizmas Belševicas stāstā “Bille” fragmentā “Saulcerīte”, 5., 6.klase

Lasītprasmes darba lapa.
Sasniedzamais rezultāts: atrod fragmentā vecvārdus, vārdus pārnestā nozīmē, atbild uz jautājumiem par tekstu.

pdf

Darba lapa. Par pusaudža personību. Salikts sakārtots teikums. 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapas "Latvija".

docx ×2

Darba lapas "Lieldienu nedēļa", 5.-9.klase

Šo materiālu izmantojām attālināto mācību laikā, visu nedēļu latviešu valodas un literatūras stundas veltot gadskārtu svētku izzināšanai.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapas 1.septembrim

Darba lapas klases stundai 1.septembrim.

pdf ×2

Darba lapas matemātikā un ģeometrijā vidusskolai, 10.-12.klase

pdf

Darba lapas mūzikā sākumskolai

13 darba lapas. Muzikālā matemātika, mūzikas intrumentu iepazīšana, nošu atpazīšana, vijoles, basa atslēgas, mūzikas žanri, ritms.

pdf ×2

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas „Burtu bingo"

20 lapas ar melnbaltu bingo (katra savādāka). 33 printējami krāsaini vārdi alfabēta secībā, atkārtotai izmantošanai. Skolotāja vai kāds no klases velk no čupiņas pa ”burtam-vārdam”, pārējie meklē šo burtu savās lapās. Uzvar tas, kurš pirmais savāc visus 9 lodziņus!

pdf

Darba lapas „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8. klase

docx ×2

Darba lapas „Mācāmies burtus”, angļu valodas alfabēts

Mācies rakstīt pareizi, mācies vārdus, mācies angļu valodu! 26 darba lapas - katram burtam sava.

pdf ×3

Darba lapas „Mācāmies burtus”, latviešu valodas alfabēts

33 darba lapas katram latviešu alfabēta burtam
Rosina iztēli. Māca atpazīt konkrēto burtu arī vārda vidū un beigās, ne tikai kā sākumburtu. Uzmanības treniņš ar līdzīgām skaņām un vaŗdu locījumiem. Ierakstīt trūkstošos vārdus. Trenē rociņu rakstot!

pdf

Darba lapas „Sajauktie teikumi”

12 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Stāstījuma, jautājuma, izsaukuma teikumi.

pdf

Darba lapas „Saskaiti un atņem laiku”

Minūšu saskaitīšanas un atņemšanas darba lapas. 12 darbību piemēri.

pdf

Darba lapas „Ziemas stāsti”

9 darba lapas bērniem no 7 gadu vecuma. Lēnām izpēti attēlu, vēro, kas tajā attēlots, un uzraksti novēroto. Pēdējā darba lapā ir jāveido stāsts, iesaistot visus 7 attēlus. Bērni var darboties grupās vai pa vienam, prezentēt savu veikumu, pamatot savu stāstu un tā notikumus, saistībā ar attēlu.

pdf

Darba lapas „Ziemassvētki”, 1. klase

Daudzpusīgas 27 darba lapas ar dažādiem un interesantiem uzdevumiem matemātikā un valodā bērniem no 6, 7 gadu vecuma.

pdf

Darba lapas, valodas lietojums, 8.-12. klase

docx ×2

Darbības vārda izteiksmes, 7.klase

pdf

Darbības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Darbību sastādīšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar intelektuāli apdāvinātiem skolēniem, 2.-klase

pdf

Darbs ar Rasas Bugavičutes-Pēces grāmatu „Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”. 3.klase

Stundas uzdevumi: Veicināt prasmi prognozēt, analizēt stāstu notikumus un varoņu rīcību. Mudināt skolēnus izteikt un pamatot savu viedokli. Sekmēt skolēnu radošo darbību.

pdf ppt

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Darbs ar tekstu, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Dārzs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīst izplatītākos dārzeņus, augļus, ogas, grupē tos, veido izpratni par to nozīmi uzturā.

doc ×2 flipchart

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 7. klase

docx

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 8. klase

docx

Daudzskaitļu darināšana, 1.-4. klase

Prezentācija kalpo kā atgādnes materiāls lietvārda daudzskaitļa formas veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot 2. deklinācijai. Mazākumtautības programma

ppt

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Daudzstūra perimetrs, 2. klase

pdf

Diagnosticējošais darbs 11. klasei

Teksta lapa, diagnosticējošais darbs, vērtēšanas lapa, darba programma.

docx ×2

Diagramma, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Diagrammas veidošana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Disciplīnas paņēmieni, kas palīdz skolēniem saglabāt paškontroli.

pdf

DISPERSĀS SISTĒMAS

Mihails Gorskis

pdf

Dispersās sistēmas, 10.klase

docx

Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Divdabis un viņa teiciens.

odp

Divdabja teiciens, 7. klase

pdf

Divdabji un divdabja teiciens.

Atkārtojuma uzdevumi.

pdf

Domraksta plāns, uzbūve. 2. klase

doc

Domraksti un jaunrades darbi sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Drāmas nodarbība "Krokodils"

Runa + audio fails.

odt

Dramaturģijas mācīšana, 5. klasē

Pirmās dramaturģijas stundas mērķis ir ļaut bērniem pašiem izzināt, kas ir dramaturģijas un teātra svarīgākie elementi.

pdf

Draudzēšanās kā prasme – cik svarīgi to attīstīt sevī, 7. klase

Stundas mērķis: Veicināt skolēnos izpratni par patiesu draudzēšanos un attīstīt skolēnos vēlmi draudzēšanos uzsākt jau klases kolektīvā.

pdf

Draudzība

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Draudzības spēks, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Drošība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Kā rīkoties ugunsgrēka vai gāzes noplūdes situācijās? Drošības noteikumi pie udenstilpēm un uz ielas.

doc ×2 flipchart

Drošība-atceries, zini, dari!

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Dzīvības pazīmes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvības pazīmēm: augšana, elpošana, barošanās (ēšana), jušana, kustēšanās, vairošanās.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieka ķermenis

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Sākotnējās izpratnes veidošana par dzīvnieku ķermeni, tā daļām: galva, kakls, viduklis, kājas, aste, spārni, spuras.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieku daudzveidība

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Priekšstatu veidošana par dzīvnieku daudzveidību un saudzīgu attieksmi pret dzīvniekiem.

doc ×2 flipchart

Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Dzīvnieku klonēšana

Marta Stradiņa

pdf

Ēdienkarte, cenu aprēķināšana. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Elektrolītiskā disociācija, 10.klase

docx

ELEKTROLĪTU DISOCIĀCIJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪTU DISOCIĒTSPĒJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Empātijas attīstīšana, citādā pieņemšana. Klases audzināšanas stunda, 7. klase

Stundas mērķis: nostiprināt izpratni par to, ka citi cilvēki var justies atšķirīgi, mācīties pieņemt un cienīt citādo.

pdf

Empātijas slazdi.

Parasti uzskata, ka veiksme, produktivitāte un efektivitāte ir atkarīga tikai un vienīgi no tā, cik augsts ir intelekta koeficients IQ, kas nosaka cilvēka spēju atcerēties un analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un izdarīt secinājumus, pamatojoties uz loģiku. Taču mācību procesā iegūtā inteliģence faktiski nedod prasmi tikt galā ar dzīves problēmām, kuras rodas saskarsmes procesā.

pdf

Enerģija

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina enerģijas avotus, biežāk izmantojamo kurināmo. Zina, kā rīkoties gāzes noplūdes gadījumā.

doc ×2 flipchart

Enerģijas pārvērtības, 6. klase

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar enerģijas nezūdamības ideju.

pdf

Es esmu ceļu satiksmes dalībnieks – velosipēdists, 2.klase

pdf

Es krāsās un līnijās, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Es skolā

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Es svinu valodu ATV, 10.-11.klase

pdf

Ezers

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).

doc flipchart

Faktūra, 2.klase

Prezentācija ar uzdevumiem.

pptx

Filmas, to žanri, sižets un aktieri. Kā organizēt interesantākas mācību stundas angļu valodā, 8.klase

Mācību stundu mērķi:� ar radošo uzdevumu palīdzību attīstīt un veicināt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi; parādīt skolēniem, ka mācību vielu var apgūt ne tikai ar grāmatu palīdzību, bet arī darbojoties praktiski.

pdf

Fizika un māksla, 10.-12. klase

Ne visi skolēni ir ieinteresēti eksaktajos priekšmetos, daļa ir mākslinieki dvēselē: kā šiem skolēniem fizikas stundas padarīt patīkamas?

pdf

Fizika. Petniecisko laboratorijas darbu, izmantojot sensorus, datu uzkrajejus un mobilo datorklasi, apraksti skoleniem, 10.-12.klase

pdf

Fizika. Radioviļņu lietojums. 12.klase

Mērķis: Radīt izpratni par radioviļņu praktisko izmantošanu dažādās sakaru jomās, savstarpēji sadarbo- joties informācijas apkopošanā un uzskatāmā izklāstā, izmantojot IT.

pdf

Folkloras žanri

Teika, pasaka, mīkla, tautasdziesma, sakāmvārds, anekdote, ticējums.
Lasi folkloras tekstu un raksti tā žanru!

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Lomu spēles – kustības.
Bez vizuāla atbalsta noteikti nevar iztikt mācību vidē. Vizuālā atbalsta līdzekļi ir viena no būtiskākajām palīglīdzekļu kategorijām, kas nepieciešama bērnu mācību procesā. Attēli, piktogrammas, vienkārši zīmējumi veicina bērna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm.
Cilvēks zīmes vieglāk uzglabā atmiņā. Tik pat svarīgas ir kustības, atdarināšana kustībā.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres pilnveide. Darba lapa

Klausies, raksti vārdu, kurā saklausi garo patskani ā, ē ī, ū.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Mārtiņi”. Darba lapa

Var strādāt individuāli vai grupā.
SR - pilnveido uzmanības noturīgumu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu. Prot ritmiski norunāt tautasdziesmu.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

Puškis, puščis vai pušķis ?
Reizēm vecāki nepamana, ka bērns līdzskaņu kopu “ŠĶ” izrunā nepareizi. “ŠĶ” vietā saka - “ŠČ”. Ir bērni , kuri izrunā pareizi, bet saklausa nepareizi. Tad rakstos parādās kļūdas.

Indra Reisone

docx

Fonemātiskās uztveres, lasītprasmes pilnveide “Šķ”. Darba lapa

SR – prot strādāt ar tekstu, attīsta klausīšanās prasmes, bagātina vārdu krājumu.

Indra Reisone

docx

Frazeoloģismi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Gadalaiki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Radīt priekšstatu par katram gadalaikam raksturīgākajām pazīmēm. Mācīt salīdzināt gadalaikus.

doc ×2 flipchart

Gads, gadalaiki, mēneši, dienas.

Griez, krāso un līmē.

pdf

Gaiss

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: nosauc gaisa galvenās sastāvdaļas: skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze. Zina, ka gaiss ir gāzu maisījums.

doc ×2 flipchart

Gatavošanās 9. klases eksāmenam. Veido teikumus, ievērojot nosacījumus! 9.-klase

pdf

Gēnu inženierija

Marta Stradiņa

pdf

Gēnu terapija un DNS analīze

Marta Stradiņa

pdf

Glezniecība

Marta Stradiņa

pdf

Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības.

pdf

IA grupas elementi

Ūdeņradis (1.)
Ūdeņraža ķīmiskas īpašības
Ūdeņraža iegūšana un uzkrāšana
Ūdens ķīmiskas īpašības

pdf ×4

Ideja skolēnu talantu attīstīšanai, 4. klase

pdf

Iecietība un empātija – tolerance. Klases stundas plāns, 2. klasei

pdf

Iekšējie orgāni.

pdf

Ielūgums, kalendārs, teksts. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Iepazīstam emocionālo toņu skalu. 10.klase

Emocionālo toņu skala ir termins, kuru 1954. gadā ieviesa L. R. Habards (Lafayette Ronald Hubbard), lai noteiktu cilvēka precīzu emocionālo stāvokli. Šo skalu var uzskatīt par precīzu metodiku jeb instrumentu cilvēku izprašanai un cilvēka potenciālās aktivitātes novērtēšanai.

pdf

Ieraksti burtu!

pdf

Ieraksti pareizo burtu!

Attēli. Vārdi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Ieraksti trūkstošo burtu!

Attēli, nosaukumi, kuros jāieraksta trūkstošais burts.

pdf

Ierosmes klases stundām septembrī un ne tikai.

pdf

Iespējas karjeras izglītības integrācijai mācību priekšmetu stundās. 10.klase

pdf

Ieteikumi, kas ļaus uzlabot koncentrēšanās spējas, strādājot un mācoties no mājām.

Atgriežoties pie strādāšanas un mācīšanās no mājām, koncentrēšanās darāmo darbu veikšanai var kļūt īpašs izaicinājums. Eksperti dalās ar ieteikumiem, kas palīdzēs paveikt darbus pēc iespējas produktīvāk.

pdf

Ieži

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina nosaukt uz pazīst iežus: smiltis, māls, grants. Zina, kas ir derīgie izrakteņi, un kuri ir galvenie derīgie izrakteņi Latvijā.

doc ×2 flipchart

Imanta Ziedoņa dzeja. 11.klase.

