Pārmaiņas pedagogu izglītībā: LU tapušas mūsdienīgas studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā

13.11.2019

“Jauno programmu izveidi pieprasa jaunais izglītības mācību saturs un standarts.  Nepieciešamo izmaiņu apjoms bija ievērojami lielāks par iespējamajiem pārveidojumiem esošajās programmās. Līdz ar to top jaunas studiju programmas, to saturu veidojot atbilstīgi mūsdienīgas kompetenču pieejas prasībām, ļaujot nākamajiem skolotājiem apgūt nepieciešamo metodiku, lai strādātu kā jomu skolotāji, un vairāk pievērstu uzmanības caurviju kompetenču veicināšanai,” pārmaiņu procesu raksturo Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Malgožata Raščevska.

Līdz ar nacionāla līmeņa pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte jau 2020. gada vasarā uzņems studētgribētājus jaunveidotajās, kompetenču pieejai atbilstošajās izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmās.

Jauno skolotāju izglītības studiju programmu veidošana, sadarbojoties Latvijas Universitātei ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju notiek, lai mazinātu studiju programmu fragmentāciju (piemēram,  Latvijas Universitātē šīs jomas programmas samazināsies no 22 līdz 7 studiju programmām) un izveidotu tādas studiju programmas, kas sagatavo skolotājus vienoti nacionālā līmenī visā Latvijā. Vienlaikus jaunās maģistra studiju programmas ir pilnveides iespēja ne tikai skolotājiem, bet arī citiem izglītības jomas speciālistiem, dažāda līmeņa un nozaru iestāžu vadītājiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem un citiem interesentiem.

Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”, ko veido profesore Zanda Rubene sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām, būs vienotā un vienlaikus vienīgā kopīgā doktora studiju programma izglītības zinātnēs visā Latvijā. Šī programma ir starptaugstskolu kopīgā doktora studiju programma, kuras moduļi tiek īstenoti vairākās augstskolās, tādējādi veicinot doktorantūras studentu iekšējo mobilitāti un palielinot augstskolu pētniecības kapacitāti. Latvijas Universitātes specializācijas joma doktorantūras programmas līmenī būs vispārīgā pedagoģija, skolas, augstskolas un pieaugušo pedagoģija (iekļaujošā izglītība, izglītības tehnoloģijas). Iegūstamais grāds - doktora grāds jeb PhD izglītības zinātnēs.

Maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, ko veido profesore Linda Daniela, sniegs iespēju studentiem no tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par daudz prasmīgākiem attīstītājiem - tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizētājiem un vadītājiem, inovatīvu ideju lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai un līderībai komandas darbā, tādējādi virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai sekmētu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmējot viedās sabiedrības attīstību. Divu gadu studiju programmā iegūstamais grāds - akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs.

Maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”, ko veido asociētā profesore Dita Nīmante, pirmo reizi Latvijā skolotājiem būs iespēja specializēties četros virzienos, kas atbilst šī brīža izglītības aktualitātēm un profesionālās izglītības vajadzībām, tostarp, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”. Programmā 1,3 gada laikā tiks nodrošināta iespēja iegūt zinātniskajos pētījumos balstītu, starptautiski atzītu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību, kas rosinās uzsākt pārmaiņas, inovācijas un modernizāciju izglītības praksē, vienlaikus studentiem pilnveidojot savu pedagoģisko un vadības profesionālo kompetenci. Programmas garajā modulī “Pedagoģija” divos gados varēs iegūt maģistra grādu izglītības zinātnēs tie, kam pirmā augstākā izglītība nebija saistīta ar skolotāja kvalifikācijas iegūšanu. Iegūstamais grāds - akadēmiskais maģistra grāds izglītības zinātnēs.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Skolotājs”, kuras izveidi vada asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga, pretendentiem ar bakalaura un arī maģistra grādu sniedz iespēju gada laikā iegūt pedagoģisko kompetenci un skolotāja kvalifikāciju darba vidē balstītās studijās augsti kvalificētu Latvijas Universitātes mācībspēku un mentoru vadībā. Tā būs iespēja jaunajiem speciālistiem pārkvalificēties un kļūt par skolotājiem, pamatojoties uz savu iepriekš iegūto kompetenci kādā no zinātnes nozarēm, piemēram, ķīmijā, ģeogrāfijā, vācu valodā vai citās. Programma nodrošinās augsti kvalificētu speciālistu ienākšanu izglītības sistēmā, kas sekmēs kompetences pieejas īstenošanu mācību procesā, kā arī darba devēji pēc studiju beigām varēs turpināt darba līgumus ar šiem jaunajiem speciālistiem, kas ir ieguvuši profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes un zināšanas darba vidē balstītās studijās. Iegūstamā kvalifikācija ir “Skolotājs”.

