#Neklusē un iegūsti rīkus mobinga mazināšanai skolā!

Mobinga problēma Latvijas skolās ir tik izplatīta, ka šobrīd ar atsevišķu kampaņu vai mācību stundu to nebūs iespējams samazināt – nepieciešama sistēmiska pieeja valsts un katras skolas līmenī.

pdf

18. novembris. Latviešu valodas mācību materiāli.

pdf

2. temata pārbaudes darbs 5.klasei

pdf

2. temata pārbaudes darbs 8.klasei

pdf

20 aktivitātes pirmajai skolas dienai, 5. klase

pdf

5. klašu starpjomu projekts „Iekārto mājokli draugam!” (latviešu valoda, matemātika)

Materiāls ietver sevī kompleksu uzdevumu 5. klases skolēniem – tajā aprakstīti uzdevuma mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, kompleksie sasniedzamie rezultāti, balstoties uz kompetencēs balstīto izglītības saturu, kā arī skolēniem paredzētā sadaļa “Kas darāms? Soli pa solim”, kas kalpo kā atbalsts skolēnam izvirzīto uzdevumu sasniegšanai un ceļvedis praktiskajā darbībā.

doc docx ×4

A. Čaks dzīvē, dzejā un virtuvē. Literatūras stundas, 9. klase

pdf

Aizdares izveide austam izstrādājumam. Izstrādājuma testēšana un vērtēšana. 7.klase

pdf

Aktivitāte “Dzimšanas datuma spirāle”, apgūstot simetriju. Kā matemātikas mācību stundas padarīt interesantas?, 5.-9. klase

Šajā stundā skolēniem piedāvāju iespēju ne tikai uzzināt jauno, nostiprināt zināšanas par simetrija vei- diem, bet, pastrādājot grupās, papētīt.

pdf

Aktivitātes saskarsmes prasmju uzlabošanai.

Aktivitāte "Komunikācijas šķēršļi". Komunikācijas uzdevums, kas paredzēts komunikācijas šķēršļu atpazīšanai, izpratnei un pieredzei. Uzdevums var raisīt diskusiju par to, kas saskarsmē palīdz, kas traucē, ko uzlabot vai izskaust.

pdf

Algebra. Pakāpes. 7.klase

Stundas mērķis: izpētīt īpašības pakāpēm ar nenegatīviem veseliem kāpinātājiem.

pdf

Amerikas dabas ģeogrāfija, 7.klase

pdf

Analītiskā ķīmija

Katjonu pieradīšanas reakcijas;
Anjonu pieradīšanas reakcijas;
Organisko savienojumu pieradīšanas reakcijas;
Titrēšana.

pdf ×4

Angļu valoda. Stundas plāns, 8. klase

Stundas mērķi: praktiski lietot vienkāršo pagātni, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt rakstīšanas prasmes, attīstīt prasmi sadarboties, izteikt savu viedokli, novērtēt savu darbību.

pdf

Ārpusklases lasīšana "A. Neiburga “Tille un suņu vīrs”, H. K. Andersens “Sniega ķēniņiene”, 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: izprot A.Neiburgas “Tille un suņu vīrs” un H. K. Andresena “Sniega ķēniņienes” sižeta pavērsienus un to cēloņus; prot salīdzināt galvenās varones Gerdu un Tilli.

Signe Lūsiņa

pdf

Ārpusklases lasīšana "Puika, kurš redzēja tumsā", 5.-8.klase

Attālināto mācību laikā bibliotēkas bija ciet, tāpēc saviem skolēniem izveidoju iespēju lasīt grāmatu un strādāt ar tekstu elektroniski.

Sigita Lūsiņa

pdf

Asociatīvā metode - skolēnu radošuma attīstītāja. 5. -12. klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzek- ļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

pdf

ATBALSTA SHĒMA «VIELU KLASIFIKĀCIJA»

Mihails Gorskis

pdf

Atgādne „Глаголы движения”, 8.-12. klase

docx

Atgādne „Основные значение приставок”, 8.-12. klase

doc

Atgādne: gamma, tonika, tonalitāte, noturīgās pakāpes, nenoturīgās pakāpes

Mūzikas špiks ir domāts visu klašu skolēniem kā atgādne mūzikas stundās.

pdf

ATOMA UZBŪVE

Mihails Gorskis

pdf

ATOMA UZBŪVES RAKSTUROJUMA PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

ATOMU UN MOLEKULU TEORIJAS PAMATI

Mihails Gorskis

pdf

Atraktīva veselības mācības alternatīva – datorspēle "Veselībnieks", 2.-5. klase

pdf

Auduma puķe.

pdf

Audzināšanas stunda "Pozitīvā saskarsme mums apkārt", 5.klase

Mērķis: Pozitīvas gaisotnes veidošana, uzlabot klases savstarpējo saskarsmi un veicināt labvēlīgu sadar- bību klasē.

pdf

Audzināšanas stunda Durvis ir vaļā, 7.-9.klase

Stundas mērķis: veidot priekšstatu par vērtībām un to lomu cilvēka garīgajā pilnveidē un attiecībās ar citiem cilvēkiem, atbildot uz jautājumu „Kādam man jābūt?”.

pdf

Audzināšanas stunda „Draudzības tilts”, 5.-9.klase

pdf

Audzināšanas stundas Manas tiesības un pienākumi apraksts, 5.klase

Stundas mērķis: veidot izpratni par bērna tiesībām un pienākumiem.

pdf

Bāzes

Mihails Gorskis

pdf ×4

Bibliotekārā stunda par uzziņu literatūru.

Mācību stunda par uzziņu literatūras veidiem – ceļvežiem, rokasgrāmatām,
enciklopēdijām, vārdnīcām – vispiemērotākā vieta ir vai nu grāmatnīca, vai bibliotēka,
kur redzama tās daudzveidība un ir reāla un piemērota vide dzīves prasmju attīstīšanai.

pdf

Bibliotekārā stunda. 7.klase

Kā izvēlēties grāmatu, kuru lasīt.

pdf

Bilingvāla mācību stunda angļu – krievu valodā, 9.klasei

Stundas mērķis: prezentēt valodu zināšanas, sazinoties angļu un krievu valodā.

pdf

Bilingvālas matemātikas mācīšanas iespējas, 7.klase

Stundas mērķis: apgūt tēmu bilingvāli, izmantojot un pilnveidojot skolēnu zināšanas dzimtajā un angļu valodā.

pdf

Bioloģija Vadaudu darbība augos. 7. klase

Skolēnam bija uzticēts laistīt augus, bet viņš to piemirsa, tāpēc augi nokalta. Lai izskaidrotu situāciju, vecāki augus salīdzināja ar cilvēku, kura organismā cirkulē asinis un nodrošina dzīvības procesus. Bet kā pierādīt, ka arī augos notiek līdzīgi cirkulācijas procesi?

pdf

Blokstunda. Apgūstam lietvārdu deklinēšanas sistēmu! 6.klase.