Mērķis: izveidot mini uzvedumu par I.Ziedoņa dzejoļa krājumā attēloto problēmu.

pdf

Imants Ziedonis. Plakāts. 9. klase

Materiāls darbam pāros, veidojot plakātu par Imantu Ziedoni. Pievienots arī satura snieguma līmeņu apraksts.

docx

Improvizācija, 7. klase

Projekts «Emocijas» ļoti labi noder attālināto mācību laikā, bet var arī izmantot klātienes nodarbību laikā.

docx

Informatīvā runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē. Ar cieņu, Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Integrētā sociālo zinību un mūzikas stunda. Unesco: Latvijas dārgumi: mūsu nacionālais dārgums un lepnums – dziesmu svētki, 2.–4. klase.

pdf

Interaktīvs mācību materiāls dabaszinībās. Dzīvās būtnes un to pazīmes, 3. klase

pdf

Interesantas metodes, kas skolēniem palīdz apgūt angļu valodu, 5.-9.klase

pdf

Interesanti fakti par zirnekli.

pdf

Interneta resursu izmantošana mācību procesā 2, 10.-12.klase

Iizglītojamiem būs priekšstats par jauniem ģeogrāfiskiem principiem mūsdienu ražošanas organizācijā. Mācību stundā ir aktualizēta ģeogrāfiskā nomenklatūra, pasaules ekonomikas centru ģeogrāfiskā izvietojuma izpēte.

pdf

Interneta resursu izmantošana mācību procesā, 10.-12.klase

Izpratne par seno civilizāciju rašanās cēloņiem, ģeogrāfiskās vides un ražotājsaimniecības mijiedarbību. Zināšanas par civilizācijas raksturīgākajām pazīmēm.

pdf

Interneta resursu izmantošanas pieredze mācību un audzināšanas darba procesā, 10.-12.klase

Kāpēc izmantot interneta resursus mācību darbā? Atbilde ir pavisam vienkārša. Dzīve reālajā pasaulē un dzīve internetā ietekmē viena otru.

pdf

Īpašības vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Īpašvārdi. Salikteņi. 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Īsie eksperimentālie uzdevumi fizikas un ķīmijas stundām. 10.-12.klase

Kā palīdzēt skolēnam kļūt par pētnieku ķīmijas un fizikas mācību stundās?

pdf

IVA grupas elementi

Oglekļa alotropisko modifikāciju īpašības un iegūšana
Oglekļa (IV) oksīds

pdf ×2

Jaunais mācību gads Imanta Ziedoņa zīmē. 12. klašu skolēnu epifānijās ielūkojoties, 12.klase

pdf

Jauno laiku posms, 8.klase

Kā renesanse mainīja vizuālo mākslu?
SR: Prot salīdzināt mākslas darbus un identificēt personības unikālo devumu mākslas attīstībā.

Inga Niedra

ppt

Jaunu ideju ģenerēšanas metodes – nodarbība 16-19 gadu veciem jauniešiem, 10.-12.klase

Mērķis: domāšanas ierosināšana.

pdf

JONU VIENĀDOJUMI

Mihails Gorskis

pdf

Jūra

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Izpratnes veidošana par jūru, tās iemītniekiem, augiem. Drošības noteikumi pie jūras.

doc ×2 flipchart

Kā darbojas spēki, 4.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums 16 mācību stundām, 8 prezentācijas, 2 darba lapas un 1 pārbaudes darbs.

Ginta Jasinska

doc pptx ×8 docx ×3

Kā es mācīju kas ir pārspriedums, 5. klase

pdf

Kā es veidoju stundu, lai attīstītu skolēna domāšanu. Skolēnu produktīvās darbības veicināšana ķīmijas stundās, 10.-12.klase

pdf

Kā ikdienas matemātiku padarīt interesantāku? 5.-6.klase

Mērķis: popularizēt matemātikas priekšmetu, attīstīt aktīvu domāšanu, sekmēt pozitīvas emocijas, veidot prasmi sadarboties, būt atbildīgam par sasniegto.

pdf

Kā interesantāk organizēt grāmatu lasīšanu.

Kā ,,Covid"-19 pandēmijas laikā vairāk laika veltīt lasīšanai un kā organizēt to interesantāk.

pdf

Kā interesanti un aizraujoši mācīt par finansēm skolā, 1.-6.klase

pdf

Kā izmanto materiālus, 5.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums: 11 stundas dabaszinībās un 7 stundas dizainā un tehnoloģijās.
6 prezentācijas
4 darba lapas
1 pārbaudes darbs

Ginta Jasinska

docx ×6 pptx ×6

Kā izmanto ūdeni, 8.klase

docx

Kā mācīt literatūru sadarbojoties, tā, lai visiem būtu interesanti, 5.-10.klase

pdf

Kā mācīties matemātiku sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā notiek vielu ķīmiskās pārvērtības, 8.klase

docx

Kā pētīt dabas teritorijas?

Noslēguma darbs dabaszinības tēmai 1.4. Kā pētīt dabas teritorijas? 10 uzdevumi.

doc

Kā pētīt dzīvos organismus?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 1.1. Kā pētīt dzīvos organismus? 7 uzdevumi.

doc

Kā rakstīt sludinājumu (2.klase)

pdf

Kā renesanse mainīja literatūru un zinātni? 5.-9.klse

Inga Niedra

ppt

Kā saistoši un interaktīvi par naudas lietām mācīt sākumskolā, 1.-4.klase

pdf

Kā saliedēt klasi? Cepam kopā piparkūkas! 1.klase

pdf

Kā skolēniem skaidrot veselīga uztura principus?

pdf

Kā skolēns manā stundā jēgpilni izmanto tehnoloģiju dažādās iespējas Programmēšanas elementi Excel vidē matemātikas stundās 7. – 9. klase

pdf

Kādi ir mani mērķi, un kā tos sasniegt? Klases stunda, 10. klase

Mērķis: izvirzīt savas dzīves mērķus un pārdomāt, kā tos sasniegt.

pdf

Kāpēc nepieciešama enerģija?

Temata noslēguma darbs dabaszinībās tematā 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija? 11 uzdevumi.

doc

Kāpēc notiek kustība?

Pārbaudes darbi tematam 2.3. Kāpēc notiek kustība? 1. un 2. darbs.

doc ×2

Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati, 8.klase

docx

Karbonskābes un to atvasinājumi, 11.klase

docx

Karstās joslas dabas ainavas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Skolēni nosauc un parāda kartē karsto joslu. Iepazīstas ar karstajai joslai raksturīgajām dabas ainavām – tropisko tuksnesi, savannu, tropisko mežu u.c.

doc ×2 flipchart

Kas ir ķīmija, 8.klase

docx

Kas ir laba klase? Klases stunda, 3.klase

pdf

Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

Tēmas noslēguma darbs tematam 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? 8 uzdevumi.

doc

Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Pārbaudes darbi tematam 2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? 1., 2. un 3. darbs.

doc ×3

Kā es radu interesi mācīties matemātiku, 10.-12.klase

Vēlos dalīties pieredzē par aktivitātēm, kuras man ir palīdzējušas radīt audzēkņos interesi: signālkartī- tes, QR kods un loterija.

pdf

Ķermeņa kopšana

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: izprot personīgās higiēnasievērošnaas nepieciešamību. Ievēro tīrību ikdienas dzīvē.

doc ×2 flipchart

ĶĪMIJAS PRIEKŠMETS

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmijas un vides tehnoloģijas ilgtspējīgā sabiedrībā, 11.klase

docx

ĶĪMISKAIS LĪDZSVARS

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKĀS SAITES

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA. Apraksts

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmisko procesu norise, 10.klase

docx

ĶĪMISKO REAKCIJU IEDALĪJUMS PĒC REAĢĒJOŠO VIELU UN REAKCIJAS PRODUKTU SKAITA UN SASTĀVA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO REAKCIJU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Klases audzināšanas stunda "Izteikto vārdu ietekme"

MĒRĶIS: Iezīmēt atšķirības starp prāta diktēto un morālo, jūtu noteikto patiesību.

pdf

Klases audzināšanas stunda "Mana vieta klasē" 1.– 4. klase

pdf

Klases audzināšanas stunda par draudzību, 4. klase

pdf

Klases audzināšanas stundas "Konflikti, to risināšana" plāns un apraksts, 10. klase

Stundas mērķis: konflikta būtības izprašana, konflikta atpazīšana un risināšanas paņēmienu apgūšana.

pdf

Klases kolektīva saliedēšanas pēcpusdiena. Klases stundas apraksts, 4.klase

pdf

Klases projekts „Mūsu ceļš kultūras pasaulē”: no vissenākās līdz mūsdienu literatūrai

Mērķis – apkopot grupai nozīmīgākās atziņas par dažādiem laikmetiem literatūrā.

docx

Klases saliedēšana, 10. klase

Kaut kāds apraksts

pdf

Klases stunda „Atbildība un pienākums”, 5. klase

Stundas mērķis: Akcentēt atbildību kā vienu no indivīda pienākumiem, kā arī skaidrot vienas rīcības dažādas sekas, to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām un vidi kopumā.

pdf

Klases stunda „Pašvadīta mācīšanās”, 11. klase

pdf

Klases stunda "Pusaudzis un nauda".

Stundas mērķis: rosināt skolēnus domāt par naudu kā vērtību, kas jānopelna un saprātīgi jātērē.

pdf

Klases stunda Atkal kopā, 2.-4.klase

pdf

Klases stunda Draudzīgas un labsirdīgas vides veicināšana klasē. 3. klase

pdf

Klases stunda Iepazīsti savu pilsētu, 4.klase

pdf

Klases stunda Mana atbildība, 6.klase

Mērķis rosināt skolēnus domāt un izvērtēt savu atbildību un mācīt prasmi izvērtēt savu rīcību.

pdf

Klases stunda – draudzība, 1.- 4.klase

pdf

Klases stunda – labestības stunda, 8.-10.klase

Mērķi: mudināt skolēnus izprast labestības nozīmi cilvēka dzīvē;
attīstīt skolēnos kritisko domāšanu; pilnveidot skolēnu prasmes strādāt grupā, pamatot savu viedokli; veicināt labsajūtu.

pdf

Klases stunda „Izjūtas, vajadzības un sadarbošanās” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt piepildīt un apmierināt skolēnu vajadzības, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve, lai viņi piepildītu savas un citu vajadzības, saprast, ka dažas vajadzības piepildāmas tikai ar citu cilvēku palīdzību.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Mīlestība un rūpes, nepatīkamo izjūtu pārvarēšana” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt skolēniem izvērtēt, kas ir svarīgāks: mīlestība un rūpes vai daudz mantas, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve. Iemācīt saprast, kāpēc mīlestības un rūpes ir svarīgas par materiālajām lietām, kā iemācīties pārvarēt nepatīkamās izjūtas.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Patiesa draudzība, vajadzības, vēlmes un cienoša komunikācija” 1.-6. klase

Mērķis: Motivēt skolēnus veidot draudzīgu vidi klasē, izmantojot cienošas komunikācijas metodi, kuras mērķis ir, lai skolēni viens otru saprastu, cienītu un atbalstītu, un rūpētos viens par otru.

Sarmīte Zukule

docx ×7

Klases stunda „Veselīgs dzīvesveids – Ēd, kusties, smaidi!”, 3. klase

pdf

Klases stunda, 2.–4. klase. Savstarpējās attiecības. Mans viedoklis.

pdf

Klases stunda. Cienīt un rūpēties par citiem. 3.-klase

pdf

Klases stunda. Drošība internetā, 7.-klase

Stundas mērķis: veidot skolēniem izpratni par drošības internetā apguves nepieciešamību un ievērošanu un attīstīt prasmes adekvāti rīkoties un pildīt drošības nosacījumus.

pdf

Klases stunda. Es un tu = MĒS!, 3. klase

pdf

Klases stunda. Ir labi būt labam. 1.-klase

pdf

Klases stunda. Mēs esam stipri! Mobings/vardarbība. 3. klase

pdf

Klases stunda. Mobings manā klasē.

pdf

Klases stunda. Valsts svētki. 3.klase.

pdf

Klases stundas plāns. Mana klase – draudzīgākā klase, 3 klase

pdf

Klases stundas Redze un tās saudzēšana metodiskās izstrādnes, 3.klase

pdf

Klases stundu cikls. Latviešu cimdi parunās. 7.klase

Mērķis: Izpētīt rakstaino cimdu nozīmi latviešu tautas tradīcijās, kā arī apzināt to nozīmi latvisko vērtību izkopšanā.

pdf

Klausīšanās, teksta izpratne, rakstītprasme. 2.-3.klase

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

Klusums pēc jautājuma uzdošanas? Neuztraucos – bērni domā! 4.-klase

pdf

Ko es zinu par upēm Latvijā? Integrētā mācību stunda, 3. klase

pdf

Kodu game lab - spēle mācībām un atpūtai. 3.klase

pdf

Komandas darbs klases stundā, 4.klase

pdf

Krāsa

Marta Stradiņa

pdf ×2

KRISTĀLREŽĢU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Kritiskās domāšanas stratēģiju izmantošana, lai attīstītu skolēnu domāšanu, 12. klase

Stundas mērķis – Izprast organismu vairošanās veidu būtību, attīstīt prasmi analizēt, salīdzināt, secināt.

pdf

Kukaiņu pasaule, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Labas disciplinēšanas pazīmes.

