Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei. Skolotāja grāmata

Mācību priekšmets

Dizains un tehnoloģijas

Klase

1. klase, 2. klase, 3. klase

Kategorijas

E-skolotāja rokasgrāmatas, Tematiskie plāni

► Autore: Ieva Mickus
► Skolotāja grāmata ir paredzēta kā metodiskais līdzeklis sākumskolas skolotājiem darbam ar 1.–3. klases skolēniem dizaina un tehnoloģiju stundās, realizējot mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas 1.–9. klases” programmas paraugu.
Metodiskajā līdzeklī ir pieejami tematiskie plāni un snieguma līmeņu apraksti 1., 2., 3. klasei. Tematiskajā plānā ir norādīts katra temata mērķis, paredzamais mācību stundu skaits, uzdevuma numurs no darba burtnīcas, sasniedzamais rezultāts, kuru sasniegs ar uzdevuma palīdzību, mācību metode, kas nepieciešama uzdevuma izpildei, kā arī norādītas darbības, kuras skolēns veic uzdevuma izpildē.
Skolēna snieguma līmeņa izvērtēšanai katra temata noslēgumā ir pievienoti snieguma līmeņu apraksti. Snieguma līmeņu nosaukumi tiek lietoti saīsinājumos: sācis apgūt – S, turpina apgūt – T, apguvis – A, padziļināti apguvis – P.
► Skolotāja grāmatas lpp. skaits: 64
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