Manuprāt, šī nav no vieglākajām tēmām, kuru skolēni apgūst, tāpēc mans kā skolotājas uzdevums bija – pēc iespējas saprotamākā veidā izstāstīt viņiem to, kas ir lietvārdu deklinēšanas sistēma un kā tie iedalās deklinācijās.

pdf

Ciemos pie M.Cielēnas. literārās pasakas „Kaķu tramvajs”. 5.-6.klase

Apgūstot un padziļinot zināšanas par literāro pasaku, skolotājam jāizveido pēc iespējas dažādi uzdevumi par tekstu, kuri ietver lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas un klausīšanās kompetences.

pdf

Cienošas komunikācijas – lūgumu rokasgrāmatas veidošana. 5.klase

pdf

Cikloni un anticikloni reālajā dzīvē – kā tos „ienest” ģeogrāfijas stundās?, 5.-12.klase

pdf

Cilvēka ķermeņa sastāvs

Mihails Gorskis

pdf

CILVĒKA ĶERMEŅA SASTĀVS

Mihails Gorskis

pdf

Dabas ainavas fragmenta kopija 6. klase.

pdf

Dabaszinības Termosa modeļa izveidošana. 5. klase

Kāpēc materiāli vai vielas atdziest un kas aizkavē to atdzišanu?

pdf

Daļas "Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf

Daļas "Darbības ar dažādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Darbības ar vienādiem saucējiem", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Daļas "Skaitītājs un saucējs", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Darba lapa "Darbības vārdu izteiksmes", 7.klase

Izteiksmes repa dziesmu tekstos.
Sasniedzamais rezultāts: atpazīst tekstā darbības vārdus, nosaka to izteiksmi. Analizē darbības vārdu izmantojumu neformālā saziņā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Digitālā vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta? Digitālā vizītkarte
Sasniedzamais rezultāts:
• Izvērtē populāru cilvēku digitālās vizītkartes – sociālo tīklu profilus.
• Raksta viedokli par sociālo tīklu lietotāju profiliem.

pdf

Darba lapa "Dramaturģija", 9.klase

Darba lapa literatūrā.
ANŠLAVS EGLĪTIS “SPĒLE AR BRĀĻIEM”.
Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Anšlava Eglīša personību, lasa lugu un pievērš uzmanību abām sižeta līnijām. Veido tabulu ar režisora un kritiķa viedokli par labu izrādi, atbild uz jautājumiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Literārā pasaka un Oskara Vailda “Zvaigznes bērns”", 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: definē, kas ir literārā pasaka, nosauc tās pazīmes. Izprot Oskara Vailda pasakas sižetu, tēlu sistēmu, pasakā risinātās problēmas. Prot raksturot Zvaigznes Bērnu un pamatot savu domu ar citātiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Pavēles izteiksme", 7.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Sludinājumi"

Raksti sludinājumus! Atceries, ka sludinājumā ir jānorāda izsmeļoša informācija, taču ir jāizvairās no liekvārdības.

docx

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: nosaka visus teikuma locekļus tekstā, papildina teikumus ar norādītajiem teikuma locekļiem.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma locekļi", 5.klase

ANNA BRIGADERE “DIEVS.DABA.DARBS”.
Sasniedzamais rezultāts: atrod un pasvītro teikumos gramatiskos centrus, nosaka jautājumus, uz kādiem atbild pārējie vārdi teikumā. Atrod uz pasvītro teikumos apzīmētājus, papildinātājus un apstākļus.

Signe Lūsiņa

pdf

DARBA LAPA "TEIKUMA PALĪGLOCEKĻI", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: atpazīst teikumā visus teikuma locekļus, māk uzdot tiem precīzus jautājumus un zina, kā katrs jāpasvītro.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Teikuma palīglocekļi", 5.klase

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa "Vizītkarte", 7.klase

7.4. Sociālie tīkli un tīklošanās. Kāpēc darbības vārdam ir darāmā un ciešamā kārta?
Sasniedzamais rezultāts:
• Noskaidro vārda vizītkarte leksisko nozīmi.
• Aplūko un vērtē tradicionālās vizītkartes. Secina, kas veido labu vizītkarti, kādas valodas īpatnības raksturīgas šiem tekstiem.
• Veido reāla vai iedomāta jauniešu centra vizītkarti.

pdf

Darba lapa lasītprasmei, 4.-7.klase

Darba lapa literatūrā par Lindas Malelijas Hantas romānu “ZIVS KOKĀ”.
Sasniedzamais rezultāts:
• izprot romāna galveno domu un idejas aktualitāti;
• analizē tēlu savstarpējās attiecības un rīcības iemeslus;
• pārdomā savu attieksmi pret atšķirīgiem cilvēkiem.

Signe Lūsiņa

pdf ×2

Darba lapa literatūrā ANNA BRIGADERE "SPRĪDĪTIS", 5.klase

Sasniedzamais rezultāts: iepazīst Annas Brigaderes personību; definē lugas pazīmes un saskata tās lugā; lasa A. Brigaderes pasaku lugu; veido galvenā tēla raksturojumu un interesanto vārdu vārdnīcu, veido lugas notikumu laika līniju, vienu ligas epizodi pārvērš komiksā.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa mūzikas un matemātika kopsakarību izprašanai nošu ilgumu apgūšanā. 5-9.klase.

Uzdevumu lapa mūzikas stundām 5.-9. klases skolēniem palīdzēs labāk izprast mūzikas un matemātika kopsakarību nošu ilgumu apgūšanā.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa nošu ilgumu nostiprināšanai, 5. klase

Uzdevumu lapa domāta nošu ilgumu nostiprināšanai 5. klases skolēniem.

Rita Vēberbrante

pdf

Darba lapa par R.Dž.Palasio grāmatu “Brīnums”, 5.klase

Šis ir materiāls ārpusklases lasīšanai 5.klasei.
Skolēni izlasa vienu grāmatu mēnesī - visa klase vienu grāmatu. Pēc tam 2 mācību stundas kopīgi darbojamies ar izlasīto.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa par teātra izrādi, 5.-7.klase

Darba lapa par Valmieras teātra izrādi “80 dienās apkārt zemeslodei”.
Sasniedzamais rezultāts: noskatās Valmieras teātrī iestudēto Žila Verna “80 dienās apkārt zemeslodei”, izprot sižeta pavērsienus, raksturo galvenos tēlus, veido ceļojuma maršrutu kartē, raksturo četrus pieturas punktus šajā maršrutā, raksta recenziju.

pdf

Darba lapa par vispārinātājvārdu, 5.klase

Materiālu izmantoju, mācot par tēmu vispārinātājvārds plus VTL.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa teksta izpratnei, 9.klase

Teksta izpratne, pārveidošana, salīdzināšana. Darba lapu var izmantot 9. klasei, mācot par latviešu mitoloģiju.

docx

Darba lapa “Informal letter” 7. klase

SR: Saskata neformālas vēstules pazīmes, lieto apgūtās gramatiskās formas vēstules veidošanas procesā.
Materiālā pievienots detalizēts stundas plāns.

pdf

Darba lapa „Darbības vārds”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu laiki”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Darbības vārdu locīšana”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: Aktualizē zināšanas par darbības vārda pazīmēm. Nostiprina prasmi locīt darbības vārdus. Spēj veikt secinājumus par veiksmēm un grūtībām darbā ar darbības vārdiem. Ja rodas grūtības, strādā ar vietni Tēzaurs vai Letonika.

docx

Darba lapa „Intervija ar prezidentu”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: prot uzrunāt prezidentu, spēj noformulēt intervijas mērķi un rezultātus, virza interviju uz sasniedzamo rezultātu, formulē jautājumus tādā veidā, lai iegūtā informācija spētu ieinteresēt lasītāju.