Laba disciplīna ir konsekventa – tā ir pastāvīga, un tās pamata principi nemainās. Laba disciplinēšana nozīmē to, ka konsekvences seko uzreiz pēc nevēlamās uzvedības. Labu disciplīnu bērns uztver un saprot kā godīgu un situācijai atbilstošu, kā arī tā ir bērna vecumam atbilstoša.

pdf

Labas rīcības izvēle ikdienas situācijās. Audzināšanas stunda, 1. klase

pdf

Laboratorijas darbi arī humanitārajos priekšmetos, 10.-12.klase

pdf

Laboratorijas darbu tehnika un drošības noteikumi

Mihails Gorskis

pdf

Laika pārtraukuma/intervāla fotogrāfiju montāžas (time lapse) izmantošana bioloģijas mācīšanā, 7. klase

pdf

Lasi ar prieku un izproti lasīto! Lasīt mācīšanās Latvijas skolās dažādos laikos. 6.klase

pdf

Lasi un krāso.

Īsi stāsti, ko papildina atbilstoši attēli, kas jāizkrāso.

pdf

Lasi! Nosaki valodas funkcionālo stilu!

Darba lapa

docx

Lasi, raksti, domā! 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir vairāki neliela apjoma teksti ar dažādiem uzdevumiem.

doc ×10

Lasīprasmes darba lapas

Materiālā ir dažādas latviešu tautas pasakas un teikas, un uzdevumi par izlasīto.

doc ×6

Lasīptrasmes darba lapas

Materiālā ir rakstnieka Vitālija Bianki divi teksti un uzdevumi izlasītā izpratnei.

doc ×2

Lasīšanas grafiks. Darba lapa

Lasīšanas termometrs bērniem ar lasīšanas grūtībām vai lasīšanas traucējumu.
Motivēt lasīšanai palīdz lasīšanas termometrs.

Indra Reisone

docx

Lasītprasme un vizualizācija literatūras stundās, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīties ar Dantes Aligjēri darba „Dievišķā komēdija” fragmentu un to vizualizēt zīmējumā (paredzētais laiks – 4 mācību stundas).

pdf

Lasītprasmes darba lapa

Materiālā ir darbs ar afišu. Darba lapas uzdevums ir apkopot datus, ko var iegūt, lasot afišu.

doc

Lasītprasmes darba lapa

Burtu šrifts. Atrodi šifrētos burtus un uzzini par rakstnieces Astridas Lindgrēnes dzīvi un darbiem.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauta teika „Kādēļ Ruņģu ezers rūcis”, atbilstošo apgalvojumu izvēlēšanās, jautājumi par tekstu, sakāmvārdu veidošana, vārdšķiru atpazīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Mārītes ceļojums”, 2.,3. klase

Materiālā iekļauts lasīšanas teksts „Mārītes ceļojums”un jautājumi par tekstu.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nenovīdīgie lācēni”, 2.klase

Materiālā iekļauta ungāru tautas pasaka „Nenovīdīgie lācēni”, jautājumi par tekstu, vārdu un izteicienu paplašinātā skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Nešķiramie draugi”, 1.klase

Materiālā iekļauts teksts un jautājumi par to.

doc

Lasītprasmes darba lapa „R.Blaumaņa „Velniņi””,3.,4.klase

Darba lapā ir jautājumi par grāmatas saturu, sakāmvārdu skaidrošana, sinonīmu un antonīmu veidošana, morālā vēstījuma saskatīšana.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapa „Varde un vērsis”,1.klase

Darba lapā ir teksts „Varde un vērsis”, uzdevums izvēlēties atbilstošo apgalvojumu par tekstā izlasīto, teksta norakstīšana, pasakas varoņu atpazīšana, vārdu veidošana burtu jūklī.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Vārna un gulbis”, 1.klase

Materiālā ir pasaka „Vārna un gulbis”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, jautājuma teikumu atpazīšana, mīklu minēšana, trūkstošā burta ierakstīšana.

doc

Lasītprasmes darba lapa „Zaķīša ļipa”, 2.klase

Materiālā ir teksts „Zaķīša ļipa”, uzdevums ar pareizā apgalvojuma izvēli, teikumu pasvītrošana, teikumu pabeigšana, vārdu skaidrošana.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir teksts un divi varianti ar uzdevumiem, kas jāaizpilda pēc teksta izlasīšanas.

doc ×2

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir āfrikāņu, tibetiešu un autrumu tautas pasakas ar uzdevumiem par izlasīto, lai stiprinātu apzinātu lasīprasmi.

doc ×4

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir neliels teksts no igauņu rakstnieces Silvijas Rannamā grāmatas "Kadrija", un seši uzdevumi par izlasīto.

doc

Lasītprasmes darba lapas

Materiālā ir darba lapas ar garākiem tekstiem un lielāku uzdevumu skaitu par izlasīto.

doc ×3

Lasītprasmes mērinstruments, 4.-6. klase

pdf

Lasītprasmes pilnveide “Formas teksti”. Darba lapa

Lasīšanu var padarīt interesantu, ja tekstu ieliek kādā “formā”. No lēnas līdz ātrai lasīšanai. Acu kustības treniņš. Lasi pa rindām!Ar zīmuli var apvilkt kontūras.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, kad teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts, radošs darba turpinājums.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Latvija”. Darba lapa

Atsevišķi uzdevumi lasītprasmes, fonemātiskās uztveres, rakstīt prasmes pilnveidei, atmiņas treniņam.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide “Vārdu-teikumu tabulas”. Darba lapa

Uzdevums - vingrinājums lasītprasmes pilnveidei, vingrinājums acīm, uzmanības fokusēšana.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Gliemezīša diena”. Darba lapa

Darba plānošana labi noder arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, bērniem ar UDS. Nodarbības plānu var sadalīt vairākām dienām. Padarītais darbs (plāna punkts) noteikti jāatzīmē vai jāiekrāso.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Īso vārdu stāsti”. Darba lapa

Lasīt ar prieku sākuma posmā var tad, kad esi drošs, ka teksts ir vienkāršs. Lasītprasmes pilnveidei svarīgi ir pielāgotie teksti – īsi vārdi, vārdi atkārtojas, īsi teikumi, pietiekami lieli burti, ātri uztverams un saprotams teksts.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Jocīgie lasītāji”. Darba lapa

Kā pārvarēt bailes no lasīšanas balsī?
Kā motivēt lasīt, ja ir grūti?
Te palīdzēs lomu spēles.
Bērns tiek iepazīstināts ar visiem jocīgajiem lasītājiem un lasīšanas manierēm.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide „Mazā grāmatiņa par zaķi”. Darba lapa

Nodarbība lasītprasmes pilnveidei, acu vingrināšanai, uzmanības fokusēšanai. Vajadzēs šķēres, zīmuļus, materiālu grāmatas stiprināšanai.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes pilnveide, lielo un mazo drukāto burtu atpazīšana „Burtu slidotava”. Darba lapa

Katru nodarbību var pārvērst par rotaļu. Lai bērns piedalās spēlē, kuru pieaugušie sauc par “Lasīšanu.” Mēs to nosauksim “Pastaiga ziemā!” Iespēja piedāvāt bērniem vienu vai otru tekstu, atbilstošu lasītprasmes līmenim.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un asociatīvās domāšanas pilnveide „Aprīlis”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Domu spēle”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un radošās domāšanas pilnveide “Jocīgā ola”. Darba lapa

Darbs paredzēts klātienes, arī attālinātās mācīšanas un mācīšanās procesam. Pašvadīta mācīšanās, izpildu, kā sapratu. Konkrētā DL ir attālinātam darbam. Krāsas DL skaidrojumam izmantoju, lai skolēni pievērstu uzmanību detaļām.Klātienei noder mutisks skaidrojums, kur rezultāts atbilstošs darbam klasē.

Indra Reisone

docx

Lasītprasmes un stāstītprasmes pilnveide. Darba lapa

SR– attīsta fonemātisko dzirdi, bagātina vārdu krājumu, prot strādāt ar atslēgas vārdiem. Prot sadomāt teikumu.

Indra Reisone

docx

Latviešu dzejnieku lirika dziesmās, 6. klase

Materiāls satur prezentāciju un 1 skolēna veicamo uzdevumu kritēriju lapu, kas nepieciešama noslēguma prezentācijas veidošanai, kā arī 1 pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma lapu atgriezeniskās saites iegūšanai. Temata apguves ilgums: 3 mācību stundas (1 literatūra, 1 mūzika, 1 mūzika+literatūra).

pdf ×3 docx

Latviešu mitoloģiskās būtnes. Literatūra, 9.klase

pdf

Latviešu valoda 1.klasei.

docx

Latviešu valoda 4.klasei.

pdf

Latviešu valoda un literatūra. Uzdevumi aktualizējot starptautisko ūdens dienu, 5.-klase

pdf

Latviešu valoda. Tēma - Skaitļa vārds. Tiek veidots Skaitļu žurnāls, 6. klase

pdf

Latviešu valodas dialekti, 9. klase

Teorētiskā informācija par dialektu atšķirībām. Darbs ar tekstu. Ouizizz tests.

docx

Latviešu valodas stunda mežā, 4. klase.

pdf

Latviešu valodas stunda. Alfabēts un tā praktiskā pielietošana, 5.klase

pdf

Latviešu valodas stunda. Diskusiju kultūra plašsaziņas līdzekļos, 10. klase

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar sabiedrībai aktuālām diskusijām medijos, īpaši televīzijā, rosinot sko- lēnus formulēt savu viedokli par latviešu valodas situāciju valstī.

pdf

Latviešu valodas stundu plāni, 6. klase

6. klases latviešu valodas stundas plāns par tematu „Teikuma locekļi. Apstāklis”

pdf

Latviešu valodas uzdevumi bērniem ar grūtībām mācībās. 5. un 6.klase.

pdf

Latvija 1.

pptx

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijai svētki. Dziesmas, dzejoļi, runas rotaļas.

docx

Latvijas karte

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: pazīst Latvijas kontūru, veidu, kā kartē attēlo pilsētas, kā sauc Latvijas galvaspilsētu, nosauc un parāda kartē novadus.

doc ×2 flipchart

Latvijas nacionālie simboli. Apraksti. Darba lapas, uzdevumi.

pdf

Latvijas putni - rekordisti.

Latvijas Dabas muzeja veidots mācību materiāls dabaszinību stundām.

pdf

Latvijas tauriņi, 4. klase

pdf

Latvijas un pasaules vēsture 7. klase. Grupu darbs MS Teams.

pdf

Latviskā kultūrvide. Latviešu dievības ornamentos un tautasdziesmās.

pdf

Lietderīga „Dinamiskā pauze” fizikas stundā, 10.-12.klase

pdf

Lietvārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Līnija

Marta Stradiņa

pdf ×2

Literārā pasaka "Alnis un Tulpe"

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Alnis un Tulpe” un atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārā pasaka "Tējas namiņa gariņš atrod draugu".

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Tējas namiņa gariņš atrod draugu” un
atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana, 6.klase

Prezentācija “Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana” ir veidota, integrējot mūzikas un literatūras stundu tematus: mūzikā - “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā?” un literatūrā – “6.2. Kā literārajās pasakās, raksturojot laiku, telpu un tēlus, saskaras fantāzija un realitāte?”

pdf ×6

Literatūras stunda ar medijpratības uzdevumu izmantošanu, 7. klase

pdf

Lorenca spēks, 11.klase

Prezentāciju “Lorenca spēks” pielieto 11.klasē, apgūstot spēka jēdzienu un risinot kvalitatīvos un kvantitatīvos uzdevumus. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku, spēka virziena noteikšanai. Uz ekrāna arī var nodemonstrēt un izskaidrot spēka pielietošanu.

ppt

Loto spēles “Pitagora teorēma”, 8.klase

pdf

M.Katkovska: Kibermobings nav izdomāta problēma.

