Par mums

Izdevniecība Skolas Vārds no 2012. gada izdod sešus dažādus izglītības e-izdevumus skolām. No 2021. gada ir sagatavotas un pilnveidotas divas apjomīgas metodisko materiālu datu bāzes - skolām un pirmsskolām. Katru mēnesi Izdevniecība Skolas Vārds nodrošina skolas ar tām nepieciešamo informāciju darbam. Viens skolas abonements nodrošina individuālu pieeju e-žurnāliem un / vai metodisko materiālu datu bāzēm visiem skolas skolotājiem!

Par e-izdevumiem

E-žurnāls SKOLAS VĀRDS

Analītisks, praktisks un ērts e-žurnāls izglītības profesionāļiem. Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī e-formātā. Žurnāls veltīts izglītības jautājumiem, kas saistoši gan skolu vadītājiem, gan skolotājiem un skolas atbalsta personālam. Žurnālā var lasīt analītiskus rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem,  problēmām, profesionāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidrojumus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes materiālus, intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, rakstus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. Katrā numurā  publicējam metodiskos materiālus dažādos mācību priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot savā darbā. Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

E-laikraksts IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" no 2019. gada augusta iznāk divas reizes mēnesī elektroniskā formātā. Joprojām laikraksts ziņo par visu, kas svarīgs izglītībā, esot palīgs un atbalsts skolās strādājošajiem skolotājiem, vadībai un administrācijai. E-laikraksta tēmas ietver visas izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, kā arī interešu izglītību un kultūrizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas diskusijas un jautājumi.

 

E-žurnāls PIRMSSKOLĀ

Ikvienam, kurš strādā pirmsskolā! Žurnālā PIRMSSKOLĀ katru mēnesi var lasīt par  aktuālo, kas saistīts ar izglītību līdz skolas gaitu sākšanai. Psihologu ieteikumi, dažādu rotaļnodarbību apraksti, tematisku pasākumu scenāriji, praktiska pirmsskolu pieredze, metodiskie materiāli! Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

E-žurnāls SKOLAS PSIHOLOĢIJA

Žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA mēs runājam par emocionālo vidi un attiecībām skolā. Par saskarsmi un komunikāciju starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Par bērnu uzvedību un skolotāja darbu, sevis iepazīšanu, apzināšanu un izprašanu. Dažādās nozarēs strādājošie psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciālisti atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās vides jautājumus.  Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām tehnikām un metodēm. Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu audzinātājiem. Žurnāls iznāk vienu reizi mēnesī. Žurnāls neiznāk jūnijā un jūlijā.

 

Ikmēneša e-izdevums par aktuālām normatīvo aktu izmaiņām izglītības jomā

Tiesību metodiskā materiāla galvenā mērķauditorija ir vispārējās izglītības iestāžu (tostarp pirmsskolu) un profesionālo skolu vadība, sniedzot ikdienas darbu regulējošo normatīvo aktu aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Galvenās informācijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestādes saimnieciskā darbība un publiskie iepirkumi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu atbalsts, amatpersonu atbildība. Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmaiņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī.

 

E-žurnāls VECĀKIEM

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk vienu reizi mēnesī un ir paredzēts pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem un skolotājiem. Žurnāla mērķis ir mudināt vecākus turpināt atbildīgi domāt par savu bērnu fizisko un emocionālo veselību, psiholoģiju un skološanās procesiem

 

 

JAUNUMS!

Metodisko materiālu datu bāze SKOLĀM (1.-12.klase)

Lai atvieglotu darbu un atbalstītu skolotājus, Izdevniecība Skolas Vārds ir izveidojusi apjomīgu metodisko materiālu datu bāzi vispārizglītojošajām skolām (1.-12.klase), kurā skolotāji var atrast darbam nepieciešamos materiālus dažādās klašu grupās un mācību jomās.

