Kursi un semināri

Februārī būs pieejamas šādas videolekcijas:
• Lekcijas nosaukums: Lasītprasmes soļi. 3 lekciju cikls.
 • 1. lekcija: Sagatavošanās posms, priekšā lasīšanas un spēļu nozīme lasīšanas procesā.
 • 2. lekcija: Lasīšanas kvalitātes pilnveide, piemēri darbam ar bērnu - grupās un individuāli. Lasītprasmes kvalitātes ietekme uz rakstītprasmi.
 • 3. lekcija: Vārdu krājuma nozīme lasītprasmes uzlabošanai. Paņēmieni vārdu krājuma paplašināšanai. Lasītprasmes vērtēšana un pašmotivācija.
 • Pasniedzēja: Indra Reisone, Ventspils 4. vidusskolas logopēde, vairāk nekā 40 gadu pieredze darbā ar bērniem. Pedagoģijas maģistrs, speciālās izglītības pedagogs.
 • Lekciju ilgums: 66 min.
• Lekcijas nosaukums: Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) bērniem. Atbalsts. Izaugsme.
 • Lekcijas saturs: Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms - skaidrojums. Kā klasē atpazīt bērnu ar UDHS? Kā palīdzēt bērnam ar UDHS? Uzvedības uzlabošanas paņēmieni. Atbalsta pasākumu piemēri darbam klasē. Kinezioloģiskie vingrinājumi, piemēri. Uzvedības analīze. Pozitīvās uzvedības atbalsta plāns. Labās uzvedības spēle- uzvedības maiņas metode.
 • Pasniedzēja: Jolanta Āboltiņa, speciālais pedagogs un ABA terapeits. Ilggadēja pieredze sniedzot atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, konsultējot bērnu vecākus un izglītības iestādes. Vairāk nekā 20 gadu pieredze strādājot par sākumskolas skolotāju un speciālo pedagogu.
 • Lekcijas ilgums: 76 min.
• Lekcijas nosaukums: Bērna pamatvajadzības veiksmīgam mācīšanās procesam.
 • Lekcijas saturs: Bērna vajadzību apzināšana un nodrošināšana mācīšanās spēju veicināšanai. Mācību motivāciju ietekmējošie faktori. Maslova vajadzību hierarhija - attēlojums vajadzību apmierināšanas secībai un iedziļināšanās vajadzību izklāstā.
 • Pasniedzēja: Liene Vicinska, klīniskais psihologs darbā ar bērniem un pieaugušajiem, Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs.
 • Lekcijas ilgums: 45 min.
• Lekcijas nosaukums: Mācīšanās un mācīšanas paņēmieni individuālo pieeju kontekstā.
 • Lekcijas saturs: Kas ir mācīšanās no mūsdienu pētījumu aspekta? Kā skolotājs var izmantot ideju par mācīšanās individuālajiem stiliem, kas ļauj skolotajam būt radošam, plānojot dažādas mācīšanās pieejas un metodes. Tiek apskatīts amerikāņu zinātnieka Deivida Alena Kolba mācīšanās stilu modelis, kurš attēlo uz pieredzi balstītas mācīšanās teoriju. Tas paredz, ka dažādiem cilvēkiem var būt dažādi mācīšanās stili, jo vieni mācās, uztverot caur sajūtām, citi vairāk analizējot, sintezējot, tātad izmanto vairāk abstrakciju, citi mācoties vairāk novēro, citi – labprātāk mācās, praktiski darbojoties.
 • Pasniedzēja: Guna Svence, psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vairāku psiholoģijas mācību grāmatu autore.
 • Lekcijas ilgums: 60 min.