Visbiežāk kibermobinga jeb emocionālās pazemošanas internetā gadījumi, kuros iesaistīti bērni un pusaudži, nonāk pieaugušo redzeslokā tikai tad, kad problēma jau ir ieilgusi un samilzusi.

pdf

Mācību darba izvērtējuma stunda, 1.-4.klase

pdf

Mācību materiāls Asinsrites uzbūve un sirdsdarbības pamatprincipi bioloģijas stundā, 9. klase

Mērķis. Skolēni izprot asinsrites sistēmas uzbūvi un funkcijas, kā arī sirdsdarbības pamatprincipus.

pdf

Mācību nodarbība dabaszinībās, 6.klase

Nodarbības mērķis: Ieinteresēt skolēnus vērot un saskatīt dabas procesu norises un parādības Rīgas centrā; Pilnveidot prasmes vērot ūdens darbības radītas izmaiņas pilsētas kanāla krastos.

pdf

Mācību procesa diferenciācija un skolēnu mācību motivācijas veicināšana, 5.-6.klase

Kā veicināt skolēnos vēlmi mācīties?

pdf

Mācību stunda ārpus klases Matemātika. Lielumi un mērījumi. 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: veidot izpratni par atsevišķu šķiru nozīmīgumu lie- luma vērtības decimālajā pierakstā - svarīgākie ir 1 līdz 3 augstāko šķiru cipari.

pdf

Macibu stunda dabā, 6.-7.klase

Mācību stundas mērķis ir mācību metožu dažādošana, skolēnu praktisks darbs dabā.

pdf

Mācību stunda ģeogrāfijā „Izmantosim lietderīgi atkritumus!”, 10.-klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par tapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mācību stunda ģeogrāfijā. Izmantosim lietderīgi atkritumus! 10.klase

Padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par attapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

pdf

Mācību stunda muzejā,10.-12. klase

Nodarbības mērķis: Iepazīties ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

pdf

Mācību stundas vērošanas lapa

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Magnētiskā lauka indukcija, 11.klase

Prezentāciju “Magnētiskā lauka indukcija“ izmanto 11.klasē ,lai apgūtu magnētiskā lauka indukcijas līniju virzienu. Risinot kvalitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un aicina skolēnus novietot labo roku, lai noteiktu līniju virzienu. Tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizo atbildi. Skolēns var patstāvīgi strādāt ar šo prezentāciju un veikt treniņuzdevumus, lai, piemēram, sagatavotos pārbaudes darbam.

ppt

Mājdzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart). Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā sniedz priekšstatu par dzīvnieku valsts daudzveidību. Veido izpratni par mājdzīvnieku nozīmi cilvēku dzīvē. Izplatītākie mājdzīvnieki.

doc ×2 flipchart

Mākslas valodas elementi, 1.klase

Inga Niedra

ppt

Mana ideja emocionālās vardarbības mazināšanai skolā, 4.-9. klase

pdf

Mana interesantā stunda. 3.klase

Stundas ietvaros apvienoju sporta, dabaszinību, matemātikas un sociālo zinību elementus.

pdf

Maņas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: lieto jēdzienus: redze, dzirde, oža, garša, tauste, acis, ausis, deguns, mēle, āda. Izprot maņu nozīmi apkārtējās pasaules izzināšanā.

doc ×2 flipchart

Mans vērtību koks

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Mārtiņa zīme. Vēro, skaiti un pārzīmē rakstu rūtiņās!

pdf

Mārtiņdiena, 2. klase.

pdf

Matemātika 3.klase.

pdf

Matemātika un spēle Ceļojums naudas pasaulē, 1. – 4.klase

pdf

Matemātika, 2.klase. Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?

pdf

Matemātika/Angļu valoda sākumskolā, 2.-3.klase

pdf

Matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošana vidusskolēniem, izmantojot videolekcijas. 10.-12.klase

Raksta mērķis ir izpētīt iespējas, kā, balstoties uz skolēnu motivāciju, pilnveidot matemātikas mācīšanas metodiku un sekmēt aktī- vas matemātikas studijas.

pdf

Matemātikas stunda „Laukumi”, 11.klase

Stundas mērķis: matemātikas, tehniskās grafikas, ģeogrāfijas un fizikas mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošana reālu dzīves situāciju praktiskā modelēšanā un analizēšanā.

pdf

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Mazie tekstildarbi mājturības un tekstiltehnoloģiju stundās, 5.-7.klase

pdf

Mācīties ar interesi. 10.-12.klase

pdf

Mediatīvā domāšana.

Mediatīvā domāšana palīdz risināt arī mūsu iekšējos konfliktus dažādās dzīves situācijās.

pdf

Meitenes un puiši – kā vienam otru saprast? 8.-9. klase

Stundu mērķis: klases kolektīva saliedēšana, savstarpējās saprašanās veicināšana, iepazīstot pretējā dzimuma uzvedības un mācīšanās atšķirības.

pdf

Mēs dabā ģeogrāfijas un dabaszinību stundās jeb kā motivēt skolēnus labāk izprast ģeogrāfijā un dabaszinībās apgūstamās tēmas, 10.-12.klase

pdf

Mēs esam dažādi. Klases stundas plāns, 11.klasei

Klasesbiedru iecietības un empātijas veicināšana skolēnos vienam pret otru.

pdf

Metāli

Mihails Gorskis

pdf ×2

Metodiskā izstrādne stundai. Rāpuļu daudzveidība Latvijā, 8. -klase

Darbs ir izmantojams bioloģijas stundā, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par rāpuļu daudzveidību.

pdf

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās. Darbs ar tekstilmateriāliem mājturības un tehnoloģijas stundās, 2. klase

pdf

Metodiskais materiāls mājturībā un tehnoloģijās. Mīksto rotaļlietu pagatavošana. Lellīšu adīšana, 3.–4. klase

pdf

Metodisks materiāls - pētījums Ekoloģiskās katastrofas, 10.klase

Darba mērķis – apzināt pasaulē notiekošās dabas ekoloģiskās katastrofas un noskaidrot to ietekmi uz vidi un organismiem.

pdf

Mežs

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kāds izskatās mežs, pazīst mežā augošus kokus, mēžā dzīvojošus dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no meža.

doc ×2 flipchart

Mīklas, īpašības vārdi, skaitļa vārdi. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Miniatūra. Literatūra, 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: salīdzinot un analizējot dažādu autoru darbus, apgūst
miniatūras žanra pazīmes; saskata autora individuālo izteiksmi. Saskata tēlainās izteiksmes līdzekļus un izprot to lietojuma nozīmi satura atklāsmē.

pdf

Mobinga un bulinga attīstības novēršana. Klases audzināšanas stunda, 9.klase

Stundas mērķis: Attīstīt prasmi pareizi rīkoties konflikta situācijā, lai novērstu mobinga un bulinga attīstību.

pdf

Modeļu izmantošana matemātikā, 1.-2.klase

pdf

Molekulārā kulinārija, 10.-12.klase

Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam, skolotājam un vecā- kiem formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā1 atbilstoši laikam (radīt – motivēt – mācīties).

pdf

Montesori pedagoģijas praktiskās dzīves uzdevumu izmantošana motorikas attīstīšanai bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Metodisks ieteikums bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītotājiem un aprūpētājiem.

Gunita Žabre,Montesori speciālais pedagogs

pdf

Mūsu klases vērtības. Klases stunda 3. klasē kopā ar vecākiem. 3 klase

pdf

Mūzika. Opera, 7.klase

pdf

Mūzikas stundās varam parūpēties par bērnu emocionālo labsajūtu. 1.–4. klase

Manuprāt, mūzikā iespējams veidot patīkamus, interesantus un nebūt ne sarežģītus uzdevumus, kas sniedz pozitīvas emocijas un ļauj izpausties bērnu radošumam. Idejas šādiem uzdevumiem var aizgūt daudzās vietnēs un platformās, piemēram, sekojot citu mūzikas skolotāju Facebook lapām.

pdf

Neattaisnoto kavējumu iemesli un to novēršana, 11. klase

Stundas temats: Neattaisnoto kavējumu iemesli un to novēršana.

pdf

Neformāla vēstule, 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: 1) atkārtot vēstules rakstīšanas noteikumus; 2) noskaidrot, kas raksturīgs neformālai un formālai vēstulei; 3) rakstīt neformālu vēstuli.

pdf

Nejaušie atklājumi. Angļu valodas stunda, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīt nozīmīgus nejaušos atklājumus, uzzināt, kā tie tika atklāti un noskaidrot to atklājējus.

pdf

Nezināmā aprēķināšana, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

No kā sastāv vielas, 8.klase

docx

No sēkas līdz skapim. Koka augšanas un pārstrādes cikls.

Attēli, nosaukumi, kas parāda koka augšanas un pārstrādes procesu.

pdf

Nodarbība „Iepazīsim krievu kino”(«Бриллиантовая рука»), 12.klase

Работа расчитана на 3-4 урока + домашнее задание

docx

Nodarbība „Iepazīsim krievu kino”(«Невероятные приключения итальянцев в России»), 12.klase

Работа рассчитана на 3 урока + домашнее задание.

docx

Nodarbības ārā. Metodiskais materiāls ģeogrāfijas mācību priekšmeta apguves papildināšanai pamatizglītības posmā, 5.-9.klase

Mērķis. Mācīt skolēnus saskatīt dabas kompleksa veidojošos dabas komponentus un to savstarpējo saistību, praktiski strādāt ar dažādiem instrumentiem, novērtēt cilvēku darbības pozitīvo un negatīvo ietekmi uz mežu.

pdf

Noslēguma darbs dabaszinībās

I pusgada noslēguma darbs dabaszinībās 1.klasē. 13 uzdevumi. Sasniedzamie rezultāti

doc

Noslēguma darbs. Latviešu valoda I pusgads, 1. klase

Pārbaudes darbā iekļauti klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas uzdevumi, kā arī sasniedzamo rezultātu apraksts.

doc

Noslēguma pārbaudes darbs vizuālajā mākslā, 8. klase

pdf

Nošu ilgumu atgādne.

pdf

Nošu ilgumu atgādne. Aplis.

pdf

Nošu ilgumu puzle

Printējama un laminējama atgādne par nošu ilgumiem.

pdf

Nošu kartītes

Printējama un laminējama atgādne. Nošu ilgumi, diēzs, bemols, atslēgu veidi, paužu veidi.

pdf

Noteikumi klasē

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Noteikumi veicina bērnu vēlamo uzvedību.

Bērnu dusmu un nepaklausības situācijās priekšrocības būs tiem pedagogiem, kas investē laiku, veidojot vidi, kur bērniem ir skaidrs, kādu uzvedību no viņiem sagaida.

pdf

Ogļūdeņraži

Ogļūdeņražu iedalījums
Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra
Aromātiskie ogļūdeņraži
Ogļūdeņražu atvasinājumu iedalījums
Atbalsta shēma par alkānu, alkēnu un alkīnu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par diēnu un cikloalkānu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par aromātisko ogļūdeņražu ķīmiskām īpašībām

pdf ×12

Ogļūdeņraži, 11.klase

docx

OKSIDĒŠANĀS PAKĀPE

Mihails Gorskis

pdf

OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS

Mihails Gorskis

pdf

Oksidēšanās-reducēšanās procesi, 10.klase

docx

Oksīdi

Mihails Gorskis

pdf ×5

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Organisko savienojumu atpazīšana un pierādīšana

Organisko savienojumu pierādīšanas reakcijas
Plastmasu atpazīšana

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Palīdzēsim 9.klašu skolēniem iepazīt Latvijas vēsturi caur vēstures vizuālajiem avotiem, 9klase

pdf

Par projektu Metodiskā materiāla izstrāde darbam ar informācijas tehnoloģijām Latvijas vēstures stundās, 6. klase

pdf

Pārbaudes darbs "Daļas", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Pārbaudes darbs "Deja - valsis", 2.klase

Prezentācija – “Deja- Valsis”. Darbs paredzēts 1- 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.4. temata “Deja. Kā es, klausoties mūziku, varu atpazīt deju – valsi, kā es to varu raksturot?” beigu posmā.
SR – saklausa un atšķir dejas – valsi, polku.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam, gan klātienē.
Santa Treilība

docx ×2

Pārbaudes darbs "Vārdi manā ģimenē", 5.klase

Pārbaudes darbs latviešu valodas priekšmetā tematam "5.3.Vārdi manā ģimenē". Pievienotas tabulas skolēnu pašvērtējumam, kā arī skolotāja kritēriji darba vērtēšanai.

docx

Pārbaudes darbs latviešu valodā I semestra noslēgumā, 2. klase

Pārbaudes darbā ir norādīts, kura prasme (SR) katrā uzdevumā jāpārbauda. Vērtējums STAP. SR liecībām, atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē. Pievienota uzskatāma SLA (snieguma līmeņu apraksta) tabula, katrai prasmei atsevišķi.
Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs

docx

Pārbaudes darbs literatūrā “Rudens – ziemas gadskārtu tradīcijas. Ziemas gadskārta – Ziemassvētki”. 7.klase

Pārbaudes darbs un tā metodiskais komentārs veidots, ievērojot izglītības platformā Skola 2030 piedāvāto mācību satura tematisko plānojumu, lai nodrošinātu kompetenču pieeju mācību saturā.
Pārbaudes darbu iespējams izmantot 7.klasē, noslēdzot temata “Tradīcijas” sadaļu “Rudens un ziemas gadskārtu tradīcijas latviešu folklorā un literārajos darbos”.

docx ×2

Pārbaudes darbs par nelokāmajām vārdu šķirām un atkārtojums, 10. klase

Pārbaudes darbā ir veicami pieci uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs par vietniekvārdu un apstākļa vārdu, 10. klase

Darbs ar tekstu. Uzdevumi uz vienas A4 lapas. Vērtēšanai ar procentiem.

docx

Pārbaudes darbs “Lietvārds” 3. klase

Darba lapa paredzēta 2. deklinācijas daudzskaitļa formas izpratnes nostiprināšanā, īstenojot mazākumtautības programmu.

docx

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 1. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 2. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 1. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 2. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Burti”, 1.klase

SR: Atpazīst un nosauc latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus. SR: Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus. SR: Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes. Pievienota arī kritēriju lapa.

pdf

Pārbaudes darbs „Cikliski un sazaroti algoritmi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.4. Atšķir cikliskus un zarotus algoritmus.

pdf

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija", 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija, 1.variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Enerģija, tās veidi un pielietojums”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Konkrētā piemērā apraksta, kā viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā (kustības enerģijā, siltuma enerģijā, elektroenerģijā, saspiestas atsperes enerģijā). 2.10. Saviem vārdiem konkrētā piemērā skaidro, ka, lai veiktu darbu, vajadzīga enerģija.

pdf

Pārbaudes darbs „Gaisma un skaņa”, 4.klase

docx

Pārbaudes darbs „Garumu mērīšana, simetrija”, 1.klase

Garumu mērīšana, simetrija - temata noslēguma darbs.

pdf

Pārbaudes darbs „Grupēšana”, 2.klase

Temata noslēguma darbs - grupēšana, Venna diagramma. SR: 2.12. Nosaka objektu kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina objektu īpašības, grupē objektus Venna diagrammā pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli.

