AtsauksmesLiepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece Kristīne Roze

Skolas Vārda piedāvātie izdevumi ļauj sekot līdzi aktualitātēm izglītībā - uzzināt nozares ekspertu un skolotāju praktiķu viedokļus par šobrīd aktuālo, piemēram, vērtēšanu, izpētīt un izmantot metodiskos materiālus, kas noderīgi stundu gatavošanas procesā. Metodisko materiālu krātuve rosina būt ne tikai ņēmējam, bet arī devējam, piedāvājot iespēju pedagoģiskās pieredzes apmaiņai neklātienē. Mēs turpināsim abonēt izdevumus, kas mūs interesē un strādāsim pie tā, lai arī mūsu skolas skolotāji piedalītos izglītības procesos kā viedokļa paudēji un materiālu veidotāji.

 

Vestienas pamatskolas bibliotekāre Inga Stradiņa
Visvairāk darbā noder metodiskie materiāli, kas tagad ir atdalīti. Materiāli tiek meklēti, kad jāgatavo mācību stundas. Patīk, ka uz e-pastu tiek atsūtīta informācija ar īsu satura pārskatu. To skatāmies un tad ejam uz www.skolasvards.lv.

 

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas bibliotekāre Astrīda Andruce
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola abonē gandrīz visus Izdevniecības Skolas Vārds piedāvātos izdevumus no pašiem tās darbības pirmsākumiem. Skolas pedagogiem ir noderīgi materiāli gan mācību, gan audzināšanas jomā, gan sadarbībai ar vecākiem, rosinot dažādot savu darbību, smeļoties jaunas idejas. Lielākā daļa vecāku ar interesi  gaida e-žurnālu Vecākiem, atrodot atbildes par bērnu audzināšanu dažādos vecumposmos. Daudz lietderīgu padomu un skaidrojumu var atrast izdevumā Skolas Psiholoģija publicētajos rakstos. Saistoši ir materiāli par izglītības aktualitātēm un problēmām, to iespējamajiem risinājumiem visos izglītības līmeņos, arī interešu izglītībā. Priecājamies, ka Izdevniecība Skolas Vārds ir aptvērusi plašu un vienkopus pieejamu izglītības darbiniekus interesējošu, metodisku atbalstu sniedzošu materiālu klāstu, dažādojot to formātu. Esam noskaņoti arī turpmākai efektīvai sadarbībai, vēlot izdevniecībai un radošajai komandai dinamisku, profesionālu izaugsmi!


Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotekāre Ira Silāja
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija abonē e- izdevumu Skolas Vārds un metodisko materiālu krātuvi gan pirmsskolai, gan skolai 1.-12. klasei.  Lielāka daļa no skolotājiem pārskata saturu un izlasa to, kas interesē. Puse no skolotājiem iepazīstas ar metodiskajiem materiāliem un tos izmanto darbā. Kā visvairāk noderīgās tēmas skolotāji min:

    sākumskolai domātā informācija, pieredze, jaunumi
    intervijas ar skolotājiem, skolu vadītājiem,
    metodiskie materiāli,
    tēmas konkrētā mācību priekšmetā,
    metodiskās pieredzes stundas,
    par dizainu.
Paldies Skolas Vārds redakcijai par izdevumiem!

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Dace Škirko
Esam apmierināti un abonējām nākamajam gadam. Skolotājiem ir prieks par metodiskajiem materiāliem, un tos izmanto skolotāji no 1. līdz 12. klasei.

 

Madonas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vadītājas vietniece Olga Fabiane
Mūsu izglītības iestāde abonē trīs produktus - žurnālus Pirmsskolā un Vecākiem, kā arī metodisko materiālu krātuvi pirmsskolām. Esam ļoti apmierināti ar saņemto – audzinātājām ir, kur pasmelties jaunas idejas savam darbam. Zinu, ka viņas par to ir ļoti priecīgas, turklāt šos žurnālus bieži arī darbā izmanto. Viņas arī pašas reizi pa reizei iesūta savus materiālus publicēšanai žurnālos. Metodisko materiālu krātuve savukārt ir ļoti aktuāla un noderīga šobrīd, kad bērnu izglītošana tiek organizēta atbilstoši kompetenču pieejā balstītam mācību saturam. Daudzpusīgu ideju piedāvājums ir ļoti vērtīgs, lai varētu dažādot bērnu apmācības procesu, kā arī to pielāgot bērna spējām un attīstības līmenim, organizējot bērnu dzīvi interesantāku, radošāku.

Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā Iveta Sprinģe
Ar mūsu abonētajiem izdevumiem Pirmsskolā un Vecākiem esam apmierināti, jo tajos iekļauti daudz noderīgi materiāli darbam. Visvairāk izmantojam žurnālu Pirmsskolā, jo tajā katru mēnesi ir kas noderīgs un mūsu darbiniekiem tas patīk. Metodiskie materiāli un darba lapas tiešām labi izmantojamas arī praktiski. Nedaudz kūtrāk iet ar žurnāla Vecākiem izmantošanu – nezinu, cik daudz vecāku to tiešām izlasa, bet mūsu skolotājas cenšas informēt arī bērnu vecākus par informāciju, kas publicēta šajā žurnālā. Katrā ziņā esam apmierināti, ka abos izdevumos katru mēnesi varam atrast daudz noderīgas un interesantas informācijas.

Alūksnes PII "Sprīdītis" vadītājas vietniece izglītības jomā Anta Apine
Izdevniecības Skolas Vārds izdevumus abonējam jau ilgstoši, tiešām vairākus gadus. Visu šo gadu laikā esam bijuši apmierināti ar saņemto. Mūsu skolotāji regulāri paši ir arī autori dažādiem materiāliem, kas tiek publicēti izdevumos. Ar to ļoti lepojamies, jo tas pierāda - mūsu darbs ir noderīgs arī citiem. No visiem abonētajiem izdevumiem visbiežāk bērnudārzā izmantojam žurnālu Pirmsskolā. Tajā tiešām ir daudz noderīgas informācijas, iesakām to abonēt arī citiem mūsu kolēģiem! Ir bijušas pat reizes, kad kādu žurnālā publicēto materiālu izlasa visi mūsu darbinieki un tad to apspriežam sanāksmē. Tagad katram no mūsu darbiniekiem ir pieeja abonētajai metodisko materiālu krātuvei un ikviens to var izmantot individuāli pēc saviem ieskatiem.


Rekavas vidusskolas bibliotekāre Anita Koniševa
Esam ļoti apmierināti. Skolotāji grib metodiskos materiālus un vēlas, lai tajos būtu tematiskie plāni visos mācību priekšmetos, jo īpaši, valodās.

Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane
Esam jau abonējuši nākamajam gadam. Skolotāji labprāt izmanto. Patīk metodiskie materiāli. Savukārt žurnālā Pirmsskolā skolotāji skatās nodarbību tēmas un paraugus.

Jaunpiebalgas vidusskolas bibliotekāre Vēsma Johansone
Ļoti jaukas ir darba lapas un uzdevumi, kas mazliet "iziet" ārpus mācību procesa.

Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes speciāliste Elita Opincāne
Izlasu visu pēc kārtas. Esmu atradusi interesantus lektorus un dažādas idejas no cilvēkiem, kuri ar tām ir dalījušies.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Marina Rumjanceva
Skolotāji ir ļoti apmierināti, izmanto gan klases, gan audzināšanas stundās. Arī es izmantoju savās bibliotekārajās stundās un rīkojot konkursus.


Āgenskalna Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Dagnija Ivanovska
Skolas Psiholoģiju izmanto skolas psiholoģe un iesaka to arī citiem, piemēram, atbalsta personālam. Izglītību un Kultūru lasa skolas vadība, bet tas tiek aizsūtīts visiem. Esmu dzirdējusi kuluāros, ka skolotāji aizrautīgi apspriež kādu rakstu.


Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs
Skolotāji materiālus izmanto mācību procesā. Ar tiem iespēja iepazīties ir katram skolotājam un viņi uzzina jaunas darba metodes. Iniciatīva, ka žurnāli ir vajadzīgi, nāk no skolotājiem.


Dienvidkurzemes novada PII "Pīpenīte" vadītājas vietniece izglītības jomā Vivita Paipa
Mūsu Grobiņas PII "Pīpenīte" ir žurnāla Pirmsskolā ilggadīgs abonents. Patīk elektronisks izdevums un pieeja katram pedagogam, jebkurā laikā. Žurnāla saturs ir vērtīgs ar to, ka visi publicētie materiāli ir balstīti pedagogu pieredzē, ir praktiski pielietojami un pārbaudīti. Bagāts ilustratīvais materiāls. Esam abonējuši arī Metodisko materiālu krātuvi pirmsskolām - ideāls resurss gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem pedagogiem. Ir viegli pārskatāmi atbilstošie vecumposmi un mācību jomas. Un katram pedagogam šeit ir iespēja pasmelties idejas savam darbam.


Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte" vadītājas vietniece Sandra Upeniece
Paldies par iespēju, ka varam izmantot Jūsu krātuves materiālus. Esam ilgstoši Jūsu abonētāji. Visumā esam apmierināti. Pozitīvi vērtējam Jūsu vizuālās pārvērtības, kaut nedaudz sākumā bija grūtības ar informācijas sameklēšanu. Paldies, ka krātuvi papildiniet regulāri!