docx

Darba lapa „Jaunvārdi”, 8. klase

Tēma 8.3. Stiprums un vājums. SR: Izmanto latviešu valodas vārddarināšanas paņēmienus atbilstoši sava teksta iecerēm un savam individuālajam stilam, veidojot arī jaunvārdus. Pamato vārddarināšanas nozīmi terminoloģijas apguvē, teksta bagātināšanā un noteikta efekta radīšanā. (VL.9.3.1.5.)

docx

Darba lapa „Kā veidot un lietot darāmās kārtas lokāmo tagadnes divdabi”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kā veidot lokāmo divdabi, nostiprina prasmi divdabja veidošanā, spēj izveidot divdabi no citām vārdšķirām.

docx

Darba lapa „Kas ir divdabis?”,8.klase, latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmā

8.2. Mēs sabiedrībā. Miers un konflikti. Kā valodā atklājas savstarpējās attiecības? SR: izprot, kas ir divdabis, ar divdabja palīdzību spēj raksturot saziņas dalībniekus, spēj sadzirdēt un saprast galveno, izsaka savu viedokli.

docx

Darba lapa „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Nāves ēnā”, 7.klase

Darba lapa literatūrā tematam "7.2. Laiks".
R. Blaumaņa novele “Nāves ēnā”.

docx

Darba lapa „Pavēles izteiksme”, 9.klase

Darba lapu izmantojam, mācoties pēc MG "Здравствуй, это я!" tēmā "Время возможностей--> Самый счастливый день".

docx

Darba lapa „Быть, стать (каким/какой?)"

Materiālā piedāvāts attīstīt kritisko domāšanu, tas būs piemērots, apgūstot īpašības vārdus, tēmā māja/dzīvoklis.

docx

Darba lapa „Глаголы на -чь и –сть, суффикс –ну-”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa „Совершенный и несовершенный вид глагола”, 8.-12. klase

docx

Darba lapa, gatavojoties 9. klases eksāmenam latviešu valodā un literatūrā

SR: 1.Veidojot teikumus un tekstu, ievēro latviešu valodas interpunkcijas normas. (VL.9.3.1.8.) 2.Raksta vārdus atbilstoši latviešu valodas ortogrāfijas normām. Ja nepieciešams, izmanto vārdu pareizrakstības pārbaudes līdzekļus savas valodas pilnveidei. (VL.9.3.1.4.)

docx

DARBA LAPA, SUDRABU EDŽUS „DULLAIS DAUKA”, 5.klase

Darbs ar tekstu, 6 uzdevumi.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapa. Kas ir interesantas sarunas pamatā? Vai ir jāraksta dienasgrāmata? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Kas izraisa komunikācijā pārpratumus un to sekas? 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Komunikācijas process, 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapa. Leksika Vizmas Belševicas stāstā “Bille” fragmentā “Saulcerīte”, 5., 6.klase

Lasītprasmes darba lapa.
Sasniedzamais rezultāts: atrod fragmentā vecvārdus, vārdus pārnestā nozīmē, atbild uz jautājumiem par tekstu.

pdf

Darba lapa. Par pusaudža personību. Salikts sakārtots teikums. 8.klase

Mazākumtautību programma

docx

Darba lapas "Lieldienu nedēļa", 5.-9.klase

Šo materiālu izmantojām attālināto mācību laikā, visu nedēļu latviešu valodas un literatūras stundas veltot gadskārtu svētku izzināšanai.

Signe Lūsiņa

pdf

Darba lapas par Elzas Stērstes dzeju

Dažādas darba lapas par Elzas Stērstes daiļradi. Var izmantot, sākot no 2. klases.
Dažas darba lapas var izmantot papildus pie tēmas "Dzeja" 8.-10.klasei.


Signe Lūsiņa

pdf ×7

Darba lapas „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8. klase

docx ×2

Darba lapas, valodas lietojums, 8.-12. klase

docx ×2

Darbības vārda izteiksmes, 7.klase

pdf

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 7. klase

docx

Datorika. Mācību priekšmeta tematiskais plāns, 8. klase

docx

DISPERSĀS SISTĒMAS

Mihails Gorskis

pdf

Divdabis un viņa teiciens.

odp

Divdabja teiciens, 7. klase

pdf

Divdabji un divdabja teiciens.

Atkārtojuma uzdevumi.

pdf

Drāmas nodarbība "Krokodils"

Runa + audio fails.

odt

Dramaturģijas mācīšana, 5. klasē

Pirmās dramaturģijas stundas mērķis ir ļaut bērniem pašiem izzināt, kas ir dramaturģijas un teātra svarīgākie elementi.

pdf

Draudzēšanās kā prasme – cik svarīgi to attīstīt sevī, 7. klase

Stundas mērķis: Veicināt skolēnos izpratni par patiesu draudzēšanos un attīstīt skolēnos vēlmi draudzēšanos uzsākt jau klases kolektīvā.

pdf

ELEKTROLĪTU DISOCIĀCIJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪTU DISOCIĒTSPĒJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Empātijas attīstīšana, citādā pieņemšana. Klases audzināšanas stunda, 7. klase

Stundas mērķis: nostiprināt izpratni par to, ka citi cilvēki var justies atšķirīgi, mācīties pieņemt un cienīt citādo.

pdf

Enerģijas pārvērtības, 6. klase

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar enerģijas nezūdamības ideju.

pdf

Filmas, to žanri, sižets un aktieri. Kā organizēt interesantākas mācību stundas angļu valodā, 8.klase

Mācību stundu mērķi:� ar radošo uzdevumu palīdzību attīstīt un veicināt skolēnos prasmi mācīties patstāvīgi; parādīt skolēniem, ka mācību vielu var apgūt ne tikai ar grāmatu palīdzību, bet arī darbojoties praktiski.

pdf

Folkloras žanri

Teika, pasaka, mīkla, tautasdziesma, sakāmvārds, anekdote, ticējums.
Lasi folkloras tekstu un raksti tā žanru!

docx

Gatavošanās 9. klases eksāmenam. Veido teikumus, ievērojot nosacījumus! 9.-klase

pdf

IA grupas elementi

Ūdeņradis (1.)
Ūdeņraža ķīmiskas īpašības
Ūdeņraža iegūšana un uzkrāšana
Ūdens ķīmiskas īpašības

pdf ×4

Imants Ziedonis. Plakāts. 9. klase

Materiāls darbam pāros, veidojot plakātu par Imantu Ziedoni. Pievienots arī satura snieguma līmeņu apraksts.

docx

Improvizācija, 7. klase

Projekts «Emocijas» ļoti labi noder attālināto mācību laikā, bet var arī izmantot klātienes nodarbību laikā.

docx

Informatīvā runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē. Ar cieņu, Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Interesantas metodes, kas skolēniem palīdz apgūt angļu valodu, 5.-9.klase

pdf

IVA grupas elementi

Oglekļa alotropisko modifikāciju īpašības un iegūšana
Oglekļa (IV) oksīds

pdf ×2

Jauno laiku posms, 8.klase

Kā renesanse mainīja vizuālo mākslu?
SR: Prot salīdzināt mākslas darbus un identificēt personības unikālo devumu mākslas attīstībā.