pdf

Pārbaudes darbs „Hobiji”, 7.klase

Materiālā iekļauts pārbaudes darbs un klausīšanās teksts, kuru nolasa skolotājs.

docx ×2

Pārbaudes darbs „Izglītība un es”, 8.klase

Materiālā iekļauti 2 pārbaudes darba varianti un klausīšanās teksts, kuru nolasa skolotājs.

docx ×3

Pārbaudes darbs „Kāpēc notiek kustība”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. 2.3. Kāpēc nepieciešama kustība? 2.11. Skaidro, ka ķermenis kustas spēka iedarbībā tajā virzienā, kurā darbojas spēks, pamatojoties uz eksperimentā novēroto. 2.12. Piemēros salīdzina, ka ķermeņa kustība var notikt ātrāk, lēnāk; ar lielāku vai mazāku ātrumu.

pdf

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

docx

Pārbaudes darbs „Kas ir Visums?”, 1.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 1.19. Skaidro, dienas un nakts maiņu, modelējot Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi. SR: Izprot laika ritējumu un jēdzienus: diena, nedēļa, mēnesis un gads.

pdf

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ko zinu par darbības vārdu”, 8.klase

Ieskaite veidota no pieciem uzdevumiem.

docx

Pārbaudes darbs „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Pārbaudes darbs „Mērvienības”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.7. Izvēlas piemērotu mērinstrumentu garuma mērīšanai, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, mēra garumu (cm, dm, mm, m) un zīmē dota garuma nogriezni, ja tā garums dots (cm, mm).

pdf

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 3.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Šķīdumi un dispersās sistēmas” 2. variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ūdens agregātstāvokļi”, 2.klase

Temata noslēguma darbs. SR: 2.1. Skaidro, ka ūdens var atrasties trīs stāvokļos un pāriet no viena stāvokļa citā (mainoties temperatūrai), pamatojoties uz novēroto.

pdf

Pārbaudes darbs „Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds”, 10. klase

Darbs ar tekstu.

docx

Pārbaudes darbs „Visas vārdu šķiras”, 10. klase

Pārbaudes darbam ir pieejami divi varianti, katrā veicami seši uzdevumi.

docx

Pārbaudes darbs, 1.klase

Marta Stradiņa

pdf

Pārbaudes darbs, 2. klase

SR: Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā, nosaka darbību secību un aprēķina izteiksmes (2 darbības, iekavas, “+”, “–”) vērtību.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.-3.klase

Signe Kušnire

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Nosauc sava novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstures objektus, cilvēkus. Stāsta par savu dzimto vietu.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Uzdod jautājumus, lai iegūtu, informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Pamato ar piemēriem nosacījumus dzīvības uzturēšanai.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

Stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem un vaļaspriekiem, lai apzinātos savas prasmes un intereses. Izvirza īstermiņa mācību mērķi, plāno tā sasniegšanas soļus un uzrauga tos.

docx

Pārbaudes darbs, 2.klase

Vēlmes un vajadzības. Naudas loma ikdienā.

pdf

Pārbaudes darbs, 2.klase

SR: Formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; pēta darbības ar pāra/nepāra skaitļiem.

pdf

Pārbaudes darbs„Šķīdumi un dispersās sistēmas” 1. variants, 10.klase

docx

Pārliecināšanas runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Pārskata stunda par lineāro funkciju, 7.klase

pdf

Pasaka. Ko zvēri cilvēkiem iemācīja, 5.-9.klase

Pasaku var izmantot kā palīglīdzekli audzināšanas darbā par vides sakopšanu un saudzēšanu vai iestu- dēt kopā ar dzejoli Trīs draugi konteineri vecāku dienām.

pdf

Pasākums "Čību balle"

Skolēniem mājas uzdevums Čību ballei – izstādei ir atnest paš- gatavotas čības. Kā arī šajā dienā visi skolēni staigā čībās.

pdf

Pašpalīdzības aktivitātes pedagogiem un to aktualizēšana supervīzijā.

Supervīzijas galvenais mērķis ir palīdzēt paaugstināt profesionālo efektivitāti indivīdiem, grupām un komandām. Tas ir konsultatīvs atbalsts jautājumos par stresu un izdegšanu, profesionālajām robežām, rīcības alternatīvām darba situācijās, attiecībām ar kolēģiem, sadarbību komandā un citiem līdzīgiem jautājumiem profesionālajā vidē.

pdf

Pašvērtējuma grāmatiņa, 1.- 2.klase

Materiālā iekļauti ieteikumi pedagogam, kā izmantot materiālu, skolēna pašvērtējuma grāmatiņa (16 lapas), motivāciju nozīmīšu paraugi.

docx pdf ×2

Pašvērtējuma grāmatiņas Mani sasniegumi, 2.-3. klase

pdf

Patskaņu diferencēšana vārda sākumā un vidū.

pdf

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Pavasarī mācāmies bioloģiju purvā. Materiāls 7.klase, 10. klase

pdf

Pazīsti savu temperamentu! 4.klase

pdf

Perimetrs, 2. klase

pdf

Pēti, domā, risini! 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Pētījums "Mana ēdienkarte", 1.klase

Darba lapas pētījumam dabaszinību un sociālo zinību mācību stundās.

pdf

Pētniecība klasē. 12.-klase

pdf

Pētniekam svarīgo prasmju attīstīšana ģeogrāfijas stundās vidusskolas klasēm caur demogrāfijas tēmu prizmu, 10.-12. klase

pdf

Pilsoniskuma un patriotisma temas aktualizešana sabiedrisko zinibu macibu priekšmetos, 7.-9.klase

pdf

Pirmā psiholoģiskā palīdzība.

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam.

pdf

Pirmseksāmena darbs latviešu valodā 11. klasei

Pirmseksāmena darbs 1. daļai, kas veidota pēc eksāmena darba parauga. 8 uzdevumi. Komplektā arī teksta lapa (intervija ar valodnieku un profesoru Andreju Veisbergu) un labotāja lapa.

docx ×2

Pļava

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zin, kā izskatās pļava, pļavas augus, pļavā sastopamos dzīvniekus. Var pastāstīt, ko cilvēks gūst no pļavas.

doc ×2 flipchart

Portrets

Marta Stradiņa

pdf

Praktisks audzināšanas stundas apraksts, 10.-klase

Mērķis: iepazīties ar klātesošajiem, veidot piederības sajūtu savai dzimtajai vietai.

pdf

Praktisks audzināšanas stundas apraksts. Konflikti un to risināšana, 5.-9.klase

pdf

Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā, 7.-8. klase

Stundas mērķis. Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā. (5 min.).

pdf

Prasme klausīties. Kāpēc mums ir dotas divas ausis, bet tikai viena mute? 1.-4.klase

pdf

Prezentācija "Do mažors", 2.klase

Prezentācija– “Do mažora gammas un sešpadsmitdaļnošu ritma grupas nostiprināšana”. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.5. temats “Muzicēšana. Kas man jādara, lai,muzicējot kopā, veidotos pozitīva sadarbība?”
SR – prot sacerēt melodiju Do mažorā ar sešpadsmitdaļnošu ritma grupas iekļaušanu.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam,gan klātienē.
Santa Treilība

pdf docx

Prezentācija "Valsis", 2.klase

Prezentācija – “Deja- Valsis”. Darbs paredzēts 1- 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot 2.4. temata “Deja. Kā es, klausoties mūziku, varu atpazīt deju – valsi, kā es to varu raksturot?” beigu posmā.
SR – saklausa un atšķir dejas – valsi, polku.
Materiāls paredzēts izmantot gan attālinātajam mācību procesam, gan klātienē.
Santa Treilība

pdf docx

Prezentācija ar uzdevumiem „Mājas”, 7.klase

Temats "7.1. Mājas".
Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?

Maltas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Skaidrīte Babre

pptx

Prezentācija par sajūtu gleznām, 4.-6.klase

pdf

Prezentācija par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, 4.-6. klase

pdf

Prezentācija “Adding ‘-ed” 6. klase

PP prezentācija sastāv no 19 slaidiem. Materiāls kalpo kā mācītās vielas pārskats, gatavojoties pārbaudes darbam. Atkārtošanas procesā, reflektējot uz savām zināšanām, skolēni veido savus valodas likumus un salīdzina to ar 13. slaidā esošajiem. Prezentācijas pēdējos slaidos, skolēni izvēlas gramatikas likumu, min piemēru, pamato savu atbildi.

pptx

Prezentācija “Annotating a Poem”, 10.-12.klase

SR: Analizē un novērtē literārā darbā kompozīciju un izteiksmes veidu, izsaka viedokli par literārā darba mākslinieciskā kvalitāti, daiļdarbā atrod māksliniecisks izteiksmes līdzekļus.

pptx

Prezentācija “Arhetipi eposā «Lāčplēsis»” 10.-12. klase

Prezentācija sastāv no 13 slaidiem un praktiski veicamajiem uzdevumiem. 7.-9. slaidā skolotājiem ir doti arhetipu piemēri un to skaidrojoši citāti. Veicamie uzdevumi, grupu darbi un pāru darbs.
Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Caur krāsu logu”, 5.-12.klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar zinātnisko literatūru un krāsu nosaukumiem latviešu valodā, tā var kalpot skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai vai dažādu projektu ietvaros.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx

Prezentācija “Darbības vārds nākotnē + lietvārds pareizā locījumā” 2. klase

Piecos slaidos ir “slēptās bildītes”. Skolēnam, kurš atpazinis un nosaucis lietvārdu pirmais, dod iespēju pateikt savu piemēru– Rīt es+ darbības vārds+lietvārds pareizajā locījumā. Materiāls paredzēts mazākumtautības programmas īstenošanā.

pptx

Prezentācija “Izskaņa –šana”, 4. klase

Prezentācija sastāv no 7 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par lietvārdiem ar izskaņu -šana. Prezentācija paredz divus patstāvīgi veicamos uzdevumus.

pptx

Prezentācija “Ko es redzu (Halovīns)”, 1.-4.klase

Prezentācija ar 35 slaidiem kalpo kā tematiskā spēle, var izmantot vārdu krājumu paplašināšanai mazākumtautības programmā.

pptx

Prezentācija “Model verb +have + past participant” 11. klase

Prezentācija paredzēta divām mācību stundām. Padziļinātāk mācās modālo verbu negatīvās formas. Apgūst jaunas gramatiskas formas "model verb +have + past participant", izmanto tās dažādos uzdevumos, veido savus piemērus.

pptx

Prezentācija “North America. Introduction”, 5.-9. klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Amerikas Savienoto Valstu štatiem un tajā esošām, ievērojamām cilvēku un dabas veidotām ainavām. Prezentācija var kalpot kā piemērs skolēniem, veidojot prezentāciju par kādu no angliski runājošajām valstīm un tml.

pptm

Prezentācija “Passive and Active voice” 10. klase

Prezentācija sastāv no 14 slaidiem un 13 uzdevumiem. Pirmie pieci slaidi ir veltīti vārdu krājuma atkārtošanai. Pārējie uzdevumi veicina skolēnu izpratni par tēmu - Passive and active voice. Pēdējos divos slaidos skolēni paši veido savus piemērus, dalās ar tiem klasē.

pptx

Prezentācija “Pavasaris” 2. klase

Prezentācijā ir 10 slaidi, tajā skaitā divi uzdevumu slaidi. Prezentācija kalpo kā ievadstunda, saskaņojot skaitļa vārdu un lietvārdu skaitlī un dzimtē. Mazākumtautību programma

pptx

Prezentācija “Prievārdi” 2. klase

Spēle/prezentācija paredzēta prievārdu un ģenitīva lietojuma apguves procesā, īstenojot mazākumtautības programmu. Izmanto temata apguves pirmajā mācību stundā.

ppt

Prezentācija “Salikts sakārtots teikums”, 6. klase

Prezentācija ietver sevī teorētisko informāciju un dažādus uzdevumus, lai nostiprinātu izpratni par salikta sakārtota teikuma pazīmēm un lietojumu.

ppt

Prezentācija “Select the Correct Personal Pronoun” 2. klase

Prezentācija sastāv no 18 slaidiem, lai veiktu nākamos uzdevumus, pirmajos 9 slaidos skolēni atkārto vietniekvārdus angļu valodā. Prezentācija kalpo kā vizuāls materiāls skolēnu vārdu krājuma paplašināšanā un jaunu gramatikas konstrukciju veidošanā, aizstājot burtu izlaidumu ar apostrofu. Iekļauts viens patstāvīgais uzdevums.

pptx

Prezentācija “Sonnet 147”, 10.-12. klase

Skolēni klausās un nosaka dzejoļa noskaņu, pamato savu viedokli, meklē mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, izraksta citātus, skaidro soneta pazīmes, salīdzina un nosaka mūsdienu angļu valodas atšķirības, veido tulkojumu, salīdzina to ar klasesbiedriem, pēc soneta pazīmēm var veidot savu sonetu.

pptx

Prezentācija “Svešvārds”, 8. klase

Prezentācija sastāv no 34 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par svešvārdiem un slengiem, diskutēt un paust savu viedokli.

pptx

Prezentācija “Tiešā runa”, 6. klase

Prezentācijas mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par tiešo runu un tiešās runas pieturzīmju lietojumu. Prezentācija sastāv no teorētiskās un patstāvīgi veicamo uzdevumu daļas.

pptx

Prezentācija „Aldehīdi un ketoni”, 11.klase

pptx

Prezentācija „Augi”, 1.-4. klase

pdf

Prezentācija „Augu daudzveidība”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Cilvēka maņu orgāni un maņas”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Darbības vārds”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Darbības vārdu veidi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Drošs internets”

