Mūzika. Skolēna grāmata 1. klasei

Mācību priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-grāmatas

Skolēna grāmatas "Mūzika 1. klasei" saturs veidots atbilstoši “Mūzika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Skolēna grāmatu “Mūzika 1. klasei” veido pieci lielie temati un apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 70 mācību stundas mācību gada laikā:

 1. 1.1. Skaņu pasaule.
 2. ► Kā es dziedot un spēlējot varu izmantot dažādās skaņu īpašības?
 3.  
 4. 1.2. Mana Latvija.
 5. ► Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?
 6.  
 7. 1.3. Ziemassvētki.
 8. ► Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?
 9.  
 10. 1.4. Dabas ainavas mūzikā.
 11. ► Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas
 12.  
 13. 1.5. Skaņu raksti.
 14. ► Kā muzicēšanā var lietot skaņu rakstu?
 15.  

 16. Mācību līdzeklī ir ietverti 5 temati. Katra temata apguves ilgums atbilst Skola2030 paraugprogrammā ieteicamajam laika posmam. Skolēna grāmatas atvērums paredzēts vienai mācību stundai un tajā atspoguļotā tēma formulēta kā jautājums, uz kuru skolēnam jāspēj rast atbilde stundas noslēgumā.

  Katrai mācību stundai izvirzīts sasniedzamais rezultāts un atbilstoši tam skolēnam piedāvāti daudzveidīgi, interesanti un radoši uzdevumi. Dotie attēli rosina skolēnu domāt par stundā apgūstamās dziesmas saturu, kā arī palīdz bērnam atcerēties dziesmas vārdus.

  Grāmatā ir ietverti dažādi, 1. klases skolēnam atbilstoši uzdevumi, kuri veicina dziedāšanas, klausīšanās, muzicēšanas, instrumentu spēles, uzstāšanās un caurviju prasmju attīstību, kā arī pilnveido skolēnu radošās un jaunrades spējas.

  Skolēna grāmatā ietverta arī sadaļa “Iegaumē!”. Tajā akcentēti un skaidroti dažādi stundā iegaumējamie jēdzieni un elementi.

  Skolēna grāmatas saturu papildina QR kodi. Tos noskenējot, skolēni var piekļūt audio un video materiāliem, kuros skaidrota mūzikas teorija vai dzirdams mūzikas instrumenta skanējums.

  Katra grāmatas nodaļa tiek noslēgta ar stundām “Ko es protu?” un “Kā es protu?”. Stundā “Ko es protu” apkopoti galvenie elementi no visas nodaļas ”Iegaumē!” sadaļām un piedāvāti uzdevumi nodaļā aptverto kompetenču nostiprināšanai.

  Savukārt, stundā “Kā es protu?” bērnam pašam ir iespēja novērtēt sevi, savas zināšanas un prasmes, izmantojot grāmatā jau piedāvāto pašvērtēšanas metodiku vai citu metodi, pēc skolotāja paša ieskatiem. Katras stundas beigās darba burtnīcā ietverta sadaļa “Novērtē sevi”, kurā bērnam, izmantojot dažādas krāsas, tiek dota iespēja pašam novērtēt, cik labi viņš ir apguvis stundā mācīto.
 17.  
Atgriešanās atpakaļ