Inga Niedra

ppt

JONU VIENĀDOJUMI

Mihails Gorskis

pdf

Kā es mācīju kas ir pārspriedums, 5. klase

pdf

Kā ikdienas matemātiku padarīt interesantāku? 5.-6.klase

Mērķis: popularizēt matemātikas priekšmetu, attīstīt aktīvu domāšanu, sekmēt pozitīvas emocijas, veidot prasmi sadarboties, būt atbildīgam par sasniegto.

pdf

Kā interesantāk organizēt grāmatu lasīšanu.

Kā ,,Covid"-19 pandēmijas laikā vairāk laika veltīt lasīšanai un kā organizēt to interesantāk.

pdf

Kā interesanti un aizraujoši mācīt par finansēm skolā, 1.-6.klase

pdf

Kā izmanto materiālus, 5.klase

Materiālā ir iekļauts tēmas plānojums: 11 stundas dabaszinībās un 7 stundas dizainā un tehnoloģijās.
6 prezentācijas
4 darba lapas
1 pārbaudes darbs

Ginta Jasinska

docx ×6 pptx ×6

Kā izmanto ūdeni, 8.klase

docx

Kā mācīt literatūru sadarbojoties, tā, lai visiem būtu interesanti, 5.-10.klase

pdf

Kā notiek vielu ķīmiskās pārvērtības, 8.klase

docx

Kā renesanse mainīja literatūru un zinātni? 5.-9.klse

Inga Niedra

ppt

Kā skolēns manā stundā jēgpilni izmanto tehnoloģiju dažādās iespējas Programmēšanas elementi Excel vidē matemātikas stundās 7. – 9. klase

pdf

Kāpēc skābes un bāzes ir pretstati, 8.klase

docx

Kas ir ķīmija, 8.klase

docx

ĶĪMIJAS PRIEKŠMETS

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKAIS LĪDZSVARS

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKĀS SAITES

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA. Apraksts

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO REAKCIJU IEDALĪJUMS PĒC REAĢĒJOŠO VIELU UN REAKCIJAS PRODUKTU SKAITA UN SASTĀVA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO REAKCIJU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Klases audzināšanas stunda "Izteikto vārdu ietekme"

MĒRĶIS: Iezīmēt atšķirības starp prāta diktēto un morālo, jūtu noteikto patiesību.

pdf

Klases stunda „Atbildība un pienākums”, 5. klase

Stundas mērķis: Akcentēt atbildību kā vienu no indivīda pienākumiem, kā arī skaidrot vienas rīcības dažādas sekas, to ietekmi uz citiem cilvēkiem, attiecībām un vidi kopumā.

pdf

Klases stunda "Pusaudzis un nauda".

Stundas mērķis: rosināt skolēnus domāt par naudu kā vērtību, kas jānopelna un saprātīgi jātērē.

pdf

Klases stunda Mana atbildība, 6.klase

Mērķis rosināt skolēnus domāt un izvērtēt savu atbildību un mācīt prasmi izvērtēt savu rīcību.

pdf

Klases stunda – labestības stunda, 8.-10.klase

Mērķi: mudināt skolēnus izprast labestības nozīmi cilvēka dzīvē;
attīstīt skolēnos kritisko domāšanu; pilnveidot skolēnu prasmes strādāt grupā, pamatot savu viedokli; veicināt labsajūtu.

pdf

Klases stunda „Izjūtas, vajadzības un sadarbošanās” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt piepildīt un apmierināt skolēnu vajadzības, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve, lai viņi piepildītu savas un citu vajadzības, saprast, ka dažas vajadzības piepildāmas tikai ar citu cilvēku palīdzību.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Mīlestība un rūpes, nepatīkamo izjūtu pārvarēšana” 1.-6. klase

Stundas mērķis: Mācīt skolēniem izvērtēt, kas ir svarīgāks: mīlestība un rūpes vai daudz mantas, lai skolēniem veidotos laimīga, veselīga un apmierināta dzīve. Iemācīt saprast, kāpēc mīlestības un rūpes ir svarīgas par materiālajām lietām, kā iemācīties pārvarēt nepatīkamās izjūtas.

Sarmīte Zukule

docx ×5

Klases stunda „Patiesa draudzība, vajadzības, vēlmes un cienoša komunikācija” 1.-6. klase

Mērķis: Motivēt skolēnus veidot draudzīgu vidi klasē, izmantojot cienošas komunikācijas metodi, kuras mērķis ir, lai skolēni viens otru saprastu, cienītu un atbalstītu, un rūpētos viens par otru.

Sarmīte Zukule

docx ×7

Klases stunda. Drošība internetā, 7.-klase

Stundas mērķis: veidot skolēniem izpratni par drošības internetā apguves nepieciešamību un ievērošanu un attīstīt prasmes adekvāti rīkoties un pildīt drošības nosacījumus.

pdf

Klases stundu cikls. Latviešu cimdi parunās. 7.klase

Mērķis: Izpētīt rakstaino cimdu nozīmi latviešu tautas tradīcijās, kā arī apzināt to nozīmi latvisko vērtību izkopšanā.

pdf

KRISTĀLREŽĢU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Laboratorijas darbu tehnika un drošības noteikumi

Mihails Gorskis

pdf

Laika pārtraukuma/intervāla fotogrāfiju montāžas (time lapse) izmantošana bioloģijas mācīšanā, 7. klase

pdf

Lasi ar prieku un izproti lasīto! Lasīt mācīšanās Latvijas skolās dažādos laikos. 6.klase

pdf

Lasi! Nosaki valodas funkcionālo stilu!

Darba lapa

docx

Lasītprasmes mērinstruments, 4.-6. klase

pdf

Latviešu dzejnieku lirika dziesmās, 6. klase

Materiāls satur prezentāciju un 1 skolēna veicamo uzdevumu kritēriju lapu, kas nepieciešama noslēguma prezentācijas veidošanai, kā arī 1 pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma lapu atgriezeniskās saites iegūšanai. Temata apguves ilgums: 3 mācību stundas (1 literatūra, 1 mūzika, 1 mūzika+literatūra).

pdf ×3 docx

Latviešu mitoloģiskās būtnes. Literatūra, 9.klase

pdf

Latviešu valoda un literatūra. Uzdevumi aktualizējot starptautisko ūdens dienu, 5.-klase

pdf

Latviešu valoda. Tēma - Skaitļa vārds. Tiek veidots Skaitļu žurnāls, 6. klase

pdf

Latviešu valodas dialekti, 9. klase

Teorētiskā informācija par dialektu atšķirībām. Darbs ar tekstu. Ouizizz tests.

docx

Latviešu valodas stunda. Alfabēts un tā praktiskā pielietošana, 5.klase

pdf

Latviešu valodas stundu plāni, 6. klase

6. klases latviešu valodas stundas plāns par tematu „Teikuma locekļi. Apstāklis”

pdf

Latviešu valodas uzdevumi bērniem ar grūtībām mācībās. 5. un 6.klase.

pdf

Latvija. Neoficiālie simboli.

pdf

Latvija. Svarīgākā informācija. Tests.

docx

Latvijas un pasaules vēsture 7. klase. Grupu darbs MS Teams.

pdf

Literārā pasaka "Alnis un Tulpe"

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Alnis un Tulpe” un atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārā pasaka "Tējas namiņa gariņš atrod draugu".

