Bijusī "Skola2030" vadītāja noraida pārmetumus reformai kā pārmērīgus un norāda uz skolotāju neatsaucību

16.05.2023
Dalīties:

Šobrīd ar projektu Skola2030 tiek saistītas "visas pēdējo 30 gadu laikā uzkrātās neizdarības izglītības jomā", piemēram, mācību grāmatu trūkums, skolotāju pārslodze un laika trūkums sagatavoties mācību stundām, šādu nostāju atklātā vēstulē Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un izglītības ministrei Andai Čakšai pauž bijusī projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Oliņas skatījumā, ar vienu projektu "Skola2030" nav pietiekami sekmīgai izglītības satura maiņai kā valstiskam politiskam mērķim. Projektā paveiktajam mācību satura un pieejas pilnveidē - pārskatītajiem izglītības standartiem, mācību priekšmetu programmu un mācību materiālu paraugiem, kā arī daļas skolotāju profesionālajai pilnveidei - būtu vajadzējis būt tikai daļai no valdībā un Izglītības un zinātnes ministrijā "mērķtiecīgi un saskaņoti īstenotas" politikas pārmaiņām skolās un pirmsskolās.

Lēmumi "bieži tika pieņemti, neizsverot to ietekmi vai īstenošanu"

Oliņa uzskata, ka projekts īstenots "nepietiekamas vai pretrunīgas" rīcībpolitikas apstākļos, kad lēmumi "bieži tika pieņemti, neizsverot to ietekmi vai īstenošanu". Kā piemēru viņa min Saeimas neapstiprinātās, bet plānotās izmaiņas Vispārējās izglītības likumā par skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, kas projektam nozīmējis neplānotu visa mācību satura pārskatīšanu un tā papildināšanu par vienu mācību gadu.

Neesot izveidoti un ieviesti arī atbilstoši skolotāju darba samaksas principi, kas paredz nepietiekamu sagatavošanās un kopīgas plānošanas laiku mācībām. Oliņa norādīja, ka skolām ir ierobežotas iespējas ilgtermiņā plānot un iegādāties jau pieejamos digitālos un drukātos mācību resursus. Turklāt "nozīmīgs skaits" vidusskolu nevarot pilnvērtīgi īstenot standartā ietverto vidusskolas modeli mazā skolēnu skaita un materiālā nodrošinājuma dēļ. Tāpat skolām esot grūtības piesaistīt pedagogus, sevišķi dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību priekšmetos, kuriem pilnveidotajā mācību saturā pievērsta pastiprināta uzmanība.

Oliņa nepiekrīt politiķu paustajam, ka Skola2030 ir tikai pašpietiekama, ar nacionālo rīcībpolitiku nesaistīta ideja bez seguma, kuras īstenošanai nav plānotas vai veiktas nekādas darbības saistībā ar mācību satura ieviešanu.

Uzskaitot projekta īstenošanas laikā paveikto, viņa norādīja, ka ir izveidoti saskaņoti mācību satura dokumenti un atbalsta materiāli skolotājiem, izstrādāti 65 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi, saskaņoti mācību līdzekļu paraugu komplekti 43 mācību priekšmetos un kursos no 1. līdz 12.klasei, 20 diagnosticējošie darbi, izstrādātas programmas un eksāmenu paraugi. Sagatavoti esot arī mācību līdzekļi bērniem ar speciālajām vajadzībām un mācīšanās traucējumiem, tai skaitā aptuveni 1600 mācību video "Tava klase" platformā nodrošināts surdotulkojums, 17 mācību grāmatas vājredzīgajiem un neredzīgajiem bērniem Braila rakstā, kā arī 15 materiāli vieglajā valodā.

Sadarbības trūkums "pat skolas līmenī" un "burta kalpība"

Tāpat Oliņa nepiekrīt, ka skolotāji nav bijuši informēti par to, kas viņiem jāievieš un ko jaunais mācību saturs nozīmējot. Viņa dalījās novērojumos, ka nereti pilotskolas, mācību jomu skolotāji un skolu vadības komandas esot paudušas nedrošību, "gaidas pēc pareizajām atbildēm". Projekta pārstāvji arī sastapās ar sadarbības trūkumu "pat skolas līmenī" un "burta kalpību". Visu Latvijas skolu un pirmsskolu vadības komandas pirms pilnveidotā mācību satura īstenošanas arī apguvušas profesionālās pilnveides kursus 54 stundu apjomā.

