Latviešu valoda 3. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Klase

3. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Silvija Mickeviča, Iveta Lukaševica.
► Tematiskais plānojums 3. klasei II semestrim pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 120 mācību stundām, 20 nedēļām. Katrā nedēļā paredzētas 6 mācību stundas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, sasniedzamie rezultāti, caurviju prasmes, vērtēšana un kritēriji, uzdevumi un darbības, lai sasniegtu rezultātus, papildus resursi tēmu apguvei.
► Papildus piedāvāta formatīvās un summatīvās vērtēšanas tabula, kurā ietverti sasniedzamie rezultāti pamatizglītības standartā, sasniedzamie rezultāti skolvadības sistēmā "e-klase",  II semestra temati un sasniedzamie rezultāti.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 36
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