Jaunais mācību gads sācies ar vienotu skolu un pārmaiņām mācību saturā

03.09.2023
Dalīties:

Ilze Brinkmane  I  Izdevniecība Skolas Vārds

Jaunajā mācību gadā visās Latvijas skolās arvien vairāk skanēs latviešu valoda,
durvis vērs 563 pašvaldību izglītības iestādes, 72 privātās izglītības iestādes, skolas gaitas 1. klasē uzsāks aptuveni 21 584 skolēni, bet kopumā no 1. līdz 12. klasē  mācīsies 220 051 skolēns un darbu sāks 25 986 pedagogi.

“No 1.septembra sākas jauns un noslēdzošais trīs gadu ceļš, veidojot latvisku – vienotu skolu, kas ļaus mums pārtraukt nepamatoti ieilgušo skolu segregāciju, jo vienota skola latviešu valodā ir stratēģisks un valsts ilgtermiņa drošības jautājums. Mācības latviešu valodā kļūs par visu Latvijas skolas ikdienas praksi,” norādījusi izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Palielinās pamatskolu, bet sarūk vidusskolu skaits

Latvijā patlaban ir 254 pamatskolas, 231 vidusskola, tai skaitā ģimnāzijas, 39 speciālās izglītības iestādes, 36 sākumskolas, divas profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes un viena vakara (maiņu) un neklātienes skola. Salīdzinājumā ar diviem iepriekšējiem gadiem ir samazinājies vidusskolu, bet palielinājies pamatskolu skaits.
Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu pilnībā no jauna uzbūvēta Ogres Valsts ģimnāzija, bet pilnībā pārbūvētas – Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Kuldīgas Centra vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.
Skolu infrastruktūras modernizācijas projekti jaunajā mācību gadā turpinās Jēkabpilī, Madonā, Talsos un Bauskā, kā arī Rīgas, Kuldīgas profesionālās izglītības iestādēs.

No 1.septembra pāreja uz izglītību tikai latviešu valodā uzsāk pirmsskolās, 1., 4. un 7. klasēs. Pāreju uz izglītību visā izglītības sistēmā tikai latviešu valodā noslēgsies pakāpeniski, trīs gadu laikā 2025./2026. mācību gadā.
Šis ir izsludināts par iekļaujošu gadu un radīta alternatīva pamatizglītības programma skolēniem no citām valstīm, tostarp Ukrainas.

Lai uzņemtu bērnus no Ukrainas, notiek sadarbība ar 274 izglītības iestādēm un 248 pirmsskolas izglītības iestādēm, no tām 20 izglītības iestādes, kas nodrošina izglītības iespējas 42 skolēniem ar speciālajām vajadzībām.  Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē  341 bērns no 1,5 līdz 4 gadiem un 313 bērni no 5 līdz 6 gadu vecumam. No 1. līdz 9. klasei mācās 2264 skolēni  un 1092 skolēni  no 10. līdz 12. klasei.

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis metodisko atbalstu skolotājiem, paredzēts papildu finansējums skolēna individuālā plāna īstenošanai, mācību līdzekļu iegādei, finansējums nometņu organizēšanai un atbalsta personālam.

Vētī esošos un mēģina piesaistīt jaunus skolotājus

Preses konferencē medijiem izglītības un zinātnes ministre A. Čakša citē LU profesora Mārča Auziņa atziņu – domāt precīzi, just patiesi un tad spēt būt dumpinieciskiem, norādot, ka tādai būtu jābūt izglītības sistēmai.

Kā norāda IZM Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa, turpināsies programmas “Dators ikvienam skolēnam” īstenošana, kuras mērķis ir nodrošināt, lai katram skolēnam mūsdienīgam mācību procesam būtu pieejams dators. Patlaban 524 skolas saņēmušas vairāk nekā 25 000 portatīvo datoru, bet jaunajā mācību gadā aptuveni 26 000 portatīvos datorus piegādās 1. līdz 6. klašu posmā, kas primāri paredzēti sociāli neaizsargātiem skolēniem.

Saprotot, ka tehnoloģijas vien nenodrošinās veiksmīgu mācību procesu un tas nevar noritēt bez skolotājiem, IZM piedāvā savu redzējumu, kā risināt akūto skolotāju trūkumu.

“Domājot, kā risināt esošo vakanču jautājumu izglītības nozarē un tie ir vairāk nekā 3% no kopējā amatu vietu skaita, esam sadarbojušies ar pašvaldībām. Meklējam kopīgu risinājumu par transporta izdevumu kompensāciju, par dienesta dzīvokļu nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem. Tāpat ir nodrošinātas 300 eiro stipendijas studiju programmās pedagogiem STEM, ES valodu, latviešu valodas un literatūras mācību jomās. Tiek plānota studiju vai studējošā kredīta dzēšana tiem, kas nostrādājuši vismaz 2023. gadu un turpina darbu.

Izglītības iestādēs, kur skolēnu skaits ir salīdzinoši mazāks un atsevišķu mācību priekšmetu skolotājiem stundu skaits ir mazs, lai nodrošinātu pilnu slodzi, ir nepieciešamas papildu kvalifikācijas un šādas iespējas ir rastas. Plānotas budžeta vietas pedagoģijas studijām un tam atvēlēts 2 968 eiro gadā vienam studentam (bakalaura līmeņa studijām),” stāsta E. Kanaviņa.

