Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" janvāra numurā lasiet: 
 

I. Normatīvie akti, kas stājas spēkā no 2023. gada 1. janvāra.
Sākoties 2023. gadam, spēkā stājušies vairāki būtiski normatīvie akti un to grozījumi, kas tieši skar vai cita starpā var ietekmēt izglītības iestāžu darbu.

II. Tiesību aktu izmaiņas, kas publicētas decembrī.
1. Palielināta minimālā alga.
2. Grozīti pedagogu darba samaksas noteikumi.
3. Precizēta finansēšanas kārtība vispārējās un speciālajās izglītības iestādēs.
4. Arī turpmāk darbnespējas lapas varēs izsniegt attālināti.
5. Jauni Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi.
6. Izmaiņas 9. klases valsts pārbaudes darbos.
7. Izstrādāti jauni noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību.
8. Noteikti 2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki.
9. Jauni noteikumi  par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā.
10.  Jauni noteikumi par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautisku pārbaudījumu.
11.  Studiju uzņemšanas kārtība pielāgota jaunajiem centralizētajiem eksāmeniem.
12.  Aktualizēti profesionālās izglītības iestāžu statusi un nosaukumi.
13.  Pārskatīts Kultūras ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu cenrādis.


III. Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi
1. Iekšējo noteikumu apstiprināšana (juridiskā tehnika).
2. Kurus noteikumus piemērot drošībai mācību ekskursijās, ja spēku zaudējuši MK Nr. 1338 drošības noteikumi.
3. Uz laiku pieņemtas darbinieces atbrīvošana pēcdzemdību atvaļinājuma laikā.
4. Atvaļinājuma garums, skolotāja palīgam kļūstot par skolotāju.
5. Pirmsskolas metodiķa darba pienākumu apraksts.
6. Mājmācības kārtības noteikšana.
7. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegtā atzinuma piemērojamība.
8. Valsts valodas prasmes līmenis skolotāja palīgam.
9. Pedagogu paraksts uz rīkojumiem tālmācībā (juridiskā tehnika).
10. Dublikāts vairs nepastāvoša izglītības dokumenta veidam.
11. Darba attiecību izbeigšana - darbinieka nāve.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024