Izglītojošs materiāls, kurā ir aprakstīti 10 droša interneta lietošanas noteikumi.

pps

Prezentācija „Dubultotie līdzskaņi”, 2.klase

Dubultoto līdzskaņu apgūšanai izvēlēta kaķu tēma „Kaķu skola”. SR- Skolēni prot rakstīt vārdus ar dubultotajiem līdzskaņiem.

ppt doc

Prezentācija „Dzīvie organismi un nedzīvie dabas objekti”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Dzīvnieku pasaule”, 1.-3. klase

Materiāls dabaszinību stundai. Prezentācijā iekļautas dzīvnieku raksturīgākās pazīmes, dzīvnieku un sēņu atpazīšana pēc fotogrāfijām, grupēšana pēc pazīmēm.

ppsx

Prezentācija „Elektrodrošība”, 5.klase

SR - skaidroju, kādi drošības noteikumi ir jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm un elektrību.

pptx

Prezentācija „Forma”

Prezentācija par vienu no viz.m. izteiksmes līdzekļiem – FORMA (organiska/ģeometriska, pozitīva/negatīva). Iekļauti 2 praktiski uzdevumi vizuālajā mākslā par tēmu – FORMA (katrs uzdevums divām mācību stundām).

pdf

Prezentācija „Gaismas avoti”, 4.klase

SR – skaidroju, kas nepieciešams, lai saskatītu apkārtnē esošos priekšmetus; izprotu jēdzienu «gaismas avots».

pptx

Prezentācija „Ģimenes godi”, 7. klase

Prezentācija paredzēta 7. klases skolēniem 7.2 tēmas apgūšanai.

ppsx

Prezentācija „Kā rodas ēna?”, 4.klase

SR - pratīšu izskaidrot, kā rodas ēna un kāpēc mainās tās izmēri.

pptx

Prezentācija „Kā rodas skaņa?”, 4.klase

SR - skaidro, ka skaņa ir svārstības; nosauc skaņas avotus.

pptx

Prezentācija „Kanons”, 8. klase

Prezentācija domāta 8. klases skolēniem, apgūstot 8.1. tēmu par kanonu.

ppsx

Prezentācija „Kāpēc skaņas ir dažādas?”, 4.klase

SR – skaidro, ka skaņām ir dažāds augstums un skaļums.

pptx

Prezentācija „Karbonskābes un to reakcijas”, 11.klase

pptx

Prezentācija „Kas ir fizika?”, 8.klase

Materiāls ievadam tēmā 8.1. Ko mācās fizikā?
Pievienota arī darba lapa skolēnu patstāvīgajam darbam - kas ir fizika?

pdf ×2

Prezentācija „Ķermeņa laukuma mērīšana un laukuma vienības”, 8.klase

Laukuma pamatvienība. Vienību pārveidošana. Laukumu aprēķināšanas formulas.

pdf

Prezentācija „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Lēcas”, 4.klase

SR - skaidro, ka lēcas maina staru gaitu; nosauc dažādus ikdienā lietojamus priekšmetus, kuru izgatavošanā izmanto lēcas.

pptx

Prezentācija „Mājdzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Mērījumi fizikā”, 8.klase

Mērvienības un mērierīces.

pdf

Prezentācija „Novērojumi dabā”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Pētnieciskā darbība fizikā”, 8.klase

Prognozēšana un plānošana. Eksperimentālā darbība. Rezultātu analīze un prezentēšana.
Pētījuma darba lapa.

pdf ×2

Prezentācija „Ritms”, tēmas atkārtošanai visām klasēm

Prezentācija "Ritms" noderēs visu klašu skolēniem, apgūstot, atkārtojot vai nostiprinot zināšanas par ritmu, nošu un paužu ilgumiem. Tā tika veidota 7.1. tēmas aktualizēšanai.

ppsx

Prezentācija „Rondo forma”, 4. klase

Prezentācija noderēs 4. klases skolēniem, apgūstot šo tēmu, kā arī citu klašu skolēniem, lai atsvaidzinātu vai nostiprinātu zināšanas par rondo formu.

ppsx

Prezentācija „Rūdolfs Blaumanis” 3. klase

Prezentācijas 1.daļā skolēni klausās informāciju par rakstnieku, dalās pieredzē par lasīto, dzirdēto. Tad seko apgalvojumu spēle, ja skolēns pasaka pareizu atbildi, tā parādās zaļa, ja nē - sarkana. Veic uzdevumu: raksta e-pastu kādam no R. Blaumaņa muzejā esošajiem priekšmetiem, ievērojot rakstītāja kultūru.

pptx

Prezentācija „Savvaļas dzīvnieki”, 1.-4.klase

pdf

Prezentācija „Simetrija”, 1.klase

Pirmais priekšstats par simetriju.

ppt

Prezentācija „Skaitlis un cipars”, 1.klase

Materiāls matemātikas stundai, mācoties atšķirības starp ciparu un skaitli. Uzdevumi skaitļu veidošanai no cipariem.

ppt

Prezentācija „Skaņas izplatīšanās”, 4.klase

SR – zina, ka skaņa neizplatās vakuumā; skaidro, kā veidojas atbalss.

pptx

Prezentācija „Skaņas uztveršana”, 4.klase

SR – zina auss uzbūvi; skaidro, kā troksnis ietekmē dzirdi.

pptx

Prezentācija „Vai dzīvniekiem ir valoda”ar uzdevumiem. 4.klase

docx pptx

Prezentācija „Varavīksne”, 4.klase

SR - skaidro varavīksnes veidošanos.

pptx

Prezentācija „Нет ли лишнего билета?”, 12.klase

Prezentāciju izmantoju kā ievadstundu tēmai "Teātris".

pptx

Prezentācija „Охрана природы в Латвии и России”, 9.klase

Materiālu izmantoju 9.klasei, mācoties pēc MG "Здравствуй, это я!" tēmā "Чем богаты, тем и рады---> Оглянись и удивись".

pptx

Prezentācija „Русский язык- это...”, 6.klase

Materiālu izmantoju ievadstundā 6.klasei, lai iepazīstinātu skolēnus ar krievu valodas vietu pasaulē, valodas bagātību.

pptx

Prezentācijas interaktīvā režīmā sākumskolā jeb aizraujoši mācīties un mācīt ar Microsoft rīku vMouse Mischief,

pdf

Prezentācijas “Body parts” 1. klase

Materiālā ir 2 prezentācijas. Vienā prezentācijā ir 16 slaidi, tā kalpo kā fonētisks vizuālais materiāls ķermeņu daļu apgūšanas procesā angļu valodā. Skolēni redz ķermeņa daļu, klausās izrunu. Skolotājs var iesaistīt skolēnus “show and tell” aktivitātē, kur skolēns norāda uz ķermeņa daļu un atkārto vārdu, praktizējot izrunu. Otrajā prezentācijā, kura sastāv no 18 slaidiem, skolēni noklausās ķermeņa daļas nosaukumu un zīmē to attiecīgajā krāsā, kuru krāsu rats ir uzgriezis.

pptx ×2

Prezentācijas “Dzīvnieki”, 1.-4. klase

Materiāls sastāv no divām prezentācijām, to mērķis ir paplašināt vārdu krājumu, veidot izpratni par gaļēdājiem, visēdājiem un zālēdājiem.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx ×2

Procenti mūsu veikalos, 7. klase

pdf

Procenti, 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×5

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 10. klase

docx

Programmēšana. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 11. klase

docx

Projekta metodes lietojums vēstures stundās, 9. klase

Jauniešiem ir iespēja iegūt personīgo pieredzi ar to laikmetu, ko viņi nav piedzīvojuši.

pdf

Projekts “Turaidas roze”, 8. klase

Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu rakstnieku Raini un viņa lugu “Mīla stiprāka par nāvi”. Salīdzināt lugas, leģendas un operas interpretācijas atšķirības.
Latviešu valoda, angļu valoda, mūzika.

docx ×2

Projekts „Svece” literatūrā, 6. klase

Mērķis: veidot skolēniem projekta darba iemaņas.

pdf

Projekts „Valoda – cilvēces kultūras mantojums”

Projekta mērķis – padziļināt izpratni par vispārīgās valodniecības jautājumiem. Sasniedzamais rezultāts grupai – par izvēlēto valodniecības jautājumu novada stundu saviem klasesbiedriem.

docx

Projektu diena. Nauda. 1.-klase

pdf

Projektu nedēļa – ar prieku! 3.-klase

pdf

Psiholoģiskie testi par konfliktiem.

Konflikts ir divu pušu interešu sadursme, kurā vienas puses interešu īstenošana reāli vai šķietami izslēdz otras puses interešu īstenošanu.

doc

Pusvadītāji, 11.klase

Prezentācija ar animācijām "Pusvadītāji", kura palīdzēs 11. klases skolēniem veidot izpratni par pusvadītājiem.
Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts1.ģimnāzijas fizikas skolotājs

ppt

Putni manā pagalmā.

Putnu attēli, nosaukumi, apraksti.

pdf

Putras diena, 3.klase

pdf

Putuplasta izmantošana mākslas stundās Gaismas internātpamatskolā. 5.-9.klase

pdf

QR koda izmantošana matemātikā, 1.-4. klase

pdf

Radīt skolēnos prieku par atkal satikšanos. Klases stunda Atkal skolā! 2.–4. klase

pdf

Radīts jauns digitāls rīks, kas iekrāso skolēnu emocijas.

„EMU:Skola” – digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām. Mērķis ir skolotājam un skolas atbalsta personālam sniegt arī praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam.

pdf

Radniecīgie vārdi, vārdu darināšana. 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Radošā darba. Saimniecības attīstība Kurzemes un Z emgales hercogistē apraksts un vērtēšanas kritēriji, 8. klase

pdf

Radošais darbs tēmas. Tēlniecība apguvei vizuālajā mākslā, 6. klase

pdf

Radošais darbs. Ceļojums pa Latvijas novadiem, 6. klase

Saskatīt, kādas ir atšķirības un līdzības Latvijas novadu vēsturē, kultūras un saimniecības attīstībā; Pilnveidot savas radošās un kritiskās domāšanas prasmes!

pdf

Radoši pētniecisko darbu rakstīšanas rokasgrāmata, 2.klase

pdf

Radošs darbs dzejas pasaulē. Latviešu valodas un literarūras stundas, 5.–9. klase

Šajā procesā skolēni iepazina mākslinieciskās formas savdabību, dzejoļu autoru emocionālos pārdzīvojumus, jaunrades procesa norisi un bija iespēja aktualizēt estētisko vērtību nozīmi, pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas jaunradei.

pdf

Radošs izziņas process latviešu valodas stundās, 6.-klase

Stundas mērķis. Nostiprināt zināšanas par lietvārdu deklinācijām, prast tās pareizi lietot.

pdf

Rakstīt radoši, 10.-12.klase

Piedāvāju ieskatu savā šī brīža skolotājas pieredzē, kā soli pa solim mudināt skolēnus rakstīt radoši, strādājot ar jauniešiem no 10. līdz 12.klasei. Uzdevumu piemēri.

docx

Reālisma literatūra. R. Blaumanis „Purva bridējs”

Darbs ar noveli vai tās fragmentiem. Uzdevumi pēc filmas noskatīšanās. Prezentācija ar filmēšanas vietām.

pptx docx

Reizināšana. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Reizināšanas spēle „Pikojamies”, 3.klase

pps

Rēķini galvā

Materiālā ir19 nelielas prezentācijas ar uzdevumiem sākumskolēniem, trenējoties saskaitīt un atņemt galvā gan apjomā līdz 10, gan līdz 100.

ppsx ×15 pps ×3 ppt

Resursu pasakas. 1.-6.klase

Resursu pasakas bērniem labāk palīdz izprast sevi un kļūst par tiltu ceļā uz labāka ,,es” veidošanu, tās palīdz dzīvē atrast savu ceļu.

pdf

Resursu plānošana. Veselīgs uzturs. Mācību stunda 6. klase

Mērķis: Apgūt formulu veidošanu un to lietošanu aprēķinu veikšanai izklājlapās, risinot ar veselīga dzīves- veida resursu plānošanu saistītus uzdevumus.

pdf

Riņķa līnija un daudzstūri. Matemātikas stunda, 9. klase

Mērķis: Atrisināt uzdevumus par daudzstūriem un ievilktu un apvilktu riņķa līniju.

pdf

Riņķa līnija. Riņķa līnijas garums. Matemātikas nodarbība ārā, 9. klase

Mērķis: zināšanu un iemaņu, kas saistītas ar tēmu „Riņķa līnija. Riņķis. Riņķa līnijas garums”, apkopojums, kontrole un vērtējums.

pdf

Rīta sveicieni attālināto mācību laikā.

pdf

Ritms

Marta Stradiņa

pdf ×2

Runājot par alkoholu, 10.-12.klase

pdf

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

SR:
1. Secināsi, ko mēs varam uzzināt par seno cilvēku sadzīvi, iepazīstot arheologa atradumus.

2. Zina senāko cilvēka dzīvesveidu, darbarīkus.


Inga Niedra

ppt

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

Kā cilvēki ir skaidrojuši savu izcelsmi?
SR:
Iepazīst teorijas par cilvēku rašanos.

Noskaidro, kā notika cilvēka attīstība.

Zina ,kur radās cilvēks ,un kā tas nonāca cilvēku pasaulē.