Lasi Signes Lūsiņas sarakstīto pasaku “Tējas namiņa gariņš atrod draugu” un
atbildi uz jautājumiem!

pdf

Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana, 6.klase

Prezentācija “Literārās pasakas sacerēšana, tās papildināšana ar muzikālo noformējumu un prezentēšana” ir veidota, integrējot mūzikas un literatūras stundu tematus: mūzikā - “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā?” un literatūrā – “6.2. Kā literārajās pasakās, raksturojot laiku, telpu un tēlus, saskaras fantāzija un realitāte?”

pdf ×6

Literatūras stunda ar medijpratības uzdevumu izmantošanu, 7. klase

pdf

Loto spēles “Pitagora teorēma”, 8.klase

pdf

Mācību materiāls Asinsrites uzbūve un sirdsdarbības pamatprincipi bioloģijas stundā, 9. klase

Mērķis. Skolēni izprot asinsrites sistēmas uzbūvi un funkcijas, kā arī sirdsdarbības pamatprincipus.

pdf

Mācību nodarbība dabaszinībās, 6.klase

Nodarbības mērķis: Ieinteresēt skolēnus vērot un saskatīt dabas procesu norises un parādības Rīgas centrā; Pilnveidot prasmes vērot ūdens darbības radītas izmaiņas pilsētas kanāla krastos.

pdf

Mācību procesa diferenciācija un skolēnu mācību motivācijas veicināšana, 5.-6.klase

Kā veicināt skolēnos vēlmi mācīties?

pdf

Mācību stunda ārpus klases Matemātika. Lielumi un mērījumi. 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: veidot izpratni par atsevišķu šķiru nozīmīgumu lie- luma vērtības decimālajā pierakstā - svarīgākie ir 1 līdz 3 augstāko šķiru cipari.

pdf

Macibu stunda dabā, 6.-7.klase

Mācību stundas mērķis ir mācību metožu dažādošana, skolēnu praktisks darbs dabā.

pdf

Mācību stundas vērošanas lapa

pdf

Mācīšanās ar modeļu palīdzību dabazsinību un bioloģijas stundās, 5.-6.klase, 7.-12.klase

pdf

Mana ideja emocionālās vardarbības mazināšanai skolā, 4.-9. klase

pdf

Mazie tekstildarbi mājturības un tekstiltehnoloģiju stundās, 5.-7.klase

pdf

Meitenes un puiši – kā vienam otru saprast? 8.-9. klase

Stundu mērķis: klases kolektīva saliedēšana, savstarpējās saprašanās veicināšana, iepazīstot pretējā dzimuma uzvedības un mācīšanās atšķirības.

pdf

Metāli

Mihails Gorskis

pdf ×2

Metodiskā izstrādne stundai. Rāpuļu daudzveidība Latvijā, 8. -klase

Darbs ir izmantojams bioloģijas stundā, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par rāpuļu daudzveidību.

pdf

Miniatūra. Literatūra, 7.klase

Sasniedzamais rezultāts: salīdzinot un analizējot dažādu autoru darbus, apgūst
miniatūras žanra pazīmes; saskata autora individuālo izteiksmi. Saskata tēlainās izteiksmes līdzekļus un izprot to lietojuma nozīmi satura atklāsmē.

pdf

Mobinga un bulinga attīstības novēršana. Klases audzināšanas stunda, 9.klase

Stundas mērķis: Attīstīt prasmi pareizi rīkoties konflikta situācijā, lai novērstu mobinga un bulinga attīstību.

pdf

Mūzika. Opera, 7.klase

pdf

Neformāla vēstule, 7. klase

Sasniedzamais rezultāts: 1) atkārtot vēstules rakstīšanas noteikumus; 2) noskaidrot, kas raksturīgs neformālai un formālai vēstulei; 3) rakstīt neformālu vēstuli.

pdf

No kā sastāv vielas, 8.klase

docx

Nodarbības ārā. Metodiskais materiāls ģeogrāfijas mācību priekšmeta apguves papildināšanai pamatizglītības posmā, 5.-9.klase

Mērķis. Mācīt skolēnus saskatīt dabas kompleksa veidojošos dabas komponentus un to savstarpējo saistību, praktiski strādāt ar dažādiem instrumentiem, novērtēt cilvēku darbības pozitīvo un negatīvo ietekmi uz mežu.

pdf

Noslēguma pārbaudes darbs vizuālajā mākslā, 8. klase

pdf

Ogļūdeņraži

Ogļūdeņražu iedalījums
Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra
Aromātiskie ogļūdeņraži
Ogļūdeņražu atvasinājumu iedalījums
Atbalsta shēma par alkānu, alkēnu un alkīnu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par diēnu un cikloalkānu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par aromātisko ogļūdeņražu ķīmiskām īpašībām

pdf ×12

OKSIDĒŠANĀS PAKĀPE

Mihails Gorskis

pdf

OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS

Mihails Gorskis

pdf

Oksīdi

Mihails Gorskis

pdf ×5

Opera, 4., 8.klase

4.6 temats “Opera”.
Prezentācijā ir padziļināts ieskats par operu. Integrēti mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla.
Apskatīts, no kā sastāv, veidojas opera. Kādu profesiju cilvēki strādā operā. Latviešu operas vēsture. Latviešu operas solisti, pasaules operas solisti. Īsumā apskatīta J. Lūsēna “Putnu opera” un V.A. Mocarta “Burvju flauta”. Viss papildināts ar muzikālajiem video piemēriem.
Prezentācija noder arī apgūstot 8.2 tematu.

Rita Vēverbrante

pdf

Organisko savienojumu atpazīšana un pierādīšana

Organisko savienojumu pierādīšanas reakcijas
Plastmasu atpazīšana

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Palīdzēsim 9.klašu skolēniem iepazīt Latvijas vēsturi caur vēstures vizuālajiem avotiem, 9klase

pdf

Par projektu Metodiskā materiāla izstrāde darbam ar informācijas tehnoloģijām Latvijas vēstures stundās, 6. klase

pdf

Pārbaudes darbs "Daļas", 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×2

Pārbaudes darbs "Vārdi manā ģimenē", 5.klase

Pārbaudes darbs latviešu valodas priekšmetā tematam "5.3.Vārdi manā ģimenē". Pievienotas tabulas skolēnu pašvērtējumam, kā arī skolotāja kritēriji darba vērtēšanai.

docx

Pārbaudes darbs literatūrā “Rudens – ziemas gadskārtu tradīcijas. Ziemas gadskārta – Ziemassvētki”. 7.klase

Pārbaudes darbs un tā metodiskais komentārs veidots, ievērojot izglītības platformā Skola 2030 piedāvāto mācību satura tematisko plānojumu, lai nodrošinātu kompetenču pieeju mācību saturā.
Pārbaudes darbu iespējams izmantot 7.klasē, noslēdzot temata “Tradīcijas” sadaļu “Rudens un ziemas gadskārtu tradīcijas latviešu folklorā un literārajos darbos”.

docx ×2

Pārbaudes darbs „Hobiji”, 7.klase

Materiālā iekļauts pārbaudes darbs un klausīšanās teksts, kuru nolasa skolotājs.

docx ×2

Pārbaudes darbs „Izglītība un es”, 8.klase

Materiālā iekļauti 2 pārbaudes darba varianti un klausīšanās teksts, kuru nolasa skolotājs.

docx ×3

Pārbaudes darbs „Kas ir elektroenerģija?”, 5.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ko zinu par darbības vārdu”, 8.klase

Ieskaite veidota no pieciem uzdevumiem.

