Angļu valoda. Lomu spēle. (Vidusskola)

pdf

Es svinu valodu ATV, 10.-11.klase

pdf

Maths and physics are easy! Matemātika un fizika angļu valodā, 10.-12.klase

pdf

Nejaušie atklājumi. Angļu valodas stunda, 10. klase

Stundas mērķis: iepazīt nozīmīgus nejaušos atklājumus, uzzināt, kā tie tika atklāti un noskaidrot to atklājējus.

pdf

Pavadoņi apkārt Zemei.

pdf

Prezentācija “Annotating a Poem”, 10.-12.klase

SR: Analizē un novērtē literārā darbā kompozīciju un izteiksmes veidu, izsaka viedokli par literārā darba mākslinieciskā kvalitāti, daiļdarbā atrod māksliniecisks izteiksmes līdzekļus.

pptx

Prezentācija “Model verb +have + past participant” 11. klase

Prezentācija paredzēta divām mācību stundām. Padziļinātāk mācās modālo verbu negatīvās formas. Apgūst jaunas gramatiskas formas "model verb +have + past participant", izmanto tās dažādos uzdevumos, veido savus piemērus.

pptx

Prezentācija “Passive and Active voice” 10. klase

Prezentācija sastāv no 14 slaidiem un 13 uzdevumiem. Pirmie pieci slaidi ir veltīti vārdu krājuma atkārtošanai. Pārējie uzdevumi veicina skolēnu izpratni par tēmu - Passive and active voice. Pēdējos divos slaidos skolēni paši veido savus piemērus, dalās ar tiem klasē.

pptx

Prezentācija “Sonnet 147”, 10.-12. klase

Skolēni klausās un nosaka dzejoļa noskaņu, pamato savu viedokli, meklē mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, izraksta citātus, skaidro soneta pazīmes, salīdzina un nosaka mūsdienu angļu valodas atšķirības, veido tulkojumu, salīdzina to ar klasesbiedriem, pēc soneta pazīmēm var veidot savu sonetu.

pptx

Spēle “Powerful adjectives” 9. klase

Katram skolēnam iedala vienu no 10 “kastītēm”. Katrā kastītē ir 4 vārdi, kurus skolēnam ir jāizmanto savā runā. Spēlētājs ar kastīti nr. 1 sāk veidot stāstu, kuru turpina pārējo kastīšu īpašnieki, tādējādi visiem kopā izveidojot vienu stāstu. Stāstam jābūt loģiskam, secīgam un neatrautam no iepriekšējo kastīšu īpašnieku stāstītā konteksta. Ieteikums: pirmo un pēdējo kastīti dot skolēniem ar stiprākām valodas zināšanām.

pdf

Tēma „Imaginary situations”, 10. klase

Materiālā ir iekļauts stundas plāns un prezentācija. Mērķis: Atkārtot un praktizēties lietot gramatiskās konstrukcijas If + V2, would +V1;
I wish I + V2; If only+ V2

docx pptx

“Pavadoņi apkārt Zemei”, 10. klase

Stundas mērķis: uzzināt par pavadoņiem, to izmantošanas iespējām un ar tiem saistītām problēmām

pdf