Oliņas ieskatā, būtu jārada apstākļi, kuros skolu vadības komandas un skolotāji uzņemtos pilnu atbildību par savu darbu un lēmumiem, jo esošie komandu un kontroles mehānismi, kā arī "pareizo atbilžu norādīšana un to gaidīšana" nestrādā.

Mācību līdzekļu paraugi veidoti kā starta komplekts

Komentējot mācību līdzekļu jautājumu, Oliņa skaidroja, ka mācību satura dokumentu - izglītības standartu, mācību priekšmetu programmu paraugu, valsts pārbaudes darbu programmu, mācību līdzekļu paraugu komplektu - izstrāde projektā notikusi "vienīgā iespējamā veidā", vispirms definējot plānotos sasniedzamos rezultātus, un tad plānojot, kā to iespējams sasniegt.

Viņa norādīja, ka skolotājiem obligāti ir tikai izglītības standarti, tajos iekļautie sasniedzamie rezultāti skolēnam 3., 6., 9. un 12.klases noslēgumā, kā arī valsts pārbaudes darbi. Pārējiem materiāliem esot ieteikuma raksturs. Skolotāji pēc saviem ieskatiem var turpināt izmantot mācību grāmatas un citus resursus, kas jau ir skolu un skolotāju rīcībā. Oliņa pauda, ka Skola2030 veidotie mācību līdzekļu paraugi veidoti kā starta komplekts pilnveidotā mācību satura īstenošanai, demonstrējot būtiskākās mācību pieejas atšķirības.

Lai nodrošinātu skolotājiem un skolēniem ērtu un efektīvu piekļuvi mācību resursiem, būtu jāattīsta jau esošie risinājumi, piemēram, "mape.gov.lv", "skolo.lv", "tavaklase.lv" un citi. Oliņas ieskatā, būtu jārod arī ērts nacionāla līmeņa risinājums skolēnu piekļuvei publisko bibliotēku tīklam, vietējās nozīmes un starptautiskajām datu bāzēm, kā arī oriģinālliteratūrai un daiļliteratūrai svešvalodu apguvei arī e-grāmatu formā.

Tāpat mācību līdzekļu izstrādi ierobežoja projekta piešķirtais finansējums. Mācību satura, tostarp 65 mācību priekšmetu programmu paraugu, izstrādei tika piešķirti 608 540 eiro. Pēc Oliņas teiktā, tas esot bijis 3,6% no projekta sākotnējām un 1,96% no pašreizējām izmaksām. Izglītības standartu izstrādei projektā finansējums nebija paredzēts vispār - lai arī tika noteikts, ka izstrādās no valsts budžeta līdzekļiem, realitāte tie tika izstrādāti projekta laikā.

Savukārt mācību līdzekļu izstrādei vispārējā izglītībā paredzētais finansējums bija 9,85% no projekta kopējām izmaksām 45 mācību līdzekļiem. Projektā plānotais finansējums 40 mācību līdzekļiem 1.-12.klašu skolēniem 15 658 mācību stundām bija 2 366 000 eiro jeb 151 eiro vienai mācību stundai.

Daļu materiālu projektam bijis jāpārstrādā

Oliņa norādīja, ka projektā lielāko daļu mācību priekšmetu programmu paraugu un mācību līdzekļu izstrādāja Latvijas augstskolas kā projekta sadarbības partneri. Šo darbu augstskolu mācībspēku saturiskā vadībā galvenokārt veica darbā uz laiku pieņemtie skolotāji līdztekus darbam skolā. Ņemot vērā, ka augstskolu spēja saturiski un metodiski vadīt šo materiālu izstrādi nozīmīgi atšķīrās, daļu materiālu projektam bijis jāpārstrādā, pārvirzot tam citus projekta resursus.

Kopējais piešķirtais finansējums projekta īstenošanai bija 31 087 767 eiro. Sākotnēji tika piešķirts finansējums 13 960 884 eiro apmērā, kas trīs reizes papildināts: 4 497 498 eiro piešķirts Latviešu valodas aģentūrai pedagogu profesionālajai pilnveidei un mācību līdzekļiem darbam lingvistiski neviendabīgā vidē, 5 879 296 eiro piešķirts valsts pārbaudes darbu izstrādei un pedagogu profesionālajai pilnveidei, kā arī 7 400 089 eiro - mācību satura digitalizācijai.

 


LETA informācija
Foto: LETA
Atgriešanās atpakaļ