docx

Pārbaudes darbs „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12. klase

docx

Pārliecināšanas runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx

Pārskata stunda par lineāro funkciju, 7.klase

pdf

Pasaka. Ko zvēri cilvēkiem iemācīja, 5.-9.klase

Pasaku var izmantot kā palīglīdzekli audzināšanas darbā par vides sakopšanu un saudzēšanu vai iestu- dēt kopā ar dzejoli Trīs draugi konteineri vecāku dienām.

pdf

Pavasarī mācāmies bioloģiju purvā. Materiāls 7.klase, 10. klase

pdf

Pilsoniskuma un patriotisma temas aktualizešana sabiedrisko zinibu macibu priekšmetos, 7.-9.klase

pdf

Praktisks audzināšanas stundas apraksts. Konflikti un to risināšana, 5.-9.klase

pdf

Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā, 7.-8. klase

Stundas mērķis. Praktisks saliktu teikumu izmantojums dažādu tekstu rakstīšanā. (5 min.).

pdf

Prezentācija ar uzdevumiem „Mājas”, 7.klase

Temats "7.1. Mājas".
Kā literāros darbos tiek parādīta mājas un tur sastapto cilvēku nozīme personības veidošanā?

Maltas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Skaidrīte Babre

pptx

Prezentācija par sajūtu gleznām, 4.-6.klase

pdf

Prezentācija par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, 4.-6. klase

pdf

Prezentācija “Adding ‘-ed” 6. klase

PP prezentācija sastāv no 19 slaidiem. Materiāls kalpo kā mācītās vielas pārskats, gatavojoties pārbaudes darbam. Atkārtošanas procesā, reflektējot uz savām zināšanām, skolēni veido savus valodas likumus un salīdzina to ar 13. slaidā esošajiem. Prezentācijas pēdējos slaidos, skolēni izvēlas gramatikas likumu, min piemēru, pamato savu atbildi.

pptx

Prezentācija “Caur krāsu logu”, 5.-12.klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar zinātnisko literatūru un krāsu nosaukumiem latviešu valodā, tā var kalpot skolēnu vārdu krājuma paplašināšanai vai dažādu projektu ietvaros.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx

Prezentācija “North America. Introduction”, 5.-9. klase

Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Amerikas Savienoto Valstu štatiem un tajā esošām, ievērojamām cilvēku un dabas veidotām ainavām. Prezentācija var kalpot kā piemērs skolēniem, veidojot prezentāciju par kādu no angliski runājošajām valstīm un tml.

pptm

Prezentācija “Salikts sakārtots teikums”, 6. klase

Prezentācija ietver sevī teorētisko informāciju un dažādus uzdevumus, lai nostiprinātu izpratni par salikta sakārtota teikuma pazīmēm un lietojumu.

ppt

Prezentācija “Svešvārds”, 8. klase

Prezentācija sastāv no 34 slaidiem, tās mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par svešvārdiem un slengiem, diskutēt un paust savu viedokli.

pptx

Prezentācija “Tiešā runa”, 6. klase

Prezentācijas mērķis ir nostiprināt skolēnu izpratni par tiešo runu un tiešās runas pieturzīmju lietojumu. Prezentācija sastāv no teorētiskās un patstāvīgi veicamo uzdevumu daļas.

pptx

Prezentācija „Darbības vārds”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Darbības vārdu veidi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Drošs internets”

Izglītojošs materiāls, kurā ir aprakstīti 10 droša interneta lietošanas noteikumi.

pps

Prezentācija „Elektrodrošība”, 5.klase

SR - skaidroju, kādi drošības noteikumi ir jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm un elektrību.

pptx

Prezentācija „Ģimenes godi”, 7. klase

Prezentācija paredzēta 7. klases skolēniem 7.2 tēmas apgūšanai.

ppsx

Prezentācija „Kanons”, 8. klase

Prezentācija domāta 8. klases skolēniem, apgūstot 8.1. tēmu par kanonu.

ppsx

Prezentācija „Kas ir fizika?”, 8.klase

Materiāls ievadam tēmā 8.1. Ko mācās fizikā?
Pievienota arī darba lapa skolēnu patstāvīgajam darbam - kas ir fizika?

pdf ×2

Prezentācija „Ķermeņa laukuma mērīšana un laukuma vienības”, 8.klase

Laukuma pamatvienība. Vienību pārveidošana. Laukumu aprēķināšanas formulas.

pdf

Prezentācija „Kustību izsakoši darbības vārdi”, 8.-12.klase

pptx

Prezentācija „Mērījumi fizikā”, 8.klase

Mērvienības un mērierīces.

pdf

Prezentācija „Pētnieciskā darbība fizikā”, 8.klase

Prognozēšana un plānošana. Eksperimentālā darbība. Rezultātu analīze un prezentēšana.
Pētījuma darba lapa.

pdf ×2

Prezentācija „Ritms”, tēmas atkārtošanai visām klasēm

Prezentācija "Ritms" noderēs visu klašu skolēniem, apgūstot, atkārtojot vai nostiprinot zināšanas par ritmu, nošu un paužu ilgumiem. Tā tika veidota 7.1. tēmas aktualizēšanai.

ppsx

Prezentācija „Охрана природы в Латвии и России”, 9.klase

Materiālu izmantoju 9.klasei, mācoties pēc MG "Здравствуй, это я!" tēmā "Чем богаты, тем и рады---> Оглянись и удивись".

pptx

Prezentācija „Русский язык- это...”, 6.klase

Materiālu izmantoju ievadstundā 6.klasei, lai iepazīstinātu skolēnus ar krievu valodas vietu pasaulē, valodas bagātību.

pptx

Procenti mūsu veikalos, 7. klase

pdf

Procenti, 5.klase

Marta Stradiņa

pdf ×5

Projekta metodes lietojums vēstures stundās, 9. klase

Jauniešiem ir iespēja iegūt personīgo pieredzi ar to laikmetu, ko viņi nav piedzīvojuši.

pdf

Projekts “Turaidas roze”, 8. klase

Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu rakstnieku Raini un viņa lugu “Mīla stiprāka par nāvi”. Salīdzināt lugas, leģendas un operas interpretācijas atšķirības.
Latviešu valoda, angļu valoda, mūzika.

docx ×2

Projekts „Svece” literatūrā, 6. klase

Mērķis: veidot skolēniem projekta darba iemaņas.

pdf

Putuplasta izmantošana mākslas stundās Gaismas internātpamatskolā. 5.-9.klase

pdf

Radošā darba. Saimniecības attīstība Kurzemes un Z emgales hercogistē apraksts un vērtēšanas kritēriji, 8. klase

pdf

Radošais darbs tēmas. Tēlniecība apguvei vizuālajā mākslā, 6. klase

pdf

Radošais darbs. Ceļojums pa Latvijas novadiem, 6. klase

Saskatīt, kādas ir atšķirības un līdzības Latvijas novadu vēsturē, kultūras un saimniecības attīstībā; Pilnveidot savas radošās un kritiskās domāšanas prasmes!

pdf

Radošs darbs dzejas pasaulē. Latviešu valodas un literarūras stundas, 5.–9. klase

Šajā procesā skolēni iepazina mākslinieciskās formas savdabību, dzejoļu autoru emocionālos pārdzīvojumus, jaunrades procesa norisi un bija iespēja aktualizēt estētisko vērtību nozīmi, pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas jaunradei.