Inga Niedra

ppt

Sadarbības un digitālo prasmju attīstīšana sociālo zinību stundā "Nauda, tās veidi un funkcijas", 9.klase

pdf

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai “Mācos lasīt”. Darba lapa

Sagatavošanās process patstāvīgai lasīšanai. Rotaļu elementi, spēle ar vārdiem. Radoši var darboties. Piemēram: Ar šķērēm sagriež 1. tekstu, salīdzina ar otro un sakārto pareizā secībā. Netiešā lasīšana.

Indra Reisone

docx

Sāļi

Mihails Gorskis

pdf ×7

Salīdzinājumi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

SĀĻU HIDROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Saskaitīšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskaitīšana un atņemšana ar pāreju citā desmitā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Saskarsme. Iepazīšanās metodes

pdf

Sasniegumi bez izdegšanas.

Darbs un darīšana ir pamata vērtība ne tikai latviešiem, bet daudzviet pasaulē. Mēs lepojamies ar spēju strādāt, darīt un sasniegt. Lai arī apzināmies, ka darbs nav viss un dzīvē ir jābūt līdzsvaram, bieži vien vislielākās pūles mēs turpinām pielikt tieši darbā.

pdf

Savvaļas dzīvnieki

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kuri ir savvaļas dzīvnieki. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem. Pazīst Latvijā biežāk sastopamos savvaļas dzīvniekus.

doc ×2 flipchart

Selekcija

Marta Stradiņa

pdf

Sēnes

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: atšķir ēdamās no indīgajām sēnēm, prot parādīt sēņu daļas, salīdzina sēnes pēc to augšanas apstākļiem.

doc ×2 flipchart

Sevis šaustīšana nav vienīgais veids, kā uztvert kļūdas.

Kas ir kļūda? Bieži vien mēs to uztveram kā kaut ko negatīvu, nevēlamu, un, ja tomēr esam to izraisījuši, tas ir kaut kas, no kā vajadzētu kaunēties un ilgi sevi šaustīt. Šādu reakciju bieži vien daļa sabiedrības pat uzskata par vēlamu, jo saskata, ka tas ir vienīgais veids, kā varam mācīties no kļūdām un tās atkārtoti vairs nepieļaut.

pdf

Siluets

Marta Stradiņa

pdf ×2

Simulāciju aktivitātes jauniešiem.

Aktivitātes, kas dalībniekiem ļauj iejusties citā realitātes modelī, tādējādi dodot iespēju labāk iepazīt sevi un citus. Simulācijas aktivitātes ļauj dalībniekiem iejusties kādā noteiktā lomā un kopīgi veikt uzdevumu, kurā notiek lēmumu pieņemšana un darbība.

pdf

Sinonīmi, 2.-3.klase

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Sinonīmi. Mācību vielas atkārtojums un nostiprināšana, 4.-klase

pdf

Skābekli saturošie organiskie savienojumi

Spirti
Fenoli
Aldehīdi
Karbonskābes
Esteri. Tauki
Ogļhidrāti

pdf ×6

Skābes

Mihails Gorskis

pdf ×8

SKĀBJU, BĀZU UN SĀĻU ŠĶĪDĪBA ŪDENĪ

Mihails Gorskis

pdf

Skaidrojošs materiāls “Daiļrades tips, virziens, stils” 9. -12.klase

Word dokuments kalpo kā uzskates materiāls skolotājiem, gan kā izdales materiāls skolēniem, strādājot ar dažādiem daiļdarbiem.
Izmantoju sarptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

docx

Skaitļa vārds, 7. klase

pdf

Skaitļu pasaule ir aizraujoša, 6.klase

Stundas mērķis – veidot izpratni par skaitļa vārdu.

pdf

Skeptiskā domāšana: kā atmaskot muļķības?

Juris Baltačs ir digitālā mārketinga speciālists, podkāsta „Svarīgās detaļas” vadītājs un aktīvi darbojas zinātnes un kritiskās domāšanas popularizēšanas projektā SkeptiCafe. Sarunā ar Lauru Dennler, ugunsskola.lv vadītāju, par to, kā atšķirt dezinformāciju, viņš norāda uz vairākām muļķību atmaskošanas metodēm, kuras šobrīd, iespējams, var lieti noderēt, lai orientētos tik intensīvas informācijas laikmetā.

pdf

ŠĶĪDUMI

Mihails Gorskis

pdf

ŠĶĪDUMU KOLIGATĪVĀS ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

Skolas noteikumi.

docx

Skolēnu individuālā pētnieciskā darba plānošana un rezultātu prezentēšana, apgūstot ķīmiju pamatskolā, 5.-9.klase

Mērķis: Popularizēt savu pieredzi, kā organizēt skolēnu pētnieciskā darba plānošanu un prezentēšanu, aktīvi piedaloties visiem skolēniem

pdf

Skolēnu lasītprasmes veicināšana pamatskolā, 1.-4.klase

pdf

Skolēnu personības izpēte. 7.-8.klase

pdf

Slāpekli saturošie organiskie savienojumi

Amīni
Aminoskābes
Olbaltumvielas

pdf ×3

Smaids

Plakāts


Signe Kušnire

pdf

Sociālo zinību stunda sākumskolā. Mani pienākumi un tiesības, 1.-4.klase

pdf

Somijas pieredze agresijas novēršanā.

Kad runa ir par iemesliem, kādēļ pedagogi aiziet no darba, parasti domājam par zemajām algām, taču ir citi, iespējams, vēl būtiskāki iemesli, kas liek pedagogiem šķirties no darba un pamest iecerēto profesiju.

pdf

Spēle emocionālās vardarbības mazināšanai, 1.-4. klase

pdf

Spēle kā mācīšanās metode apgūstot angļu valodu, 1.-4.klase

pdf

Spēle latviešu valodas stundās, 5.-9.klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu valodā temata Lietvārds jēdzienus, sekmēt skolēnu runas prasmi, izvēloties sazi- ņas situācijai atbilstošu leksiku.


pdf

Spēle skolēniem. Fizikālais brīnumu lauks, 9.-klase

pdf

Spēle – konkurss. Spēlē visi. Gudrinieks latviešu valodā un literatūrā. 5., 6.klase

pdf

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Spēle “Vārdu meklēšana „Ziemassvētki”” 1. klase

Darba lapa paredzēta jaunapgūto vārdu nostiprināšanai skolās, kurās īsteno mazākumtautības programmu.
Atrod informāciju vārdu juceklī.

docx

Spēle „Atrodi lieko”, 3.klase

Zina dzīvnieka ārējās pazīmes (forma, krāsa, barības iegūšanas veids, ķermeņa daļas), lai piemēros parādītu dzīvnieku pielāgotību videi. Atpazīst raksturīgākos tuvākajā apkārtnē esošos augus un dzīvniekus.

pps

Spēle „Mērvienību un figūru domino”, 2.klase

Spēle zināšanu nostiprināšanai un atkārtošanai par mērvienību pārveidojumiem.

pdf

Spēle „Mūzikas bingo”

16 „Mūzikas bingo” spēles kartītes. Nošu apgūšana. Bingo speļējams tā: izprintē un katram bērnam iedod savu 3×3 nošu laukumiņu. Skolotāja sauc notis (specificējot - vijoles vai basa atslēga), un kuram pirmajam izsvītrotas visas 9, tas uzvarējis!

pdf

Spirti un aldehīdi, 11.klase

docx

Staciju darbs tēmai „Divdabju grupas”, 7.klase

SR: Nosaka divdabjus, raksturo divdabja formas, to nozīmi tekstā, novērtē to lietojumu; veido divdabjusun izmanto tos atbilstoši nolūkam.

docx

Staciju metode mācot ģeometriskās figūras, 6.klase

Stundas mērķis: Pārbaudīt skolēnu zināšanas par ģeometriskām figūrām. Nostiprināt skolēnu zināšanas par figūru laukumu, tilpumu, prast to aprēķināt praktiski. Attīstīt prasmi sadarboties pārī.

pdf

Starppriekšmetu saiknes veidošana angļu valodā un matemātikā, 8.klase

pdf

Starptautiskā Labestības stunda Jēkabpils vakara vidusskolā, 10.-12. klase

Stundas mērķis: pilnveidot jauniešus labestības un patriotisma garā.

pdf

Stāstījums par izlasīto grāmatu

Informācija, kas jāiekļauj stāstījumā par grāmatu, vērtēšanas kritēriji ir izveidoti kopā ar skolēniem. Izveidots paraugs gan darbam attālināti, gan klātienē.

docx

Stehiometrija

Etīdes par stehiometriju. Atklātā lekcija Latvijas ķīmijas skolotāju konferences ietvāros.

pdf ×17

Stereotipu ietekme uz mani. Audzināšanas stunda, 10. klasē

Stundas mērķi: Iepazīstināt audzēkņus ar stereotipu un aizspriedumu jēdzienu. Izprast savu attieksmi pret nepazīstamo, svešo, nepieņemamo. Nostiprināt pārliecību par cilvēku tiesībām būt atšķirīgiem un saprastiem. Dot iespēju audzēkņiem izteikt savu viedokli un strādāt grupās.

pdf

Stunda bioloģijā 7. klasei. Fotosintēze – augu barošanās veids.

Mērķis: skolēni saprot, ka augiem nepieciešama gaisma, lai tie varētu veikt fotosintēzi.

pdf

Stunda klases saliedēšanai, 4. klase

pdf

Stundas kā kino, 11.-klase

pdf

Šūpuļdziesmas, 4.klase

4. 1 temats “Šūpuļdziesmas. Muzicēšana ģimenē”. Integrēti mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, literatūra
Prezentācija – ieinteresēšana, kopīga SR izvirzīšana, saruna par tēmu.
Darba lapa – soļi grupu darbam – kopīgi darbojoties, pēc dotajām frāzēm atpazīt latviešu tautas dziesmu, pabeigt melodijas tukšās vietas, atcerēties 1. panta vārdus, sacerēt savus vārdus turpmākajiem pantiem. Izveidot kopīgu zīmējumu. Savu sniegumu nodemonstrēt (kā priekšnesumu) klasei. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Rita Vēverbrante

pdf ppt

Svētku runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx ×2 mp3

Taisns leņķis, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Tas ir moderni – mīlēt grāmatas. Kā ieinteresēt bērnus lasīt? 4.-klase

pdf

Teātra māksla. Ievadstunda. 7.klase

Sadarbībā ar klases biedriem un skolotāju noskaidrot, kas ir mācību priekšmets „Teātra māksla”, un uzzināt, kāds ir pirmais solis, kas jāapgūst, lai kļūtu par izcilu aktieri.

pdf

Teikas par Latviju.

Sasniedzamie rezultāti: 1. Lasa teikas, saskata to pazīmes; 2. Grupē teikas pēc satura.

pdf

Teikuma gramatiskās pazīmes ar klausīšanās uzdevumu, 5.klase

Darba lapa 5. klasei.

pdf

Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Teksta uzdevumi par kustību. 5.klase.

pdf

Tekstpratības uzdevumi „Latviešu valoda I”, (Vidusskola)

Var izmantot arī klases stundās. Tēma – Pilsoniskā audzināšana.

pdf

Teksts saziņā, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Tēma „Imaginary situations”, 10. klase

Materiālā ir iekļauts stundas plāns un prezentācija. Mērķis: Atkārtot un praktizēties lietot gramatiskās konstrukcijas If + V2, would +V1;
I wish I + V2; If only+ V2

docx pptx

Tēma „Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?”, 8. klase

Materiālā pieejams temata "8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?" plānojums 24 mācību stundām. Prezentācija, darba lapas un teorēma „Paralēlu taišņu pazīmes”.

doc pptx pdf ×2

Temata atklāšanas struktūra, 7.klase

pdf

Temata plānojums "Kā veidot sev un citiem drošas attiecības kopienā?", 1.klase

Gunita Žabre

docx

Temata plānojums „Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?”, 4.klase

Temata plānojums 16 mācību stundām.

docx

Temata plānojums „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

Tematiskais plāns 18 mācību stundām.

docx

Tematiskais pāns "Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns "7.2. Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?", 7.klase

Tematam paredzētais apguves laiks - no rudens brīvlaika līdz Ziemassvētkiem (6 -7 stundas). Attiecīgais nodarbību tematiskais plānojums sniegts sekojošā tabulā.

pdf

Tematiskais plāns "DNS noslēpumi", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Kā organismi elpo?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas ir bioloģija?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas sedz organismus?" 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Organisma imunitāte", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Pazīmju iedzimšana", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnas un organisma darbība", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnu vairošanās", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 1.klase, II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2. klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 2.klase

Santa Treilība

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 3.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, I semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 4.klase, II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 5.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 6.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns, krievu valoda (svešvaloda), 7.klase

Tematiskais plāns krievu valodā (svešvaloda) 7. klasei
Prezentācija „Profesiju pasaulē”
Prezentācija „Ceļojums muzeju pasaulē”

Anna Majevska

docx pdf ×2

Tematiskie uzdevumi „Valentīndiena”, 2.klase

Krājumā ir uzdevumi matemātikā un latviešu valodā Valentīndienas tematikā.

pdf

Tests, 2.-3.klase

Pārbaudes darbs

Signe Kušnire

pdf

Tests: vizuālis, audiālis, kinestētiķis vai diskrētais tips.

doc

Tēva diena

Darba lapa


Signe Kušnire

pdf

Tiesa. Produktīva metode mācību procesā, 7.-12.klase

Kā izmantot tiesvedības metodi vēstures stundā?

pdf

Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās. 6.klase.

