Ētikas kodekss

SIA “V-Media” žurnālistu ētikas kodekss

1. Kodekss ir saistošs SIA “V-Media” izdoto e-izdevumu (Izglītība un Kultūra”, “Skolas Vārds”, “Skolas Psiholoģija”, “Vecākiem”, “Pirmsskolā”) satura nodrošinātājiem – žurnālistiem un redaktoriem.

2. Kodeksa noteikumi ir saistoši personām, kuras ir piesaistītas satura veidošanai ārpus darba tiesiskajām attiecībām.

3. Kodekss ietver galvenos principus, kas saistoši ikdienas darbā.

4. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.

5. Žurnālistam ir jādara viss iespējamais, lai vispusīgi atainotu aprakstāmos notikumus.

6. Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pārliecības par tās ticamību. Ja pēc publikācijas saņemta informācija, ka fakti nav bijuši patiesi, tie nekavējoties jālabo.

7. Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam iespēja izteikties.

8. Pret auditoriju ir jābūt godīgam, nepieļaujot subjektīvu skatījumu vai spekulatīvu faktu interpretāciju.

9. Veidojot raktus, jābalstās uz faktiem, jāizmanto informācija, kas palīdz saprast kontekstu, un jāpiedāvā daudzveidīgi viedokļi. Nav pieļaujama tendenciozitāte satura izklāstā, ziņu vai materiāla izkārtojumā.

10. SIA “V-Media” izdoto e-izdevumu redakcija ir atbildīga par saturu un nepakļaujas valsts varas, pašvaldību institūciju, politisko partiju, reliģisko organizāciju, ekonomisko aprindu, kādu grupu un atsevišķu personu interesēm un ietekmei.

11. Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus labumus vai īpašu apiešanos no tiem, par kuriem viņš veido materiālus.

12. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

13. Žurnālists neizplata nekādu tautības, dzimumu, seksuālās piederības, sociālo grupu, valodu, reliģiskos, politiskos uzskatus diskriminējošu informāciju.

14. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt.

15. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas.

16. Žurnālistiem un redaktoriem jārūpējas, lai e-izdevumos reklāma tiek nošķirta no redakcionāla materiāla. 

 

Apstiprināts SIA V-Media valdes sēdē 2019. gada 7. jūlijā.