pdf

Radošs izziņas process latviešu valodas stundās, 6.-klase

Stundas mērķis. Nostiprināt zināšanas par lietvārdu deklinācijām, prast tās pareizi lietot.

pdf

Resursu pasakas. 1.-6.klase

Resursu pasakas bērniem labāk palīdz izprast sevi un kļūst par tiltu ceļā uz labāka ,,es” veidošanu, tās palīdz dzīvē atrast savu ceļu.

pdf

Resursu plānošana. Veselīgs uzturs. Mācību stunda 6. klase

Mērķis: Apgūt formulu veidošanu un to lietošanu aprēķinu veikšanai izklājlapās, risinot ar veselīga dzīves- veida resursu plānošanu saistītus uzdevumus.

pdf

Riņķa līnija un daudzstūri. Matemātikas stunda, 9. klase

Mērķis: Atrisināt uzdevumus par daudzstūriem un ievilktu un apvilktu riņķa līniju.

pdf

Riņķa līnija. Riņķa līnijas garums. Matemātikas nodarbība ārā, 9. klase

Mērķis: zināšanu un iemaņu, kas saistītas ar tēmu „Riņķa līnija. Riņķis. Riņķa līnijas garums”, apkopojums, kontrole un vērtējums.

pdf

Rīta sveicieni attālināto mācību laikā.

pdf

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

SR:
1. Secināsi, ko mēs varam uzzināt par seno cilvēku sadzīvi, iepazīstot arheologa atradumus.

2. Zina senāko cilvēka dzīvesveidu, darbarīkus.


Inga Niedra

ppt

Sabiedrība aizvēsturē, 7.klase

Kā cilvēki ir skaidrojuši savu izcelsmi?
SR:
Iepazīst teorijas par cilvēku rašanos.

Noskaidro, kā notika cilvēka attīstība.

Zina ,kur radās cilvēks ,un kā tas nonāca cilvēku pasaulē.

Inga Niedra

ppt

Sadarbības un digitālo prasmju attīstīšana sociālo zinību stundā "Nauda, tās veidi un funkcijas", 9.klase

pdf

Sāļi

Mihails Gorskis

pdf ×7

SĀĻU HIDROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Skābekli saturošie organiskie savienojumi

Spirti
Fenoli
Aldehīdi
Karbonskābes
Esteri. Tauki
Ogļhidrāti

pdf ×6

Skābes

Mihails Gorskis

pdf ×8

SKĀBJU, BĀZU UN SĀĻU ŠĶĪDĪBA ŪDENĪ

Mihails Gorskis

pdf

Skaidrojošs materiāls “Daiļrades tips, virziens, stils” 9. -12.klase

Word dokuments kalpo kā uzskates materiāls skolotājiem, gan kā izdales materiāls skolēniem, strādājot ar dažādiem daiļdarbiem.
Izmantoju sarptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

docx

Skaitļa vārds, 7. klase

pdf

Skaitļu pasaule ir aizraujoša, 6.klase

Stundas mērķis – veidot izpratni par skaitļa vārdu.

pdf

ŠĶĪDUMI

Mihails Gorskis

pdf

ŠĶĪDUMU KOLIGATĪVĀS ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

Skolēnu individuālā pētnieciskā darba plānošana un rezultātu prezentēšana, apgūstot ķīmiju pamatskolā, 5.-9.klase

Mērķis: Popularizēt savu pieredzi, kā organizēt skolēnu pētnieciskā darba plānošanu un prezentēšanu, aktīvi piedaloties visiem skolēniem

pdf

Skolēnu personības izpēte. 7.-8.klase

pdf

Slāpekli saturošie organiskie savienojumi

Amīni
Aminoskābes
Olbaltumvielas

pdf ×3

Spēle latviešu valodas stundās, 5.-9.klase

Mērķis: aktivizēt skolēnu valodā temata Lietvārds jēdzienus, sekmēt skolēnu runas prasmi, izvēloties sazi- ņas situācijai atbilstošu leksiku.


pdf

Spēle skolēniem. Fizikālais brīnumu lauks, 9.-klase

pdf

Spēle – konkurss. Spēlē visi. Gudrinieks latviešu valodā un literatūrā. 5., 6.klase

pdf

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Staciju darbs tēmai „Divdabju grupas”, 7.klase

SR: Nosaka divdabjus, raksturo divdabja formas, to nozīmi tekstā, novērtē to lietojumu; veido divdabjusun izmanto tos atbilstoši nolūkam.

docx

Staciju metode mācot ģeometriskās figūras, 6.klase

Stundas mērķis: Pārbaudīt skolēnu zināšanas par ģeometriskām figūrām. Nostiprināt skolēnu zināšanas par figūru laukumu, tilpumu, prast to aprēķināt praktiski. Attīstīt prasmi sadarboties pārī.

pdf

Starppriekšmetu saiknes veidošana angļu valodā un matemātikā, 8.klase

pdf

Stehiometrija

Etīdes par stehiometriju. Atklātā lekcija Latvijas ķīmijas skolotāju konferences ietvāros.

pdf ×17

Stunda bioloģijā 7. klasei. Fotosintēze – augu barošanās veids.

Mērķis: skolēni saprot, ka augiem nepieciešama gaisma, lai tie varētu veikt fotosintēzi.

pdf

Svētku runa, 7.klase

Latviešu valodas materiāli 7. klasei, mācot pēc programmas nodaļu 7.5. Mēs sabiedrībā. Kā top pasākums? Saziņa kontekstā • Interpretē informāciju, atšķir viedokli no fakta. • Plāno un veido monoloģisku runu, uzstājas ar to.
Publiskā runa ir svarīga jebkurā klasē,tāpēc to var izmantot skolotāji, kas strādā 7.-9. klasē.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

docx ×2 mp3

Teātra māksla. Ievadstunda. 7.klase

Sadarbībā ar klases biedriem un skolotāju noskaidrot, kas ir mācību priekšmets „Teātra māksla”, un uzzināt, kāds ir pirmais solis, kas jāapgūst, lai kļūtu par izcilu aktieri.

pdf

Teikas par Latviju.

Sasniedzamie rezultāti: 1. Lasa teikas, saskata to pazīmes; 2. Grupē teikas pēc satura.

pdf

Teikuma gramatiskās pazīmes ar klausīšanās uzdevumu, 5.klase

Darba lapa 5. klasei.

pdf

Teksta uzdevumi par kustību. 5.klase.

pdf

Tēma „Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?”, 8. klase

Materiālā pieejams temata "8.5. Kas kopīgs četrstūriem, kuru pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?" plānojums 24 mācību stundām. Prezentācija, darba lapas un teorēma „Paralēlu taišņu pazīmes”.

doc pptx pdf ×2

Temata atklāšanas struktūra, 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "7.2. Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?", 7.klase

Tematam paredzētais apguves laiks - no rudens brīvlaika līdz Ziemassvētkiem (6 -7 stundas). Attiecīgais nodarbību tematiskais plānojums sniegts sekojošā tabulā.

pdf

Tematiskais plāns "Kā organismi elpo?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas ir bioloģija?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?", 7.klase

pdf

Tematiskais plāns "Kas sedz organismus?" 7.klase

pdf

Tematiskais plāns mūzikā, 5.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns mūzikā, 6.klase, I un II semestris

docx

Tematiskais plāns, krievu valoda (svešvaloda), 7.klase

Tematiskais plāns krievu valodā (svešvaloda) 7. klasei
Prezentācija „Profesiju pasaulē”
Prezentācija „Ceļojums muzeju pasaulē”

Anna Majevska

docx pdf ×2

Tiesa. Produktīva metode mācību procesā, 7.-12.klase

Kā izmantot tiesvedības metodi vēstures stundā?

pdf

Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās. 6.klase.