Mērķis: izveidot savu sakāmvārdu un parunu krājumu ar nosaukumu „Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās”.

pdf

TĪRAS VIELAS UN MAISĪJUMI. MAISĪJUMU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Trīsciparu skaitļi, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Trīsciparu skaitļi. Teksts. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

ŪDEŅRAŽA EKSPONENTS pH

Mihails Gorskis

pdf

Ūdens pārvērtības

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni nostiprina zināšanas par ūdens agregātstāvokļiem, mācās novērot tos dabā. Mācās drošības noteikumus saistībā ar karstiem šķidrumiem.

doc ×2 flipchart

Ūdens riņķojums

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni iepazīstas ar ūdens ceļojumu dabā, mācās parādīt ūdens ceļojuma trīs posmus.

doc ×2 flipchart

Upe

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina upes plūšanas virzienu, izteku, ieteku, drošības noteikumus pie upes.

doc ×2 flipchart

Uzdevumi bērna smadzeņu pusložu darbības uzlabošanai.

Vingrinājumi smadzeņu pusložu sadarbības attīstībai, domāšanas darbības attīstībai, izturībai pret stresu, atmiņas, uzmanības, rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšanai.

pdf

Uzdevums „Manas valodas prasmes”, 12. klase

Mērķis – aktualizēt zināšanas un prasmes, kas gūtas attālinātajā mācību procesā 11. klasē.

docx

Uzdevumu kopa „Līnija”

1.uzdevums. Līnija “Dabas asociācija”, 1.-4. klase.
2.uzdevums. Līnija “Dabas ritms”, 4.-7. klase.
3.uzdevums. Līnija “Dabas kompozīcija”, 7.-12. klase.

pdf

Uzņēmējdarbības lomu spēles. Mācību stunda – spēle Iekārtošanās darbā, 10.-12.klase

Mērķis: Iemācīties izmantot prasmes un īpašības, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekārtotos darbā izvēlētajā profesijā

pdf

Uzraksti par attēlu.

Darba lapa.

pdf

Uzruna, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Uzruna. Uzrunas grupa. Tiešā runa.

Darba lapa. Liec pieturzīmes, lai atdalītu uzrunu vai uzrunas grupu! Pasvītro to!

pdf

VA grupas elementi

Slāpekļa īpašības un iegūšana
Slāpekļskābes oksidējošās īpašības

pdf ×2

Vai esi saskaņā ar sevi? 7. klase

Skolēni, piedaloties divās aktivitātēs – spēlēs, prot izmantot dažādus informācijas kanālus (piem., dzirdi un redzi). Skolēni izprot, ko nozīmē „dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli, cienot citus un pašam sevi”

pdf

Vai uz rūtiņu papīra var konstruēt leņķus bez transportiera? 7.-klase

pdf

Valoda un sazināšanās, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārda nedēļa skolā, 2.-4klase, 5.-9.klase

pdf

Vārda nozīme. Sinonīmi.Antonīmi, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdi manā ģimenē, 5. klase

Sasniedzamais rezulāts: 1. Pēta, no kā sastāv vārds un kā darina jaunus vārdus. 2. Raksta stāstu par notikumu ģimenē.Darbs 3x2 stundām. Otrā "blokstunda" ir savienota kopā ar literatūru.

pdf

Vārdiskais tests, 2.-3.klase

Darba lapas

Signe Kušnire

pdf

Vārds, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārds. Teikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vārdšķiras, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdšķiras. Lieldienas. 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vārdu nozīme, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Veikalā, 2.-3.klase

Darba lapa

Signe Kušnire

pdf

Vērtēšanas sistēma, 7.klase

Lai nodrošinātu, ka noslēguma vērtēšanā iekļauts ne tikai projekta darba
galarezultāts, bet arī darba izstrādes process, novērtējumu skolēni saņem, vadoties pēc
snieguma līmeņu apraksta (SLA - tabula nākamajā lapā, kas skolēniem tiek izsniegta pirmajā inženierzinību nodarbībā), attiecīgi par katra kritērija līmeni saņemot punktus.

pdf

Vērtīborientējoša Rūdolfa Blaumaņa personības iepazīšana, 10. klase

Stundas mērķi: Palīdzēt skolēniem padziļināt priekšstatu par R. Blaumaņa personību, iepazīstot rakstnieka dzīves vērtības. Palīdzēt skolēniem apzināties savas un sabiedrībā pastāvošās vērtības.

pdf

Veselīgs dzīvesveids

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina, kas ir veselīgs dzīvesveids, prot to raksturot, apzinās veselīga dzīvesveida nozīmi.

doc ×2 flipchart

Vēstule, iesniegums, ielūgums, apsveikums, 3.klase

Darba lapa

docx ×2

Vēstures stunda „Varonība. Drosme. Pateicība”. 6.klase.

pdf

VIA grupas elementi

Skābeklis (1.)
Skābeklis (2.) Skābekļa ķīmiskas īpašības
Skābeklis (3.) Skābekļa iegūšana un uzkrāšana
Sēra īpašības un iegūšana
Sēra (-2) savienojumi
Koncentrētas sērskābes oksidējošās īpašības

pdf ×6

Video atbildes ģeogrāfijā, 10.-12.klase

pdf

Vielas

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
SR: zina jēdzienu „vielas”, un kuras izmanto pārtikā. Zina, ka vielām ir krāsa, garša (uzturā lietojamām), smarža.

doc ×2 flipchart

VIELAS ĶĪMISKĀ FORMULA

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IEDALĪJUMS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IZDALĪŠANA NO NEVIENDABĪGIEM UN VIENDABĪGIEM MAISĪJUMIEM

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĶĪMISKO FORMULU PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĶĪMISKO FORMULU PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

Vielu vispārīgās ķīmiskās īpašības

Mihails Gorskis

pdf ×2

Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.

pdf

Vienmērīga ķermeņu kustība, 10.klase

Prezentāciju “Vienmērīga ķermeņu kustība“ pielieto 10.klasē,
1) Apgūstot pārvietojuma vektora parametru apgūšanu.
2) Pielieto vienmērīgās kustības vienādojuma apgūšanai.
3) Pielieto stroboskopisko uzdevumu risināšanai.

ppt

Vietniekvārds, apstākļa vārds, darbības vārds. Kontroldarbs, 11.klase.

docx

VIIA grupas elementi

Hlora īpašības un iegūšana
Hlorūdeņraža īpašības un iegūšana
Sālsskābes īpašības un iegūšana
Hlorīdu īpašības un iegūšana

pdf ×4

Viktorīna „Ciemos pie pasakas”, 3.,4.klase

Darbā ir jautājumi par Margaritas Stārastes, Annas Sakses, Imanta Ziedoņa, Hansa Kristiana Andersena pasakām.

ppsx

Vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

Lai pedagogs varētu palīdzēt skolēniem labāk adaptēties vienaudžu vidū, uzlabot un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasmi paust savas vajadzības, prasmi sadarboties), lieti noder dažādi vingrinājumi saskarsmes iemaņu attīstīšanai.

pdf

Virtuālās laboratorijas iespējas fizikā, 10. klase

Mērķis: Padziļināt izpratni par horizontāli pret horizontu izsviesta ķermeņa kustību, apstrādājot un analizējot iegūtos datus.

pdf

Viss par mani

Darba lapas


Signe Kušnire

pdf

WebQuest projektu metodes pielietojums bioloģijas stundās. 7.-10.klase

WebQuest projekts dod iespēju dažādot mācību metodes, padarot mācības jauniešiem interesantākas un daudzpusīgākas ar informācijas tehnoloģiju un interneta resursu izmantošanu.

pdf

Zemes virsma

Materiālā iekļauta darba lapa un interaktīvs materiāls (faila formāts: flipchart. Lai atvērtu, nepieciešama ActiveInspire programma, to var lejuplādēt šeit: https://activeinspire.en.softonic.com/).
Stundā skolēni mācās atšķirt līdzenu no nelīdzenas virsmas. Iepazīstas ar paugura daļu nosaukumiem.

doc ×2 flipchart

Ziedi no koka, 7.-9.klase

Šis nodarbes laikā tiek iepazītas dažādas koku sugas, koka virpošana, koksnes līmēšana un griešana, radošums formu izvēlē.

pdf

Ziema. Ieraksti trūkstošo burtu.

Darba lapas.

pdf

Ziemassvētku pasaku rulete.

Spēle.

pdf

Zilbes, vārdi. Darba lapas.

pdf

Zilbes. Darba lapa.

Nosaki zilbju skaitu vārdā! Sadali vārdus pārnešanai jaunā rindā!

pdf

Zinību diena, 10. klase

Stundas mērķis: Pozitīvi noskaņoties uz jauno mācību gadu. Iepazīties ar jaunizveidoto klasi. Radīt pozitīvus priekšstatus par saskarsmes principiem.

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

Диалог культур «О Фаберже и его шедеврах» , 11. klase

Удалённый урок + домашнее задание

docx

Тема „ Знакомимся с русскими кинофильмами” , 10., 11. klase

Работа рассчитана на 3-4 урока. Кинокомедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

docx

Тема „Дом, семья” , 10. klase

2 удалённых урока + домашнее задание.
Просмотрите кукольный мульфильм «Дом для Кузьки» из сборника «Дом для Кузьки и дядюшки Ау»(1984). Золотая коллекция.

docx

Тема „О чае и чаепитии” , 10.-12. klase

Работа расчитана на 3 урока

docx

Тема „Путешествия” , 11., 12. klase

Удалённый урок + домашнее задание
Достигаемый результат: получение новой информации, проверка навыков самостоятельной организации своей учебной деятельности.

docx

Тема „Стиль и мода, этикет” , 11. klase

"Школьные формы в разных странах мира". Удалённый урок + домашнее задание.Просмотрите визуальный ряд и текст, выполните задания.

docx

“Ceļojums apkārt zemeslodei”. Sadarbības stunda literatūrā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 7. klase

Tika izmantoti romāna dažādu laiku izdevumi, to ilustrācijas, kinofilmu un animācijas filmu fragmenti, romānā minēto valstu, pilsētu apraksti, iedzīvotāju, kultūras, tradīciju raksturojumi, ģeogrāfijas kartes, globuss.

pdf

“Es reportieris” 3. klase

Darba lapu var izmantot dažādu projektu un mērķu sasniegšanai. Tā izmantota mazākumtautības programmas īstenošanā, veicinot izpratni par skaitļa vārda lietojumu iepirkšanās procesā. (Cik, kas maksā?). Skolēns prezentē savu žurnālu, praktizējot runas prasmes latviešu valodā.

docx

“J. Poruks „Kauja pie Knipskas” 5. klase

Materiālā ietilpst stundas plāns, darba lapas un problēmuzdevumu krājums. Pilnveido skolēnu prasmi meklēt informāciju tekstā, pamatot savu izvēli, rosināt skolēnus atklāt savas pārdomas un attieksmi pret galvenajiem varoņiem.

doc docx

“Literārā pasaka un K. Skalbes pasakas” 5. klase

Darba lapās ir 7 uzdevumi, kuru mērķis ir pilnveidot priekštatu 5. klases skolēniem par K. Skalbes personību un pasakā par vērdiņu paustajām vērtības.

docx

“Mājas, ēkas, istabas, mēbeles un stāvi” 2. klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un darba lapas, darbs paredzēts vairāku stundu ietvaros. Pievienots prezentācijas izmantošanas apraksts. Mazākumtautību programma

pptx docx ×2

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm, uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf

“Romeo un Džuljeta” uzdevumu krājums, 10. klase

Uzdevumu krājums sastāv no 6 prezentācijām un 4 darba lapām. Pievienots arī materiāla pietošanas apraksts.

docx ×3 pptx ×6 doc

„Elektrības vadītāji un izolatori”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas, darba lapas un praktiskā darba.

pptx docx ×2

„Elektriskie slēgumi”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs.

pptx docx

„Elektroenerģijas patēriņš”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektroenerģijas patēriņš mājsaimniecībā”.

pptx docx

„Gadalaiki un mēnešu nosaukumi”, 7.klase

7.kl. Tēmai "Gadalaiki un mēnešu nosaukumi" ir divas stundas, kuras var īstenot kā blokstundu. Pirmajā stundā izmantoju darba lapas, otrajā stundā - prezentāciju, kurā pievienoti arī uzdevumi.

docx pptx

„Gaismas laušana”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un laboratorijas darbs „Gaismas laušana”, kā arī pētnieciskais darbs „Atstarotāji".

pptx docx ×2

„Kā var taupīt elektroenerģiju?”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un praktiskā darba „Elektroenerģijas taupīšana”.

pptx docx

„Kāpēc redzam priekšmetus?”, 4.klase

Materiālā iekļauta prezentācija un pētnieciskais darbs „Objekta un tā spoguļattēla īpašības.

pptx docx

„Kas ir elektriskā ķēde?” 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektriskās ķēdes”.

pptx docx

„Kinomūzika”, 6.klase

Prezentācija “Kinomūzika”. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot tematu “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā. SR: Skolēns izprot kā mūzika ietekmē filmas darbību un noskaņu. Kā arī nosaka un analizē mūzikas izteiksmes līdzekļus dotajos kino fragmentos.

pdf docx ×2

„Kur rodas elektroenerģija?”, 5.klase

Materiālā ietilpst prezentācija un darba lapa „Kur rodas elektroenerģija?”.

pptx docx