Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā augusta numurā lasiet:

1. Grozījumi Izglītības likumā.

2. Grozījumi Darba likumā.

3. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi". No 2022. gada 1. septembra  pedagogu zemākās mēneša darba algas likme ir  900 euro, kā rezultātā pieaugs katra pedagoga darba samaksa. Vienlaikus tiek paaugstināta pirmsskolas pedagogu zemākā mēneša darba algas likme līdz 970 euro.

4. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" Noteikumu mērķis ir nodrošināt nepārtrauktību pedagogu darba samaksas aprēķinos un finansējuma piešķiršanā.

5. Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Mērķis: Noteikt centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību akreditētās vispārējās izglītības programmās. Eksāmenu norises procesu plānots gandrīz pilnībā nodrošināt Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

6. Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi". Noteikumos veikts labojums, nosakot, ka tehniskajam personālam jānorāda amats. Dati par tehniskā personāla amatiem nepieciešami, lai noteiktu, kuri nodarbinātie strādā ciešā saskarē ar bērniem; lai noteiktu nodarbināto prioritārās grupas (piemēram, COVID vakcinācijas sakarā skolotāju palīgi bija iekļauti prioritārajā grupā).

7. Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu". Mērķis: 1. Noteikt higiēnas prasības ārtelpās īstenojamu bērnu uzraudzības pakalpojumu un pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai. 2. Noteikt pagaidu atvieglojumus prasībām iekštelpu bērnudārziem, sniedzot pakalpojumu Ukrainas iedzīvotāju bērniem, paaugstināta pakalpojuma vajadzības apstākļos.

8. Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku". Mērķis: Precizēt sociālo pakalpojumu saturu un uzlabot pakalpojumu pieejamību personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

9. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas". Mērķis: Noteikt regulējumu par nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu profesionālās izglītības programmās, tās uzsākot pēc pamatizglītības ieguves.

10. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi".

11. Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu".

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

24.03.2024

Pirmsskolā

26.02.2024

Izglītība un Kultūra

28.03.2024

Normatīvie akti

27.03.2024