Mērķis: izveidot savu sakāmvārdu un parunu krājumu ar nosaukumu „Tikumu medības latviešu sakāmvārdos un parunās”.

pdf

TĪRAS VIELAS UN MAISĪJUMI. MAISĪJUMU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

ŪDEŅRAŽA EKSPONENTS pH

Mihails Gorskis

pdf

Uzdevumu kopa „Līnija”

1.uzdevums. Līnija “Dabas asociācija”, 1.-4. klase.
2.uzdevums. Līnija “Dabas ritms”, 4.-7. klase.
3.uzdevums. Līnija “Dabas kompozīcija”, 7.-12. klase.

pdf

Uzruna. Uzrunas grupa. Tiešā runa.

Darba lapa. Liec pieturzīmes, lai atdalītu uzrunu vai uzrunas grupu! Pasvītro to!

pdf

VA grupas elementi

Slāpekļa īpašības un iegūšana
Slāpekļskābes oksidējošās īpašības

pdf ×2

Vai esi saskaņā ar sevi? 7. klase

Skolēni, piedaloties divās aktivitātēs – spēlēs, prot izmantot dažādus informācijas kanālus (piem., dzirdi un redzi). Skolēni izprot, ko nozīmē „dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli, cienot citus un pašam sevi”

pdf

Vai uz rūtiņu papīra var konstruēt leņķus bez transportiera? 7.-klase

pdf

Vārda nedēļa skolā, 2.-4klase, 5.-9.klase

pdf

Vārdi manā ģimenē, 5. klase

Sasniedzamais rezulāts: 1. Pēta, no kā sastāv vārds un kā darina jaunus vārdus. 2. Raksta stāstu par notikumu ģimenē.Darbs 3x2 stundām. Otrā "blokstunda" ir savienota kopā ar literatūru.

pdf

Vērtēšanas sistēma, 7.klase

Lai nodrošinātu, ka noslēguma vērtēšanā iekļauts ne tikai projekta darba
galarezultāts, bet arī darba izstrādes process, novērtējumu skolēni saņem, vadoties pēc
snieguma līmeņu apraksta (SLA - tabula nākamajā lapā, kas skolēniem tiek izsniegta pirmajā inženierzinību nodarbībā), attiecīgi par katra kritērija līmeni saņemot punktus.

pdf

Vēstures stunda „Varonība. Drosme. Pateicība”. 6.klase.

pdf

VIA grupas elementi

Skābeklis (1.)
Skābeklis (2.) Skābekļa ķīmiskas īpašības
Skābeklis (3.) Skābekļa iegūšana un uzkrāšana
Sēra īpašības un iegūšana
Sēra (-2) savienojumi
Koncentrētas sērskābes oksidējošās īpašības

pdf ×6

VIELAS ĶĪMISKĀ FORMULA

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IEDALĪJUMS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IZDALĪŠANA NO NEVIENDABĪGIEM UN VIENDABĪGIEM MAISĪJUMIEM

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĶĪMISKO FORMULU PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

Vielu vispārīgās ķīmiskās īpašības

Mihails Gorskis

pdf ×2

Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu.

pdf

VIIA grupas elementi

Hlora īpašības un iegūšana
Hlorūdeņraža īpašības un iegūšana
Sālsskābes īpašības un iegūšana
Hlorīdu īpašības un iegūšana

pdf ×4

WebQuest projektu metodes pielietojums bioloģijas stundās. 7.-10.klase

WebQuest projekts dod iespēju dažādot mācību metodes, padarot mācības jauniešiem interesantākas un daudzpusīgākas ar informācijas tehnoloģiju un interneta resursu izmantošanu.

pdf

Ziedi no koka, 7.-9.klase

Šis nodarbes laikā tiek iepazītas dažādas koku sugas, koka virpošana, koksnes līmēšana un griešana, radošums formu izvēlē.

pdf

Zvaigžņu koordinātas. 9.-10.klase

Projektam ir nepieciešamas divas mācību stundas, kurās iespējams integrēt fiziku, matemātiku, ģeogrāfiju, literatūru un vizuālo mākslu.

pdf

“Ceļojums apkārt zemeslodei”. Sadarbības stunda literatūrā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 7. klase

Tika izmantoti romāna dažādu laiku izdevumi, to ilustrācijas, kinofilmu un animācijas filmu fragmenti, romānā minēto valstu, pilsētu apraksti, iedzīvotāju, kultūras, tradīciju raksturojumi, ģeogrāfijas kartes, globuss.

pdf

“J. Poruks „Kauja pie Knipskas” 5. klase

Materiālā ietilpst stundas plāns, darba lapas un problēmuzdevumu krājums. Pilnveido skolēnu prasmi meklēt informāciju tekstā, pamatot savu izvēli, rosināt skolēnus atklāt savas pārdomas un attieksmi pret galvenajiem varoņiem.

doc docx

“Literārā pasaka un K. Skalbes pasakas” 5. klase

Darba lapās ir 7 uzdevumi, kuru mērķis ir pilnveidot priekštatu 5. klases skolēniem par K. Skalbes personību un pasakā par vērdiņu paustajām vērtības.

docx

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

“Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi” 7., 8. klase

Prezentācijas 1.daļa sastāv no skaidrojumiem un piemēriem, paškontroles jautājumiem, 2.daļa no dažādu noskaņu veidojošām bildēm, uz kuru pamatu skolēni veido paši savus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, pieraksta to darba lapā.
Izmantoju starptautiskajā vidē, mācot latviešu valodu.

pptx docx

„Elektrības vadītāji un izolatori”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas, darba lapas un praktiskā darba.

pptx docx ×2

„Elektroenerģijas patēriņš”, 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektroenerģijas patēriņš mājsaimniecībā”.

pptx docx

„Gadalaiki un mēnešu nosaukumi”, 7.klase

7.kl. Tēmai "Gadalaiki un mēnešu nosaukumi" ir divas stundas, kuras var īstenot kā blokstundu. Pirmajā stundā izmantoju darba lapas, otrajā stundā - prezentāciju, kurā pievienoti arī uzdevumi.

docx pptx

„Kā var taupīt elektroenerģiju?”, 5.klase

Materiāls sastāv no prezentācijas un praktiskā darba „Elektroenerģijas taupīšana”.

pptx docx

„Kas ir elektriskā ķēde?” 5.klase

Materiālā ir prezentācija un praktiskais darbs „Elektriskās ķēdes”.

pptx docx

„Kinomūzika”, 6.klase

Prezentācija “Kinomūzika”. Darbs paredzēts 2 mācību stundām.
Prezentācija noder apgūstot tematu “6.5. Kinomūzika. Kāda nozīme mūzikai, skaņām filmu veidošanā. SR: Skolēns izprot kā mūzika ietekmē filmas darbību un noskaņu. Kā arī nosaka un analizē mūzikas izteiksmes līdzekļus dotajos kino fragmentos.

pdf docx ×2

„Kur rodas elektroenerģija?”, 5.klase

Materiālā ietilpst prezentācija un darba lapa „Kur rodas elektroenerģija?”.

pptx docx