Angļu valoda. Lomu spēle. (Vidusskola)

pdf

Angļu valoda. Stundas plāns, 8. klase

Stundas mērķi: praktiski lietot vienkāršo pagātni, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt rakstīšanas prasmes, attīstīt prasmi sadarboties, izteikt savu viedokli, novērtēt savu darbību.

pdf

Bilingvāla mācību stunda angļu – krievu valodā, 9.klasei

Stundas mērķis: prezentēt valodu zināšanas, sazinoties angļu un krievu valodā.

pdf

Bilingvālas matemātikas mācīšanas iespējas, 7.klase

Stundas mērķis: apgūt tēmu bilingvāli, izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā.

pdf

Darba lapa “Informal letter” 7. klase

SR: Saskata neformālas vēstules pazīmes, lieto apgūtās gramatiskās formas vēstules veidošanas procesā.
Materiālā pievienots detalizēts stundas plāns.

pdf

Darba lapas „Mācāmies burtus”, angļu valodas alfabēts

Mācies rakstīt pareizi, mācies vārdus, mācies angļu valodu! 26 darba lapas - katram burtam sava.

pdf ×3

Es svinu valodu ATV, 10.-11.klase

pdf

Filmas, to žanri, sižets un aktieri. Kā organizēt interesantākas mācību stundas angļu valodā, 8.klase

Mācību stundu mērķi:� ar radošo uzdevumu palīdzību attīstīt un veicināt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi; parādīt skolēniem, ka mācību vielu var apgūt ne tikai ar grāmatu palīdzību, bet arī darbojoties praktiski.

pdf

Interesantas metodes, kas skolēniem palīdz apgūt angļu valodu, 5.-9.klase

pdf

Interesanti fakti par zirnekli.

pdf

Matemātika/Angļu valoda sākumskolā, 2.-3.klase

pdf

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Nejaušie atklājumi. Angļu valodas stunda, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīt nozīmīgus nejaušos atklājumus, uzzināt, kā tie tika atklāti un noskaidrot to atklājējus.

pdf

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Prezentācija “Adding ‘-ed” 6. klase

PP prezentācija sastāv no 19 slaidiem. Materiāls kalpo kā mācītās vielas pārskats, gatavojoties pārbaudes darbam. Atkārtošanas procesā, reflektējot uz savām zināšanām, skolēni veido savus valodas likumus un salīdzina to ar 13. slaidā esošajiem. Prezentācijas pēdējos slaidos, skolēni izvēlas gramatikas likumu, min piemēru, pamato savu atbildi.

pptx

Prezentācija “Annotating a Poem”, 10.-12.klase

SR: Analizē un novērtē literārā darbā kompozīciju un izteiksmes veidu, izsaka viedokli par literārā darba mākslinieciskā kvalitāti, daiļdarbā atrod māksliniecisks izteiksmes līdzekļus.

pptx

Prezentācija “Model verb +have + past participant” 11. klase

Prezentācija paredzēta divām mācību stundām. Padziļinātāk mācās modālo verbu negatīvās formas. Apgūst jaunas gramatiskas formas "model verb +have + past participant", izmanto tās dažādos uzdevumos, veido savus piemērus.

pptx

Prezentācija “North America. Introduction”, 5.-9. klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Amerikas Savienoto Valstu štatiem un tajā esošām, ievērojamām cilvēku un dabas veidotām ainavām. Prezentācija var kalpot kā piemērs skolēniem, veidojot prezentāciju par kādu no angliski runājošajām valstīm un tml.

pptm

Prezentācija “Passive and Active voice” 10. klase

Prezentācija sastāv no 14 slaidiem un 13 uzdevumiem. Pirmie pieci slaidi ir veltīti vārdu krājuma atkārtošanai. Pārējie uzdevumi veicina skolēnu izpratni par tēmu - Passive and active voice. Pēdējos divos slaidos skolēni paši veido savus piemērus, dalās ar tiem klasē.

pptx

Prezentācija “Select the Correct Personal Pronoun” 2. klase

Prezentācija sastāv no 18 slaidiem, lai veiktu nākamos uzdevumus, pirmajos 9 slaidos skolēni atkārto vietniekvārdus angļu valodā. Prezentācija kalpo kā vizuāls materiāls skolēnu vārdu krājuma paplašināšanā un jaunu gramatikas konstrukciju veidošanā, aizstājot burtu izlaidumu ar apostrofu. Iekļauts viens patstāvīgais uzdevums.

pptx

Prezentācija “Sonnet 147”, 10.-12. klase

Skolēni klausās un nosaka dzejoļa noskaņu, pamato savu viedokli, meklē mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, izraksta citātus, skaidro soneta pazīmes, salīdzina un nosaka mūsdienu angļu valodas atšķirības, veido tulkojumu, salīdzina to ar klasesbiedriem, pēc soneta pazīmēm var veidot savu sonetu.

pptx

Prezentācijas “Body parts” 1. klase

Materiālā ir 2 prezentācijas. Vienā prezentācijā ir 16 slaidi, tā kalpo kā fonētisks vizuālais materiāls ķermeņu daļu apgūšanas procesā angļu valodā. Skolēni redz ķermeņa daļu, klausās izrunu. Skolotājs var iesaistīt skolēnus “show and tell” aktivitātē, kur skolēns norāda uz ķermeņa daļu un atkārto vārdu, praktizējot izrunu. Otrajā prezentācijā, kura sastāv no 18 slaidiem, skolēni noklausās ķermeņa daļas nosaukumu un zīmē to attiecīgajā krāsā, kuru krāsu rats ir uzgriezis.

pptx ×2

Projekts “Turaidas roze”, 8. klase

Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu rakstnieku Raini un viņa lugu “Mīla stiprāka par nāvi”. Salīdzināt lugas, leģendas un operas interpretācijas atšķirības.
Latviešu valoda, angļu valoda, mūzika.

docx ×2

Spēle kā mācīšanās metode apgūstot angļu valodu, 1.-4.klase

pdf

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Starppriekšmetu saiknes veidošana angļu valodā un matemātikā, 8.klase

pdf

Tēma „Imaginary situations”, 10. klase

Materiālā ir iekļauts stundas plāns un prezentācija. Mērķis: Atkārtot un praktizēties lietot gramatiskās konstrukcijas If + V2, would +V1;
I wish I + V2; If only+ V2

docx pptx

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf