Mūzika. Skolotāja rokasgrāmata 1. klasei. Ir NOLIKTAVĀ

Izdevniecība Skolas Vārds

ISBN 978-9934-629-31-0

Autores:

Antra Balgalve, Santa Kalniņa

70 lpp.

Izmērs: A4 (210x297 mm)

Piegāde:

Ar Omniva pakomātu vai kurjeru

Iespēja saņemt birojā:

Rīga, Ieriķu iela 5 (B ieeja)

Grāmata izdota

2023. gadā

► Metodiskā līdzekļa “Skolotāja rokasgrāmata. Mūzika 1. klasei” saturs ir veidots atbilstoši “Mūzika 1. - 9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam. Komplektizdevumā ietilpst “Skolēna grāmata. Mūzika 1. klasei” un “Darba burtnīca. Mūzika 1. klasei”.
► Skolotāja grāmatā ir tematu plānojums 5 tēmām (70 mācību stundām):
     1.1. Skaņu pasaule.
     1.2. Mana Latvija.
     1.3. Ziemassvētki.
     1.4. Dabas ainavas mūzikā.
     1.5. Skaņu raksti.

► Sasniedzamie rezultāti un skolēna darbība, lai sasniegtu rezultātu, izmantojot skolēna grāmatu un darba burtnīcu.
► Pieeja audio un video materiāliem (interaktīvas saites) un informācija, kā šos resursus var izmantot mūzikas stundās.
► Katra temata noslēguma pārbaudes darbs.


 Saruna ar mācību komplektizdevuma "Mūzika 1. klasei" autorēm Antru Balgalvi un Santu Kalniņu.
 

Antrai Balgalvei un 
Santai Kalniņai kopīgs redzējums uz to, kā vajadzētu bērniem mācīt mūziku, radies vienlaicīgi studējot Liepājas universitātē. Secinājušas, ka mūzikas skolotājiem ir maz pieejami labi veidoti mūzikas mācību materiāli, esošie visbiežāk ir jāpilnveido, tāpēc ļoti daudz laika jāpavada, gatavojoties stundām.

“Pētījumi liecina, ka mūzikas  mācību materiālu veidošana ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Iespējams, tas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šobrīd mūzikas skolotājiem ir maz pieejami, labi veidoti mūzikas mācību materiāli un esošie visbiežāk ir jāpilnveido, tāpēc ļoti daudz laika jāpavada gatavojoties mācību stundām,” norāda Antra.

Santas novērojumi liecina, ka skolēni mācās ar lielāku interesi tad, ja viņiem tiek piedāvāts vizuāli pievilcīgs, interaktīvs, moderns tēmas izklāsts, kas ir ērti lietojams, viegli uztverams un saistīts ar reālo dzīvi. Tāpēc abas skolotājas izveidojušas mācību grāmatu un darba burtnīcu mūzikā 1. klasei.
Abi mācību līdzekļi veidoti saskaņā ar pamatizglītības standartu un ir pirmie, kas veidoti atbilstoši Skola2030 paraugprogrammai.

“Tas būs kā pamatu pamats, kas palīdzēs atvieglot skolotāja ikdienas darbu gatavojoties mūzikas mācību stundām un kuru var pielāgot katras klases spējām un vajadzībām,” norāda Antra.

Mācību līdzekļi veidoti kā atbalsts skolotājiem un skolēniem mūzikas apguves procesā.
Tā kā mācību līdzekļus ir izstrādājuši praktizējoši skolotāji, tie jau ir aprobēti stundās un tie ir ceļā uz saskaņošanu Valsts izglītības satura centrā, kas nozīmē, ka tie tiks apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijā.  

1. klases mācību līdzekļos ir ietverti 5 temati. Katra temata apguves ilgums atbilst paraugprogrammā ieteicamajam laika posmam. Mūzikas mācību gāmatas un darba burtnīcas atvērums paredzēts vienai mācību stundai un tajā atspoguļotā tēma formulēta kā jautājums, uz kuru skolēnam jāspēj rast atbilde stundas noslēgumā.

Katrai mācību stundai izvirzīts sasniedzamais rezultāts un atbilstoši tam skolēnam piedāvāti daudzveidīgi, interesanti un radoši uzdevumi. Dotie attēli rosina skolēnu domāt par stundā apgūstamās dziesmas saturu, kā arī palīdz bērnam atcerēties dziesmas vārdus.

Mūzikas mācību grāmatā un darba burtnīcā ir ietverti dažādi, 1. klases skolēnam atbilstoši uzdevumi, kuri veicina dziedāšanas, klausīšanās, muzicēšanas, instrumentu spēles, uzstāšanās un caurviju prasmju attīstību, kā arī pilnveido skolēnu radošās un jaunrades spējas.

Pirmklasnieki tiek aicināti klausīties, dziedāt, spēlēt, komponēt, rakstīt, lasīt, zīmēt, stāstīt, savienot, iekrāsot un izkrāsot, spēlēt spēles un iet rotaļās.

Mācību grāmatā ietverta arī sadaļa “Iegaumē!”. Tajā akcentēti un skaidroti dažādi stundā iegaumējamie jēdzieni un elementi.

Mācību grāmatas saturu papildina QR kodi. Tos nolasot, skolēni var piekļūt audio un video failiem, kuros skaidrota mūzikas teorija vai dzirdams mūzikas instrumenta skanējums.

Katra nodaļa tiek noslēgta ar stundām “Ko es protu?” un “Kā es protu?”. Stundā “Ko es protu” apkopoti galvenie elementi no visas nodaļas ”Iegaumē!” sadaļām un piedāvāti uzdevumi nodaļā aptverto kompetenču nostiprināšanai.

Savukārt, stundā “Kā es protu?” bērnam pašam ir iespēja novērtēt sevi, savas zināšanas un prasmes, izmantojot grāmatā jau piedāvāto pašvērtēšanas metodiku vai citu metodi, pēc skolotāja paša ieskatiem. Katras stundas beigās darba burtnīcā ietverta sadaļa “Novērtē sevi”, kurā bērnam, izmantojot dažādas krāsas, tiek dota iespēja pašam novērtēt, cik labi viņš ir apguvis stundā mācīto.

Patlaban sagatavošanas procesā ir arī mācību līdzekļi 2. un 3.klasei. Skolotājiem būs pieejama arī Skolotāja rokasgrāmata – gan drukātā, gan digitālā formātā. Tajā tiks iekļauts tematiskais plāns, stundu sasniedzamie rezultāti, metodiskie ieteikumi un  papildus resursi. 

Uz tikšanos mūzikas mācību stundās!

Atgriešanās atpakaļ