Integrētā profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”, kuras izstrādi koordinē profesore Indra Odiņa, sniedz elastīgu pieeju mācību priekšmetu specializācijā. Programma ir iespēja pēc vidējās izglītības iegūšanas mērķtiecīgi atlasītiem kandidātiem četros gados iegūt bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” un izvēlētās mācību priekšmetu jomas saturu atbilstīgi Latvijas izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam un jaunajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Unikāla ir elastīgā pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām: “Angļu valodas skolotājs”, “Dabaszinātņu (bioloģijas, dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas) skolotājs”, “Krievu valodas un literatūras skolotājs”, “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, “Matemātikas skolotājs”, “Sociālo zinību un vēstures skolotājs”, “Tehnoloģiju (dizaina un tehnoloģiju, datorikas) skolotājs”, “Vācu valodas skolotājs”. Iegūstamā kvalifikācija un grāds – bakalaura grāds izglītības zinātnēs ar skolotāja kvalifikāciju.

Savukārt sadarbībā ar Liepājas Universitāti Latvijas Universitāte īstenos arī bakalaura studiju programmu „Sākumizglītības skolotājs” un pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”. Bakalaura studiju programma „Sākumizglītības skolotājs” nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un sākumskolas 1.-3.klasē, kā arī 4.-6.klasē. Savukārt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” ir konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programma pirmsskolas skolotāju izglītības īstenošanai, orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.

Uzņemšana jaunveidotajās studiju programmās sāksies jau 2020. gada vasarā, savukārt to īstenošana – jau 2020. gada rudenī.

Par pārmaiņām izglītības zinātnes un pedagoģijas studiju programmu piedāvājumā Latvijas Universitātē iespējams sekot Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mājas lapā www.ppmf.lu.lv sadaļā “Studijas” -> “Jaunas studiju programmas”.

Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana ietvaros.

VIDEO: https://youtu.be/bpRvA-WTzSg.

Kitija Balcare, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

08.05.2020 11:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem… https://t.co/dzK2EYCZBI

07.05.2020 12:11

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - VISC sola skolēniem labvēlīgākus eksāmenu vērtēšanas kritērijus https://t.co/8ODkwRhJdO via @SkolasVards

07.05.2020 11:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - 7. maijā sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens https://t.co/pMQn5BCdOj via @SkolasVards

23.04.2020 14:07

@SkolasVards: Attālinātās mācības – no „labi” uz „vēl labāk”. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Sākumskolas skolotāju viedokļi par televīzijas mācību stundām. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Iznācis "Izglītība un Kultūra" jaunais numurs. https://t.co/PgpDyYlLvi https://t.co/TnuyAlSnTF

20.04.2020 19:58

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Līdz Jāņiem skolās sola skaidrību par padziļināto kursu piedāvājumu 10.klašu sko… https://t.co/YD1yL1BwA4

20.04.2020 19:52

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - LIZDA iebilst iecerei šogad 9.klašu skolēniem rīkot valsts pārbaudes darbus… https://t.co/jAGJqu1fkE

12.04.2020 21:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Pedagoģijas studenti vēlas palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās… https://t.co/8VX4pQz11E

06.04.2020 19:43

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Izglītojošo kanālu "Tava klase" tiešsaistē pirmajā dienā skatījuši vairāk nekā 5… https://t.co/zjqrfJfOkO