Jau esošo skolotāju prasmes un kompetences tiek arī pētītas. Šogad no 15. februāra līdz 15. martam noritēja TALIS 2024 izmēģinājuma pētījums, iesaistot 485 skolotājus no 30 skolām. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS tiek iesaistīti skolotāji un skolu direktori ar mērķi identificēt mācību vides jomas, kurās skolotājiem ir nepieciešams papildu atbalsts.

Savukārt, lai novērtētu 15 gadīgo skolēnu lasītprasmi, zināšanas matemātikā un dabaszinātnēs, 2024. gada pavasarī OECD Starptautiskajā skolēnu prasmju novērtēšanas programmā PISA izmēģinājuma pētījumā plānots iesaistīt ap 50 skolas kopskaitā līdz apmēram 2 500 skolēniem.

Norādot, cik tomēr svarīga ir arī skolēnu fiziskā sagatavotība, A. Čakša atgādina, ka arī turpmāk  nedēļā būs 3 sporta stundas, jo nākamajā gadā ir jādomā par risinājumiem, kas saistīti ar valsts aizsardzības mācību. “Turpmāk akcents būs uz bērnu un jauniešu sportu,” teic ministre.

Izmaiņas standartā un paraugprogrammās

Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko informē, ka mācību saturā paredzētas veikt vairākas izmaiņas. “Latviešu valodā, balstoties uz pieprasījumu, ir izstrādāta un jau nodrošināta alternatīva mācību paraugprogramma skolotājiem un to turpmāk aprobēs. Sadarbībā ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju esam vienojušies par nepieciešamo mācību līdzekļu izstrādi, lai atbalstītu skolotājus programmas aprobācijas periodā. Turpmākie 3 gadi tiks veltīti, lai kvalitatīvi stiprinātu skolēnu latviešu valodas prasmes visos vecumposmos, bet prioritāte ir tieši pamatskolā,” stāsta VISC vadītāja.

Attiecībā uz vēsturi un sociālām zinātnēm, joprojām turpinās sadarbība ar Vēstures skolotāju asociāciju par iespējamām izmaiņām standartā un alternatīvas paraugprogrammas izstrādi. Paredzot, ka abi mācību priekšmeti tiktu nodalīti un tādā veidā ļaujot mācību kursu apguvi realizēt atsevišķi. “Turpinās diskusijas par iespējamām izmaiņām arī standartā. Vienlaikus skolotāji ir izteikuši gatavību piedalīties nepieciešamo mācību līdzekļu izstrādē, līdz ar to ceram, ka vidusskolas posmā vizīsimies strauji uz priekšu, lai visiem skolotājiem nodrošinātu atbilstošus atbalsta materiālus,” skaidro L. Voroņenko.

Panākta vienošanās par atsevišķiem standarta grozījumiem programmēšanā un tiks veikta sasniedzamo rezultātu korekcija, izvērtēta arī mācību paraugprogramma, un jaunajā mācību gadā būs pieejami jauni mācību materiāli no Hārvardas (Harvard University) universitātes.

Izmaiņas paraugprogrammā vidusskolas posmā veiktas mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” un brīvpieejā skolotājiem piedāvās Oksfordas (University of Oxford) universitātes  aprobētu mācību saturu.

Kā atzīst L. Voroņenko, sava veida  izaicinājumi ir sporta un veselības jomā. “Tuvākos gadus nāksies strādāt ar piedāvājumu, kā ikvienam skolēnam atbilstoši viņa vajadzībām radīt motivāciju un prieku piedalīties sporta stundās, būt fiziski aktīvam un veidot izpratni, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids. Tas nebūs tikai sporta skolotāju rokās, bet nepieciešama sadarbība arī ar nozares un sabiedriskajām organizācijām,” teic VISC vadītāja un piebilst, ka diemžēl no 5. klases un īpaši vidusskolas posmā ir tendence meklēt atbrīvojumu no sporta stundām.

Apkopojot informāciju par izdevniecību sagatavotajiem mācību līdzekļiem, L. Voroņenko gandarīta, ka ir klašu grupas, kurās ir pieejams pilns mācību līdzekļu komplekts. “Attiecībā uz viduskolas posmu un pieņemtajām izmaiņām par obligāto eksāmenu dabaszinātņu mācību kursos, saredzējām vajadzību iesaistīties mācību līdzekļu izstrādē. Šogad ir pabeigts mācību līdzekļu komplekts Fizika I ar stundu plāniem, bet brīvpieejā skolo.lv būs pieejami mācību līdzekļi bioloģijā un ķīmijā. Skolotāju atbalstam ir izveidotas ceļa kartes katrai programmai un attiecīgi katram tematam ir pievienota informācija par mācību līdzekļiem, kas ir pieejami, vai norādītas brīvpieejas saites,” skaidro VISC vadītāja.

Izvērtēšanā ir mācību līdzekļi latviešu valodā, inženierzinībās un mūzikā 7. klasei, kā arī bioloģijā 8. klasei, bet turpmāk VISC būtisku uzmanību pievērsīs latviešu valodai un matemātikai.

Sākot no oktobra skolēnu vecākiem būs pieejami informatīvi atbalsta materiāli, lai iepazīstinātu ar jauno vērtēšanas pieeju, kuru augustā ir apstiprinājis Ministru kabinets, bet septembrī apspriedīs izglītības iestādēs.

 Foto: LETA
Atgriešanās atpakaļ