PAR MUMS

 

Izdevniecība Skolas Vārds izglītības platformā www.skolasvards.lv nodrošina informatīvu un metodisku atbalstu Latvijas skolām un pirmsskolām. Vairāk nekā desmit gadus esam sabiedrotais un palīgs Latvijas skolotāju un skolu vadītāju darbā, piedāvājot: 

 •   6 dažādus periodiskos izglītības e-izdevumus;

 •   Apjomīgas mācību un metodisko materiālu krātuves skolām un pirmsskolām;

 •   Pedagogu profesionālās pilnveides kursus un seminārus;

 •   Mācību grāmatas vispārizglītojošajām skolām, balstoties uz kompetenču pieeju mācību saturā.

 

 

E-žurnāls SKOLAS VĀRDS

Analītisks, praktisks un ērts e-žurnāls izglītības profesionāļiem. Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī e-formātā. Žurnāls veltīts izglītības jautājumiem, kas saistoši gan skolu vadītājiem, gan skolotājiem un skolas atbalsta personālam. Žurnālā var lasīt analītiskus rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem,  problēmām, profesionāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidrojumus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes materiālus, intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, rakstus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. Katrā numurā  publicējam metodiskos materiālus dažādos mācību priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot savā darbā. Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

E-laikraksts IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" no 2019. gada augusta iznāk divas reizes mēnesī elektroniskā formātā. Joprojām laikraksts ziņo par visu, kas svarīgs izglītībā, esot palīgs un atbalsts skolās strādājošajiem skolotājiem, vadībai un administrācijai. E-laikraksta tēmas ietver visas izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, kā arī interešu izglītību un kultūrizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas diskusijas un jautājumi. E-laikraksts neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

 
E-žurnāls PIRMSSKOLĀ
 

Ikvienam, kurš strādā pirmsskolā! Žurnālā PIRMSSKOLĀ katru mēnesi var lasīt par  aktuālo, kas saistīts ar izglītību līdz skolas gaitu sākšanai. Psihologu ieteikumi, aktuāli pirmsskolas izglītības jautājumi, dažādu rotaļnodarbību apraksti, tematisku pasākumu scenāriji, praktiska pirmsskolu pieredze, metodiskie materiāli! Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā. 

E-žurnāls SKOLAS PSIHOLOĢIJA

Žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA mēs runājam par emocionālo vidi un attiecībām skolā. Par saskarsmi un komunikāciju starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Par bērnu uzvedību un skolotāja darbu, sevis iepazīšanu, apzināšanu un izprašanu. Dažādās nozarēs strādājošie psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciālisti atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās vides jautājumus.  Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām tehnikām un metodēm. Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu audzinātājiem. Žurnāls iznāk vienu reizi mēnesī. Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

 Ikmēneša e-izdevums par aktuālām normatīvo aktu izmaiņām izglītības jomā

Tiesību metodiskā materiāla galvenā mērķauditorija ir vispārējās izglītības iestāžu (tostarp pirmsskolu) un profesionālo skolu vadība, sniedzot ikdienas darbu regulējošo normatīvo aktu aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Galvenās informācijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestādes saimnieciskā darbība un publiskie iepirkumi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu atbalsts, amatpersonu atbildība. Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmaiņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī.
 

E-žurnāls VECĀKIEM

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk vienu reizi mēnesī un ir paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem un skolotājiem. Žurnāla mērķis ir mudināt vecākus turpināt atbildīgi domāt par savu bērnu fizisko un emocionālo veselību, psiholoģiju un skološanās procesiem.

  
Metodisko materiālu krātuve SKOLĀM 1.-12.klase

 • Apjomīga metodisko materiālu krātuve, kas paredzēta skolotājiem darbam ar 1.-12. klases skolēniem.

 • Pieejami tematiskie plāni, stundu plāni, prezentācijas, darba lapas, pārbaudes darbi u.c. materiāli.

 • Krātuvē ir apkopoti skolotāju veidotie mācību materiāli.

 • Metodisko materiālu krātuvi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

 • Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 800 dažādi metodiskie materiāli. Krātuve regulāri tiek papildināta.

 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot darba vajadzībām.

   

Metodisko materiālu krātuve PIRMSSKOLĀM

 • Apjomīga metodisko materiālu krātuve, kas paredzēta pirmsskolu skolotājiem darbam ar bērniem vecumā no 2-7 gadiem.

 • Pieejami dažādi nodarbību apraksti, tematiskie plāni, rotaļnodarbības, darba lapas, didaktiskie materiāli, pasākumu, svētku scenāriji, atgādnes u.c. materiāli.

 • Krātuvē ir apkopoti skolotāju veidotie mācību materiāli.

 • Metodisko materiālu krātuvi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

 • Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 800 dažādi metodiskie materiāli. Krātuve regulāri tiek papildināta.

 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot savām darba vajadzībām. Ikdienas aktuālās ziņas un mediju monitorings izglītības nozarē

Jauns pakalpojums - Ikdienas aktuālās ziņas un mediju monitorings izglītības nozarē katru darba dienu tavā vai tavas skolas e-pastā. Aktuāla un uzticama izglītības nozares informācija apkopota vienā e-pasta ziņojumā, kas tiek sagatavota un nosūtīta katru darba dienu pēcpusdienā.