Fizika 8. klasei. Tematiskais plāns

Mācību priekšmets

Fizika

Klase

8. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autore: Ilze Klints
► Tematiskais plānojums fizikas apguvei 8. klasē pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Katrai tēmai dots tematiskais plānojums, tās realizācijai paredzētais laiks, izvērsums pa atsevišķām nodarbībām - kā fizikas tematus īstenot mācību stundās, ievērojot kompetenču pieejā balstītu mācību metodiku un vienlaikus sasniedzot arī fizikas mācību priekšmeta vispārīgos mērķus un uzdevumus.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, stundu skaits, stundā sasniedzamais  rezultāts, skolēna darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu un norādīts arī tas, kas liecinās, ka skolēns rezultātu ir sasniedzis.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 17
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