 • Pieejami materiāli arī skolu atbalsta personālam – skolu psihologiem un logopēdiem.
 • Datu bāzē apkopoti lielākoties skolotāju pašu veidotie mācību jomu materiāli, tematiskie plāni, diagnostikas darbi, pieredzes materiāli.
 • Skolas abonements nodrošina pieeju metodisko materiālu datu bāzei visiem skolas skolotājiem.
 • Šobrīd metodisko materiālu datu bāzē ir vairāk nekā 600 dažādi metodiskie materiāli, kas regulāri tiek papildināta.
 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot savām darba vajadzībām.
 • Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
 • Abonē šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

.

Metodisko materiālu datu bāze PIRMSSKOLĀM!

Lai atvieglotu darbu un atbalstītu pirmsskolas skolotājus, Izdevniecība Skolas Vārds ir izveidojusi apjomīgu metodisko materiālu datu bāzi, kas paredzēta pirmsskolu skolotājiem darbam ar bērniem vecumā no 1-7 gadiem.

 • Pieejami dažādi nodarbību apraksti, tematiskie plāni, rotaļnodarbības, darba lapas, didaktiskie materiāli, pasākumu, svētku scenāriji, materiāli lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai, treniņuzdevumi matemātikā.

 • Skolotāji šajā datu bāzē var atrast sev interesējošos materiālus visās mācību jomās: valoda, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātnes, matemātika, mūzika, tehnoloģijas, veselība un fiziskās aktivitātes, emocionālā audzināšana, praktiskā darbošanās.
 • Datu bāzē apkopoti skolotāju pašu veidotie mācību materiāli.
 • Pirmsskolas abonements nodrošina pieeju metodisko materiālu datu bāzei visiem iestādes skolotājiem.
 • Šobrīd metodisko materiālu datu bāzē ir vairāk nekā 500 dažādi metodiskie materiāli, kas regulāri tiek papildināta.
 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot savām darba vajadzībām.
 • Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
 • Abonē šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

 

****

 

ĒTIKAS KODEKSS

SIA “V-Media” žurnālistu ētikas kodekss

1. Kodekss ir saistošs SIA “V-Media” izdoto e-izdevumu (Izglītība un Kultūra”, “Skolas Vārds”, “Skolas Psiholoģija”, “Vecākiem”, “Pirmsskolā”) satura nodrošinātājiem – žurnālistiem un redaktoriem.

2. Kodeksa noteikumi ir saistoši personām, kuras ir piesaistītas satura veidošanai ārpus darba tiesiskajām attiecībām.

3. Kodekss ietver galvenos principus, kas saistoši ikdienas darbā.

4. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.

5. Žurnālistam ir jādara viss iespējamais, lai vispusīgi atainotu aprakstāmos notikumus.

6. Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pārliecības par tās ticamību. Ja pēc publikācijas saņemta informācija, ka fakti nav bijuši patiesi, tie nekavējoties jālabo.

7. Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam iespēja izteikties.

8. Pret auditoriju ir jābūt godīgam, nepieļaujot subjektīvu skatījumu vai spekulatīvu faktu interpretāciju.

9. Veidojot raktus, jābalstās uz faktiem, jāizmanto informācija, kas palīdz saprast kontekstu, un jāpiedāvā daudzveidīgi viedokļi. Nav pieļaujama tendenciozitāte satura izklāstā, ziņu vai materiāla izkārtojumā.

10. SIA “V-Media” izdoto e-izdevumu redakcija ir atbildīga par saturu un nepakļaujas valsts varas, pašvaldību institūciju, politisko partiju, reliģisko organizāciju, ekonomisko aprindu, kādu grupu un atsevišķu personu interesēm un ietekmei.

11. Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus labumus vai īpašu apiešanos no tiem, par kuriem viņš veido materiālus.

12. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

13. Žurnālists neizplata nekādu tautības, dzimumu, seksuālās piederības, sociālo grupu, valodu, reliģiskos, politiskos uzskatus diskriminējošu informāciju.

14. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt.

15. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas.

16. Žurnālistiem un redaktoriem jārūpējas, lai e-izdevumos reklāma tiek nošķirta no redakcionāla materiāla. 

 

Apstiprināts SIA V-Media valdes sēdē 2019. gada 7. jūlijā.