Datorika 1. klasei. Skolotāja e- rokasgrāmata. ABONEMENTS

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-31-0

Autore

Indra Siksaliete

Grāmata izdota

2023. gadā

Formāts

E-grāmata

Piekļuve

1 licence / 1 personai / 12 mēn.

Lpp. skaits: 164

Var printēt

12 mēn. (20.00 EUR).

Maksa par licenci

20.00

Skaits

Skolotāju e-pasti

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam
►  Autore: Indra Siksaliete
►  Grāmata ir metodisko materiālu un ieteikumu apkopojums sākumskolas skolotājiem, kuri strādā
ar 1. klases skolēniem un dizaina un tehnoloģiju stundās īsteno datorikas mācību priekšmeta
programmu.
► Metodiskajā līdzeklī ir pieejami jēdzienu skaidrojumi, teorija, papildteorija, mācību materiāli —
uzdevumu paraugi, kā arī pārbaudes darbu paraugi. Nodarbības plānotas pa tematiem 40 minūšu stundām.
► Grāmatas struktūra: katrai stundai norādīts sasniedzamais rezultāts, tēmas teorija, dažām
stundām arī papildteorija, izpildāmo uzdevumu idejas, kā arī uzdevumu paraugi; katrā lielajā tēmā
plānota vismaz viena zināšanu pārbaude, kur iekļauta pašvērtējuma tabula. Ja plānots ne tikai skolēna
pašvērtējums, bet arī skolotāja vērtējums, sniegts uzdevumu paraugs. Ikvienas lielās tēmas
noslēgumā pievienots pārbaudes darba paraugs divos variantos.
►  Pielikumā atrodami lielāki attēli, kas izmantojami atgādņu veidošanai.
►  Uzdevumu paraugi ir diferencēti 3 grūtības pakāpēs, par ko liecina zvaigznīšu skaits pie
uzdevuma: 1 zvaigzne — visvieglākais uzdevums, 3 zvaigznes — paaugstinātas grūtības uzdevums.
►  Datorikas mācību programmas saturs ir veidots atbilstīgi datorikas priekšmeta plānojumam, kas
sagatavots saskaņā ar projekta Skola2030 mācību programmas paraugu, tomēr, lai skolēni spētu
jēgpilni apgūt paredzētās prasmes, norādīts vairāk stundu nekā paraugprogrammā — viena datorikas
stunda nedēļā (1. klasē dizainam un tehnoloģijām ir paredzētas 2 stundas nedēļā).
Atgriešanās atpakaļ