Žurnāls "Pirmsskolā"

E- žurnāla PIRMSSKOLĀ 29. septembra numurā lasiet:

Skolotājs rada iespējas un atbalsta. „Skola 2030” vebinārā par biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pirmsskolu ekspertes Arita Lauka, Liene Rolanda un Ginta Kārkliņa vispirms dalījās secinājumos pēc pirmā gada, īstenojot jauno mācīšanās pieeju. Mācību vide ir kļuvusi bērniem pieejamāka un daudzveidīgāka. Skolotāji ļauj bērniem pašiem darīt, kļūdīties un domāt, viņi mācās nedarīt darbus bērnu vietā un neteikt tiem priekšā. Bērnu darbi kļūst atšķirīgāki. Skolotāji vairāk sadarbojas gan grupā, gan izglītības iestādē, kā arī notiek aktīvāka sasniedzamo rezultātu plānošana. Savukārt, norādot uz pedagogu lielāko izaicinājumu aprobācijas laikā, daudzi skolotāji atzinuši, ka visgrūtāk bijis „turēt rokas un muti ciet”, jo gribas pašiem izdarīt darbus bērnu vietā.

Bilingvālā pieeja pirmsskolā veselības un fiziskajās aktivitātēs. Ir aizvadīts gads, kopš Latvijas pirmsskolas ir sākušas īstenot kompetencēs balstīto mācību saturu, apgūstot pratību pamatus septiņās mācību jomās, caurviju prasmēs un vērtībās balstītos ieradumos. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā, izmantojot bilingvālo pieeju – veselības un fiziskās aktivitātēs. Kādas pārmaiņas notikušas, īstenojot izvirzīto mērķi? Pēc kādiem principiem tiek organizētas sporta rotaļnodarbības mazākumtautību bērniem?

Didaktiskā spēle „Kā es jūtos?” Spēle attīsta emocionālo inteliģenci. Bērni  turpina analizēt savas sajūtas arī ārpus „dārziņa” robežām. Spēle attīsta bērnos emocionālo inteliģenci, empātiju (iejušanos otra lomā), aicina pārdomāt trokšņu ietekmi uz cilvēka emocionālo veselību, piedāvā daudzveidīgu darbības vārdu lietošanu un attīsta lasīšanu ar izpratni par izlasīto.

Didaktiskā spēle ,,Izlasi, atrodi pareizo attēlu!’’

Detektīvu soļi dabā. Ekspedīcija mežā.

Projektu nedēļa „Pēti un uzzini!”. Projekta mērķis: Rosināt bērnos vēlmi izzināt, pētīt, domāt, eksperimentēt un radoši darboties gan kopā ar pieaugušo, gan patstāvīgi, gan pieaicinot vecākus.

Tārpiņš stāstnieks. Palīgs lasītprasmes apguvei.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

21.09.2023

Pirmsskolā

30.06.2023

Izglītība un Kultūra

31.08.2023

Normatīvie akti

13.09.2023

Aktuālās ziņas

22.09.2023